Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys laiksi hyljetuotteiden kaupasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys laiksi hyljetuotteiden kaupasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: 1614/01.01/2019

Vastausaika on päättynyt: 28.11.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi hyljetuotteiden kaupasta annetuksi laiksi sekä laiksi metsästyslain 43 §:n muuttamisesta.

Hyljetuotteista annetussa laissa ei enää säädettäisi Suomen riistakeskuksesta Euroopan unionin lainsäädännössä tarkoitettuna tunnustettuna toimielimenä. Metsästyslain 43 §:ään, joka koskee riistaeläinten kauppaa, lisättäisiin viittaussäännökset hyljetuotteiden kauppaa koskevaan ajantasaiseen lainsäädäntöön.
Tausta
Lainsäädäntö muutettaisiin vastaamaan voimassa olevia EU-säädöksiä.

Eduskunta on vuonna 2014 hyväksynyt lain hyljetuotteiden kaupasta ja lain metsästyslain 43 §:n muuttamisesta. Tasavallan presidentti on vahvistanut lait, mutta ne eivät ole vielä tulleet voimaan. Esityksen mukaan nämä aiemmin hyväksytyt lait kumottaisiin.

Sellaisten hyljetuotteiden kauppa, jotka olivat peräisin meren luonnonvarojen kestävään hallinnointiin liittyvästä hylkeenpyynnistä, kiellettiin asetuksen (EU) N:o 737/2010 muutoksella vuonna 2015. Tämän takia hyljetuotteiden kaupasta annetussa laissa ei ole enää tarpeen säätää tunnustetusta toimielimestä, joka myöntää EU:n asetuksessa tarkoitettuja todistuksia, eikä sitä valvovasta viranomaisesta.
Linkit

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1007-20151018&from=FI - EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1007/2009

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1850&from=FI - KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/1850

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1007-20151018&from=FI - EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1007/2009

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1850&from=FI - KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1850

Liitteet:
Aikataulu
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää antamaan lausunnot viimeistään torstaina 28.11.2019.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.
 
Jos ette voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@mmm.fi tai kirjeitse osoitteeseen maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO. Sähköiset lausunnot tulee toimittaa pdf-, Word- tai rtf -tallennusmuodossa.
 
Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä.

Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
 
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Luonnos hallituksen esitykseksi on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä virkatyönä.

Lisätietoja antavat

- lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen, p. 040 173 0249, (etunimi.sukunimi@mmm.fi)

- neuvotteleva virkamies Heikki Lehtinen, p. 040 770 9496, (etunimi.sukunimi@mmm.fi)

 
Jakelu:
Intresseföreningen för en levande skärgård rf    
Kalatalouden Keskusliitto ry    
Luonnonvarakeskus    
Oikeusministeriö    
Poliisihallitus    
Suomen Hylkeenpyytäjät ry    
Suomen Kalankasvattajaliitto ry    
Suomen Metsästäjäliitto ry    
Suomen riistakeskus    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry    
Tulli    
Ulkoasiainministeriö    
Ympäristöministeriö