Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Suomen kuudes määräaikaisraporttti kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen täytäntöönpanosta

Suomen kuudes määräaikaisraporttti kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen täytäntöönpanosta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN17642/2022

Vastausaika on päättynyt: 30.9.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Ulkoministeriö pyytää lausuntoa Suomen kuudenneksi määräaikaisraportiksi kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen (SopS 1 ja 2/1998) täytäntöönpanosta.

Puiteyleissopimus on ensimmäinen oikeudellisesti sitova kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva kansainvälinen asiakirja. Sopimus tuli voimaan kansainvälisesti ja myös Suomen osalta vuonna 1998. Sopimuksessa määritellään ohjelmanluontoisesti ne periaatteet, jotka velvoittavat sopimusvaltioita omalla alueellaan suojelemaan kansallisia vähemmistöjään.
 
Puiteyleissopimuksen täytäntöönpanon valvonta kuuluu Euroopan neuvoston ministerikomitealle, jota avustaa neuvoa-antava komitea (Advisory Committee). Osapuolilla on velvollisuus antaa määräajoin raportti puiteyleissopimuksen täytäntöönpanosta. Komitea käsittelee määräaikaisraportin ja antaa sen perusteella ministerikomitean harkittavaksi oman näkemyksensä (Opinion) päätelmineen ja suosituksineen. Ministerikomitea hyväksyy lopulliset suositukset.
 
Raportti laaditaan ulkoministeriön ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikössä huomioiden komitean antamat raportointiohjeet. 
Tausta
Suomen edellinen viides määräaikaisraportti vähemmistöpuiteyleissopimuksen täytäntöönpanosta annettiin EN:n pääsihteerille 1.2.2019 (liite 1). Neuvoa antava komitea vieraili Suomessa viidennen määräaikaisraportin johdosta 18-22.3.2019 tavaten hallituksen ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. Keräämänsä aineiston pohjalta neuvoa-antava komitea antoi Suomea koskevan raporttinsa ja suositusluonnokset ministerikomitean hyväksyttäväksi  27.6.2019 (liite 3). Suomen hallitus toimitti 17.10.2019 kirjalliset vastaukset neuvoa-antavan komitean raporttiin (liite 4). Ministerikomitea hyväksyi puiteyleissopimuksen Suomea koskevat suositukset 12.2.2020 (liite 5).  
Tavoitteet
Suomen kuudennessa raportissa on tarkoitus tuoda esiin niitä toimia, joihin on ryhdytty tai tullaan ryhtymään ministerikomitean suositusten johdosta. Myös neuvoa-antavan komitean Suomea koskevaan raporttiin tulisi näiltä osin kiinnittää huomiota. Lisäksi tulisi lyhyesti kertoa edellisen raportin antamisen jälkeen tapahtuneista lainsäädännöllisistä, hallinnollisista, oikeudellisista tai muista uudistuksista. Tarvittaessa lausunnon liitteeksi pyydetään toimittamaan englanninkielisinä ne säädöstekstit, joihin lausunnoissa viitataan. Myös muu englanninkielinen aineisto on tervetullutta.

Linkit

https://www.coe.int/en/web/minorities/finland - Euroopan neuvoston vähemmistöpuiteyleissopimuksen Suomea koskeva verkkosivu / Europarådets webbsida om Finland i fråga om ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter.

Liitteet:

5th SR Finland FI.docx.pdf - Suomen viides määräaikaisraportti vähemmistöpuiteyleissopimuksen täytäntöönpanosta / Finlands femte periodiska rapport om genomförandet av ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter.

5th OP Finland EN.docx.pdf - Neuvoa-antava komitean Suomea koskeva raportti / Den rådgivande kommitténs rapport om Finland.

5th OP Finland Summary FIN.docx.pdf - Neuvoa-antava komitean Suomea koskeva raportin yhteenveto suomeksi / Sammandrag på finska av den rådgivande kommitténs rapport om Finland.

5th Com Finland EN.docx.pdf - Suomen hallituksen kommentit vähemmistöpuiteyleissopimuksen neuvoa-antavan komitean Suomea koskevasta viidennestä raportista / Kommentarer av Finlands regering om den femte rapporten om Finland från den rådgivande kommittén för ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter.

CM Resolution 2020_fi.pdf - Ministerikomitean päätöslauselma CM/ResCMN(2020)1 kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen täytäntöönpanosta Suomessa / Ministerikommitténs resolution CM/ResCMN(2020)1 om genomförandet i Finland av ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter.

Aikataulu
Raportointi kattaa ajanjakson helmikuusta 2019 raportin laatimisen ajankohtaan syksyyn 2022.

Lausunnot pyydetään toimittamaan 30.9.2022 mennessä lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta tai sähköisesti osoitteisiin kirjaamo.um@formin.fi ja paivi.rotola-pukkila@formin.fi. 

Ministeriöitä pyydetään toimittamaan lausuntonsa Vahvan kautta.

Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa. 

Tarvittaessa lausunnon voi toimittaa sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@um.fi tai postitse osoitteeseen: Ulkoministeriö,  PL 176, 00023 Valtioneuvosto. Saatteessa pyydetään mainitsemaan asianumero VN 17642/2022
 
Suomen  kuudes määräaikaisraportti kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen täytäntöönpanosta tulee antaa komitealle 1.3.2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.

Lausuntoa ei tarvitse lähettää sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.
 
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet >Käyttöohjeet. 

Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyynnöstä antavat:

lainsäädäntöneuvos Päivi Rotola-Pukkila
25.7-5.8. ja 22.8.2022 lähtien
Puh. +358 295 350 756

yksikönpäällikkö Krista Oinonen
8.8.2022 lähtien 
Puh. +358 295 351 172

Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi
 
Jakelu:
Abilis-säätiö    
Akava    
Allianssi    
Alva Saamelaisten ihmisoikeusyhdistys ry    
Amnesty International - Suomen osasto    
Aseistakieltäytyjäliitto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Eläkkeensaajien keskusliitto    
Enontekiön kunta    
Ensi- ja turvakotien liitto    
Erik Castrén -instituutti ECI    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO    
FIDA    
Fingo ry    
Finnwatch    
Fintiko Romano Forum    
Helsingin juutalainen seurakunta    
HEUNI - Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Inarin kunta    
Inarinsaamelaiset ry    
Intersukupuolisten ihmisoikeudet - ISIO ry    
Jehovan todistajat    
Kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunta    
Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS    
Kehitysvammaliitto    
Kirkon ulkomaanapu    
Kolttien kyläkokous    
Koulutetut kokemusasiantuntijat ry. KoKoA     
Kriminaalihuollon tukisäätiö    
Kurdiliitto    
Kynnys ry    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lapsioikeusjuristit    
Lastensuojelun Keskusliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lääkärin sosiaalinen vastuu    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Mannerheimin lastensuojeluliitto    
Maria Akatemia    
Marttaliitto    
Metsä-, kalastaja- ja tunturisaamelaiset    
Mielenterveyden keskusliitto    
Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami ry.    
MIELI Suomen Mielenterveys ry    
Miesjärjestöjen keskusliitto    
Minority Rights Group Finland    
Monika-Naiset Liitto    
Muistiliitto    
Naisasialiitto Unioni    
Naisjärjestöjen Keskusliitto    
Naisjärjestöt Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS    
Nuorisotutkimusseura    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Omaishoitajaliitto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pakolaisneuvonta    
Pelastakaa Lapset    
Plan Suomi    
Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutti    
Pro-tukipiste    
Puolustusministeriö    
Rauhanpuolustajat    
Rikosuhripäivystys    
Romaniasiain neuvottelukunta RONK    
Rovaniemen saamelaisyhdistys MII ry    
Saamelaiskäräjät    
Saamelaisneuvosto    
Samisoster    
Sateenkaariperheet    
Seta ry    
Sisäministeriö    
Sodankylän kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
STTK ry    
Suomen afgaanijärjestö    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen asianajajaliitto    
Suomen Ekumeeninen Neuvosto    
Suomen evankelis-luterilainen kirkko/Kirkkohallitus    
Suomen humanistiliitto    
Suomen Inkeri-liitto    
Suomen Islamilainen Yhdyskunta    
Suomen Islam-seurakunta    
Suomen kuntaliitto    
Suomen lukiolaisten liitto    
Suomen lähetysseura    
Suomen lääkäriliitto    
Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys ry.    
Suomen nuorisovaltuustojen liitto    
Suomen ortodoksinen kirkko / Kirkollishallitus    
Suomen pakolaisapu    
Suomen PEN    
Suomen psykiatriyhdistys ry.    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Rauhanliitto    
Suomen romaniyhdistys    
Suomen saamelaisnuoret    
Suomen somalialaisten liitto    
Suomen sosiaalioikeudellinen seura    
Suomen tuomariliitto    
Suomen UN Women    
Suomen Unicef    
Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö    
Suomen Viro-yhdistysten liitto    
Suomen World Vision    
Suomen YK-liitto    
Suomen ylioppilaskuntien liitto    
Suomen yrittäjät    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tiedusteluvalvontavaltuutettu    
Tietosuojavaltuutettu    
Tilastokeskus    
Trasek ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uskonnottomat Suomessa    
Uskot-foorumi ry    
Utsjoen kunta    
Vailla vakinaista asuntoa    
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö    
Vanhustyön keskusliitto    
Vapaa-ajattelijain liitto val@vapaa-ajattelijat.fi    
Väestöliitto    
Yhden vanhemman perheiden liitto    
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta    
Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelunta    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Ympäristöministeriö    
Yritysvastuuoikeuden yhdistys    
Asiasanat

ihmisoikeudet

määräaikaisraportit

periodiska rapporter

Euroopan neuvosto

Europarådet

mänsliga rättigheter