Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö ylioppilastutkinnossa ja sen harjoittelussa käytettävän koejärjestelmän jatkokehittämisestä

Begäran om utlåtande över vidare utveckling av provsystemet för studentexamen

Lausuntopyynnön diaarinumero: OPH-31-2023

Vastausaika on päättynyt: 16.2.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Studentexamensnämnden har gjort en utredning om vidareutvecklingen av provsystemet Abitti, som används i studentexamensproven och vid övning inför dem. Det bästa sättet är enligt utredningen att övergå från et system som startas med hjälp av USB-minnen till en Abitti-applikation. Denna lösning stöds av att de program som används i proven övergår till webbläsarformat. 

Ur examinandernas och gymnasiernas synvinkel är det viktigt att övergångstiden från det gamla systemet till det nya är tillräckligt lång. Målet är att den nya Abitti-applikationen skulle vara i övningsanvändning på gymnasierna år 2025. Den torde tas i bruk i studentproven efter en övergångstid. 

Den nya applikationen för Abitti skrivs med öppen källkod. Detta är nationellt och internationellt till gagn såväl för organisationer med intresse för användningen av Abitti som för företagen som producerar tjänster för undervisningsbruk. 
 
Målsättningar
Det finns flera skäl att utveckla studentprovet. De viktigaste av dem är att säkerställa de digitala proven under de närmaste åren och underlätta provarrangemangen särskilt i gymnasierna. 
Bilagor:
Tidtabell
Studentexamensnämnden ber om ert utlåtande över planerna gällande vidare utveckling av provsystemet för studentexamen. Utlåtandena önskas lämnas in inom utsatt tidsfrist senast den 16 februari 2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena önskas lämnas in inom utsatt tidsfrist i justitieministeriets webbtjänst.
Beredare
Mer information:
specialsakkunnig Matti Lattu, tel. 0295 338 210eller matti.lattu@ylioppilastutkinto.fi.
Sändlista:
Aikuislukioiden rehtorit ry    
Aineopettajien liitto AOL ry    
Ammatti-korkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry    
Electronic Frontier Finland Effi ry    
Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat Feto ry    
Finlands svenska lärarförbund FSL    
Finlands svenska skolungdomsförbund rf    
Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf    
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry    
Kuuloliitto ry    
Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry    
Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry    
Näkövammaisten liitto ry    
opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ    
Opetushallitus    
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri    
Pro Lukio ry    
Psykologianopettajat PSOP ry    
Saavutettavuuskirjasto Celia    
Suomen erityiskasvatuksen liitto ry    
Suomen harjoittelukoulujen rehtorit HARRE    
Suomen kieltenopettajien liitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lukioiden erityisopettajien yhdistys    
Suomen Lukiolaisten Liitto    
Suomen lähilukioyhdistys    
Suomen opinto-ohjaajat – SOPO ry    
Suomen Rehtorit ry    
Suomen uskonnonopettajain liitto ry    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry    
Svenska hörselförbundet rf    
Svenska modersmålslärarföreningen i Finland rf    
Yksityiskoulujen liitto    
Äidinkielen opettajain liitto