Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Liikenne- ja viestintäviraston luonnoksesta määräykseksi perinnealusten turvallisuudesta

Begäran om utlåtande om utkasten till föreskrift: Säkerheten på traditionsfartyg

Lausuntopyynnön diaarinumero: TRAFICOM/332515/03.04.01.00/2022

Vastausaika on päättynyt: 6.9.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Transport- och kommunikationsverket Traficom begär utlåtanden om följande föreskriftutkast:
Säkerheten på traditionsfartyg (TRAFICOM/49681/03.04.01.00/2019)
Bakgrund
I samband med de ändringar som gjorts i lagstiftningen om säkerheten på passagerarfartyg (lag 169/2019) har det fogats en definition av traditionsfartyg till lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009). Baserat på lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg får Transport- och kommunikationsverket för att garantera säkerheten meddela behövliga föreskrifter om fartygssäkerhet.
Målsättningar
Syftet med denna nya föreskrift är att beakta säkerhetsfaktorer som grundar sig på traditionella metoder. Genom föreskriften kan det härefter tas större hänsyn till fartygens konstruktion och deras kulturhistoriska värde.
Bilagor:

määräysluonnos_FI.pdf - Määräysluonnos

perustelumuistioluonnos_FI.pdf - Perustelumuistio

määräysluonnos_SV.pdf - Utkast till föreskrift

Tidtabell
Transport- och kommunikationsverket begär att utlåtanden om föreskriftutkastet lämnas in senast 6 september 2022 kl. 16.15.
Avsikten är att föreskriften ska träda i kraft 11/2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen lämna in utlåtandet på adressen www.lausuntopalvelu.fi .
Observera att alla utlåtanden som lämnas är offentliga i sin helhet.
Utlåtandet kan också skickas till Traficoms registratorskontor per e-post (i Word-format) på adressen registrator@traficom.fi eller per post på adressen Transport och kommunikationsverket, PB 320, 00059 TRAFICOM
Beredare
Ytterligare information ger:
Lauri Kuuliala, johtava asiantuntija/ledande sakkunnig, lauri.kuuliala(at)traficom.fi, 029 534 7078
Sten Sundberg, erityisasiantuntija/specialsakkunnig, sten.sundberg(at)traficom.fi, 029 534 6463
Matti Mämmi, erityisasiantuntija/specialsakkunnig, matti.mammi(at)traficom.fi, 029 534 7334
Sändlista:
Merellinen Oulu    
Museovirasto    
Suomen purjehdus ja veneily    
Väylävirasto