Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö monikanavarahoituksen purkamisen valmistelun virkamiesselvityksestä

Lausuntopyyntö monikanavarahoituksen purkamisen valmistelun virkamiesselvityksestä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/22558/2020

Vastausaika on päättynyt: 12.10.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne oheisesta monikanavarahoituksen purkamista koskevasta virkamiesselvityksestä.
Tausta
Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaan osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta valmistellaan erillisinä asioina parlamentaarisessa komiteassa maakuntien verotusoikeus ja monikanavarahoituksen purkaminen. Kirjaus on osa hallitusohjelman oikeudenmukaista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa Suomea koskevaa kohtaa 3.6, jossa eräänä tavoitteena on kehittää palvelujärjestelmää ja käynnistää uudistushankkeita.

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 12.11.2020 monikanavaraihoituksen purkamisen vaihtoehtoja pohjustavat valmisteluryhmät, joiden toimikausi on ollut ajalla 15.11.2020—31.5.2021.

Valmisteluryhmät ovat laatineet virkatyönä toimeksiantojensa pohjalta selvityksen monikanavarahoituksen purkamisesta. Työryhmät eivät ole esittäneet ratkaisuehdotuksia, vaan ovat tehneet pohjavalmistelua myöhemmin asettavan parlamentaarisen työryhmän tueksi.
Tavoitteet
Valmisteluryhmien tehtävänä on ollut koota myöhemmin käynnistettävän parlamentaarisen valmistelun tueksi ratkaisuvaihtoehtoja aiempien hallituskausien aikana tehtyjen työryhmätöiden ja muiden selvitysten pohjalta sekä selvittää vaihtoehtojen vaikutuksia (VN/22558/2020, STM148:00/2020).
Linkit

https://soteuudistus.fi/monikanavarahoitus - Soteuudistus.fi -sivustolla on valmisteluryhmien toimikauden aikana koottua ja laadittua tausta-aineistoa. På webbplatsen Soteuudistus.fi finns bakgrundsmaterial som sammanställts och utarbetats under beredningsgruppernas mandattid (endast på finska).

Liitteet:
Aikataulu
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää antamaan lausunnot viimeistään 31.8.2021.

Huomaattehan, että ruotsinkielinen lausuntoaika on 5.8.2021-12.10.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntoon pyydetään merkitsemään säädösvalmisteluhankkeen tunniste VN/22558/2020. 

Huomaattehan, että lausuntopalvelun kautta annetut lausunnot ovat kokonaisuudessaan julkisia. Mikäli lausunnonantaja katsoo, että annettava lausunto sisältää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin nojalla salassa pidettävää tietoa, lausunnosta voi lisäksi lähettää salassa pidettävillä osuuksilla täydennetyn version sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@stm.fi.
 
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyynnöstä antavat:
ajalla 24.6.-13.7. johtaja Liisa Siika-aho, puh. 0295 163 085
ajalla 14.7.-30.7. ja 16.8.-31.8. asiantuntija Kaisu Harju-Kolkka, puh. 0295 163 24
ajalla 2.8.-5.8. erityisasiantuntija Seija Sukula, puh. 0295 163 297
ajalla 9.8.-31.8. erityisasiantuntija Emma Thomasén, puh. 0295 163 676
Sähköpostit ovat muodossa etunimi.sukunimi(at)stm.fi.
Jakelu:
Akava    
Efpp Suomen kansallinen verkosto ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Eläketurvakeskus    
Eläketurvakeskus    
Etelä-Karjala (sote-valmistelijat)    
Etelä-Karjala (sote-valmistelijat)    
Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Pohjanmaa (sote-valmistelijat)    
Etelä-Pohjanmaa (sote-valmistelijat)    
Etelä-Pohjanmaa (sote-valmistelijat)    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savo (sote-valmistelijat)    
Etelä-Savo (sote-valmistelijat)    
Etelä-Savo (sote-valmistelijat)    
Etelä-Savon sairaanhoitopiiri    
Helsingin yliopiston apteekki    
Helsinki (sote-valmistelijat)    
Helsinki (sote-valmistelijat)    
HUS    
HUS (sote-valmistelijat)    
HUS (sote-valmistelijat)    
HUS (sote-valmistelijat)    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hyvinvointiala HALI ry    
Invalidiliitto ry    
Itä-Savo (sote-valmistelijat)    
Itä-Savon sairaanhoitopiiri    
Itä-Suomen yliopiston apteekki    
Itä-Uusimaa (sote-valmistelijat)    
Itä-Uusimaa (sote-valmistelijat)    
Kainuu (sote-valmistelijat)    
Kainuu (sote-valmistelijat)    
Kainuun sairaanhoitopiiri    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Häme (sote-valmistelijat)    
Kanta-Häme (sote-valmistelijat)    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry & Me Itse ry    
Kehitysvammaliitto    
Keski Pohjanmaa (sote-valmistelijat)    
Keski-Pohjanmaa (sote-valmistelijat)    
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomi (sote-valmistelijat)    
Keski-Suomi (sote-valmistelijat)    
Keski-Uusimaa (sote-valmistelijat)    
Keski-Uusimaa (sote-valmistelijat)    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
KT Kuntatyönantajat    
Kuntoutuksen toimialayhdistys KTAY ry    
Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys KUTKE ry    
Kuntoutusalan asiantuntijat ry    
Kuntoutusalan osaamiskeskittymä (OSKU)    
Kuntoutusverkosto KUVE    
Kymenlaakso (sote-valmistelijat)    
Kymenlaakso (sote-valmistelijat)    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri    
Kynnys ry    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lappi (sote-valmistelijat)    
Lappi (sote-valmistelijat)    
Lappi (sote-valmistelijat)    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lastensuojelun keskusliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikennevakuutuskeskus    
Linja-autoliitto    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Länsi-Uusimaa (sote-valmistelijat)    
Länsi-Uusimaa (sote-valmistelijat)    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Lääketeollisuus ry    
Lääkäripalveluyritykset LPY ry    
Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA    
Mannerheimin lastensuojeluliitto    
Nuorisopsykoterapia-säätiö    
oikeusministeriö    
opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pirkanmaa (sote-valmistelijat)    
Pirkanmaa (sote-valmistelijat)    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjanmaa (sote-valmistelijat)    
Pohjois-Karjala (sote-valmistelijat)    
Pohjois-Karjala (sote-valmistelijat)    
Pohjois-Karjala (sote-valmistelijat)    
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaa (sote-valmistelijat)    
Pohjois-Pohjanmaa (sote-valmistelijat)    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savo (sote-valmistelijat)    
Pohjois-Savo (sote-valmistelijat)    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Proviisoriyhdistys    
Päijät-Häme (sote-valmistelijat)    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Rinnakkaislääketeollisuus ry    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Satakunta (sote-valmistelijat)    
Satakunta (sote-valmistelijat)    
Satakunta (sote-valmistelijat)    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry    
STM kirjaamo    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Apteekkariliitto    
Suomen Esteettömät ja Paaritaksit    
Suomen Farmasialiitto    
Suomen Farmasialiitto    
Suomen fysiatriyhdistys    
Suomen Hammaslääkäriliitto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen kuntoutusohjaajien yhdistys    
Suomen kuntoutusyrittäjät ry    
Suomen lastenneurologinen yhdistys ry    
Suomen lastenpsykiatriyhdistys    
Suomen Lyhytpsykoterapiayhdistys ry    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry    
Suomen Lääkerinnakkaistuojat ry    
Suomen Lääkäriliitto    
Suomen neurologiyhdistys ry    
Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys    
Suomen Palvelutaksit    
Suomen Potilasliitto    
Suomen psykiatriyhdistys    
Suomen Psykologiliitto ry    
Suomen Psykologiliitto ry    
Suomen Puheterapeuttiliitto ry    
Suomen Taksiliitto    
Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry    
Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry    
Suomen Työterveyshoitajaliitto ry    
Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry    
Suomen Yrittäjät    
Tapaturmavakuutuskeskus    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto PALKO    
Therapeia-säätiö    
työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Työterveyslaitos    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Valtioneuvoston kanslia    
valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta (VANE)    
Vantaa-Kerava (sote-valmistelijat)    
Vantaa-Kerava (sote-valmistelijat)    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Varsinais-Suomi (sote-valmistelijat)    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ålands hälso- och sjukvård    
Ålands landskapsregering