Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Työryhmän mietintö eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän täydentämisestä kolmansien maiden kansalaisten osalta (ECRIS-TCN)

Työryhmän mietintö eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän täydentämisestä kolmansien maiden kansalaisten osalta (ECRIS-TCN)

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/27647/2020

Vastausaika on päättynyt: 20.5.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne työryhmän ehdotuksesta eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän täydentämiseksi kolmansien maiden kansalaisten osalta (Eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän täydentäminen kolmansien maiden kansalaisten osalta (ECRIS-TCN); Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2022:22)
Tausta
Oikeusministeriö asetti 20.4.2021 työryhmän valmistelemaan kansallisia säännöksiä, jotka koskevat eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän tehostamista kolmansien maiden kansalaisten osalta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/816 niiden jäsenvaltioiden tunnistamista koskevan keskitetyn järjestelmän perustamisesta, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden tuomioita koskevia tietoja (ECRIS-TCN), eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän täydentämiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1726 muuttamisesta (ECRIS-TCN-asetus) hyväksyttiin 17.4.2019. Asetuksessa säädetään EU:n jäsenvaltiossa rikostuomion saaneiden kolmansien maiden kansalaisten tunnistetietoja sisältävän keskitetyn tietojärjestelmän (ECRIS-TCN) perustamisesta ja käytöstä.

Samaan aikaan asetuksen kanssa hyväksyttiin sitä täydentävä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/884 neuvoston puitepäätöksen 2009/315/YOS muuttamisesta kolmansien maiden kansalaisia koskevan tietojenvaihdon ja eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) osalta sekä neuvoston päätöksen 2009/316/YOS korvaamisesta (ECRIS-direktiivi).

Jäsenvaltioilla on asetuksen nojalla vähintään kesäkuuhun 2022 asti aikaa toteuttaa asetuksen noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Direktiivi on saatettava kansallisesti voimaan viimeistään 28.6.2022. ECRIS-TCN-järjestelmän käyttöönoton on sittemmin vahvistettu siirtyvän toukokuulle 2023.
Tavoitteet
Ehdotuksen tavoitteena laatia asetuksen edellyttämä täydentävä kansallinen lainsäädäntö ja direktiivin täytäntöönpanolainsäädäntö.
Linkit

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-400-278-3 - Eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän tehostaminen kolmansien maiden kansalaisten osalta (ECRIS-TCN); Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2022:20

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 20.5.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa oikeusministeriölle lausuntonsa.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@gov.fi.
 
Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lainsäädäntöneuvos Tanja Innanen, puh. 02951 50338, etunimi.sukunimi@gov.fi
Lainsäädäntöneuvos Sampo Brander, puh. 02951 50349, etunimi.sukunimi@gov.fi
 
Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.
Jakelu:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopisto / professori Sakari Melander    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Julkiset Oikeusavustajat ry    
Keskusrikospoliisi    
Korkein oikeus (varataan tilaisuus antaa lausunto)    
Lapin käräjäoikeus    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Maahanmuuttovirasto    
Oikeusrekisterikeskus    
Poliisihallitus    
Rajavartiolaitos    
Rikosseuraamuslaitos    
Rovaniemen hovioikeus    
Sisäministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen Poliisijärjestöjen liitto ry    
Suomen Syyttäjäyhdistys ry    
Syyttäjälaitos    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu