Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Genomikeskuksesta ja genomitietojen käsittelyn edellytyksistä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Genomikeskuksesta ja genomitietojen käsittelyn edellytyksistä

Lausuntopyynnön diaarinumero: STM/071:00/2018 ja STM/2688/2018

Vastausaika on päättynyt: 21.8.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
LAUSUNTOAIKA PÄÄTTYNYT JA LAUSUNTOPYYNTÖ ON SULJETTU. SUOMENKIELISEEN LAKILUONNOKSEEN LIITTYEN KOMMENTTEJA PYYDETTIIN 9.5.-5.7.2019 VÄLISENÄ AIKANA.

Ehdotetun lain tarkoituksena on tukea genomitiedon vastuullista, yhdenvertaista ja tietoturvallista käyttöä ihmisten terveyden hyväksi. Lakiehdotuksessa esitetään, että Suomeen perustetaan Genomikeskus, joka olisi genomitiedon käsittelyä ja terveyteen liittyviä geneettisiä analyysejä koskevien asioiden kansallinen asiantuntijaviranomainen. Genomikeskus sijoitettaisiin hallinnollisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteyteen, siitä erilliseksi itsenäiseksi yksiköksi.

Genomikeskus ylläpitäisi ja hallinnoisi keskitettyä genomitietorekisteriä, jonne tallennettaisiin biopankkitoiminnan harjoittajien sekä palvelunantajien toiminnassa syntyvä genomitieto. Tiedon säilytys tapahtuisi korkeita tietoturvallisuusvaatimuksia noudattaen. Genomikeskuksen tietojärjestelmien tulisi olla sijoitettu Suomessa oleville palvelimille. Tällä varmistetaan kansallisesti tärkeän tietoaineiston turvaaminen poikkeusolojen ja niihin verrattavissa olevien vakavien häiriöiden varalta.

Lakiehdotus sisältää säännökset terveyteen liittyvien geneettisten analyysien suorittamisen edellytyksistä. Analyysin suorittaminen edellyttäisi suostumusta ja informointia mm. genomitiedon säilyttämisestä Genomikeskuksessa. Ihmisten oikeutta vastustaa genomitietojensa säilyttämistä Genomikeskuksessa ei rajoiteta. Lakiehdotus mahdollistaisi genomitietojen käytön myös sukulaisen hyväksi. Ihmisten pääsy omiin tietoihinsa toteutettaisiin antamalla tiedot nähtäväksi Genomikeskuksessa. Tulkinta genomitiedon merkityksestä annettaisiin terveydenhuollon kautta.
Tausta
Sosiaali- ja terveysministeriö on aiemmin pyytänyt lausunnon tätä lakiehdotusta edeltäneistä genomikeskustyöryhmän arviomuistiosta sekä luonnoksesta hallituksen esitykseksi genomilaiksi. Nyt lausunnoille lähetettävää hallituksen esitystä on lain jatkovalmistelussa kehitetty huomattavasti edellisellä lausuntokierroksella saatujen lausuntojen perusteella. Lakiehdotuksen keskeiset ehdotukset ovat pysyneet samoina, mutta pykäliin ja perusteluihin on tehty runsaasti sekä teknisiä että sisällöllisiä muutoksia. Tästä syystä ministeriö on katsonut perustelluksi lähettää luonnos uudestaan lausuntokierrokselle.

Lausuntopyyntö ja luonnos hallituksen esitykseksi julkaistaan mahdollisimman pian myös ruotsin kielellä ja varataan yhtä pitkä lausuntoaika kuin suomenkieliselle esitysluonnokselle.
 
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään lähettämään 5.7.2019 mennessä.

HUOM. Suomenkieliseen lakiluonnokseen liittyen kommentteja pyydetään 9.5.-5.7.2019 välisenä aikana ja ruotsinkieliseen lakiluonnokseen pyydämme kommentteja 26.6.-21.8.2019 välisenä aikana.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään jättämään osoitteessa lausuntopalvelu.fi. Lausuntoja voi lähettää myös osoitteeseen kirjaamo@stm.fi. Saatteeseen pyydetään laittamaan diaarinumero STM/071:00/2018 ja STM/2688/2018. Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi-sivustolla ja hankerekisterissä. Lausuntopyyntö on nähtävissä myös sosiaali- ja terveysministeriön internetsivuilla osoitteessa http://stm.fi/lausuntopyynnot
 
Lisätietoja antaa:
Lakiehdotus: erityisasiantuntija Sandra Liede, etunimi.sukunimi@stm.fi, p. 029 516 3633
Terveysalan kasvustrategia: johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, etunimi.sukunimi@stm.fi, p. 02951 63382
 
Valmistelijat
Pykälät ja perustelut: erityisasiantuntija Sandra Liede, etunimi.sukunimi@stm.fi, p. 029 516 3633
Jakelu:
AKAVA    
Arene    
BBMRI.fi    
Biopankkien osuuskunta FinBB    
Biotekniikan neuvottelukunta    
Business Finland    
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
ETLA    
Harvinaiset -verkosto    
Healthtech Finland    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin eettiset toimikunnat    
Helsingin yliopisto/lääketieteellinen tiedekunta    
Itä-Suomen yliopisto/lääketieteellinen tiedekunta    
Jyväskylän yliopisto    
Kansaneläkelaitos KELA    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuntaliitto    
Kyberturvallisuuskeskus    
Lapin yliopisto    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA    
Lääketeollisuus ry    
Lääkäriliitto    
Oikeuskansleri    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun yliopisto/lääketieteellinen tiedekunta    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta    
Rinnakkaislääketeollisuus ry    
Sailab - MedTech Finland ry    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRA    
SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry    
Suomalainen lääkäriseura Duodecim    
Suomen Akatemia    
Suomen Bioteollisuus FIB    
Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto SITRA    
Suomen potilasliitto    
Syöpäjärjestöt    
Tampereen yliopisto/lääketieteellinen tiedekunta    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Terveystoimittajat ry    
Tieteentekijöiden liitto    
Tietosuojavaltuutettu    
Turun yliopisto/lääketieteellinen tiedekunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta TUKIJA    
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän eettinen toimikunta    
Ålands hälso- och sjukvård    
Asiasanat

genomikeskus genomilaki genomi genomiikka genetiikka terveysalan kasvustrategia osaamiskeksus

biopankki tutkimus terveydenhuolto genomilääketiede yksilöllistetty lääketiede