Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Opiskeluterveydenhuoltoa koskevan valtioneuvoston asetuksen (338/2011) muuttaminen

Opiskeluterveydenhuoltoa koskevan valtioneuvoston asetuksen (338/2011) muuttaminen

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/11137/2021

Vastausaika on päättynyt: 15.6.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Valtioneuvoston neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta antamassa asetuksessa (338/2011) säädetään muun muassa opiskeluterveydenhuoltoon oikeutetusta opiskelijoista sekä terveystarkastuksista. Asetuksessa tulisi huomioida muuttunut lainsäädäntö.

I statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- ovh tandvård för barm och unga (338/2011) föreskrivs bl.a. om studerande som är berättigade till studerandehälsovård och hälsoundersökningar. I förordningen bör den ändrade lagstifningen beaktas.
Tausta
Kansaneläkelaitos järjestää korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon, mikä tulisi huomioida asetuksessa terveystarkastusten osalta. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan lainsäädäntö on muuttunut esimerkiksi oppivelvollisuuden laajenemisen johdosta. Nämä muutokset tulisi huomioida myös asetuksessa.

Folkpensionsanstalten ordnar studerandehälsovården för högskolestuderande, vilket bör beaktas i förordningen när det gäller hälsoundersökningar. Dessutom har lagstiftningen inom undervisnings - och kulturministeriets förvaltningsområde ändrats t.ex. på grund av att läroplikten har utvidgats. Dessa ändringar bör beaktas också i förordningen.

 
Tavoitteet
Tavoitteena on saada asetus vastaamaan nykytilaa paremmin terveydenhuoltolakia (1326/2010) korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annettua lakia (695/2019) sekä opetustoimen lainsäädäntöä. Ehdotettujen muutosten jälkeen asetus olisi yhdenmukainen lainsäädännön kanssa.

Målet är att förordningen bättre än för närvarande ska motsvara hälso - och sjukvårdslagen (1326/2010), lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande (695/2019) och undervisningsväsendets lagstiftning. Efter de föreslagna ändringarna är förordningen förenlig med lagstiftningen.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään jättämään viimeistään 15.6.2021.

Vi ber er lämna in utlåtandena senast den 15 juni 2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Vastaukset pyydetään toimittamaan Lausuntopalveluun. Vaihtoehtoisesti lausunnon voi toimittaa sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon (kirjaamo@stm.fi). Pyydämme viittaamaan asianumeroon VN/11137/2021.

Vi ber er skicka svaren till utlåtandetjänsten. Alternativt kan utlåtandet lämnas in till social - och hälsovårdsministeriets registratorskontor (kirjaamo@stm.fi). Vi ber er hänvisa till ärendenummer VN/11137/2021.
Valmistelijat
Lakimies Elina Ryymin, esittelijä
Puh. 029 516 31 73

Neuvotteleva virkamies Maire Kolimaa (21.5.2021 saakka)
puh.029 516 33 89

Suunnittelija Malla Hyytiäinen
puh. 029 516 37 40

Sosiaali- ja terveysministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@stm.fi.
Jakelu:
Kansaneläkelaitos    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Sisäministeriö    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lukiolaisten liitto    
Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry    
Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry    
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Valtiovarainministeriö    
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö    
Asiasanat

opiskeluterveydenhuolto