Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi maakaasumarkkinalain 3 ja 93 §:n ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 27 §:n muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi maakaasumarkkinalain 3 ja 93 §:n ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 27 §:n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6623/2019

Vastausaika on päättynyt: 29.4.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmistunut luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi maakaasumarkkinalain 3 ja 93 §:n ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 27 §:n muuttamisesta. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle toukokuussa 2020.
Tausta
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/692 maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetun direktiivin 2009/73/EY muuttamisesta on annettu huhtikuussa 2019. Direktiivi on tullut saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä 24. helmikuuta 2020 mennessä.
Tavoitteet
Maakaasumarkkinalakiin tehdään maakaasudirektiivin muutoksen edellyttämät muutokset.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriölle viimeistään keskiviikkona 29. huhtikuuta 2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Työ- ja elinkeinoministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja työ- ja elinkeinoministeriössä antaa hallitusneuvos Arto Rajala (p. 029 506 4828).
Jakelu:
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Gasgrid Finland Oy    
Suomen Kaasuyhdistys ry    
Ulkoministeriö    
Asiasanat

maakaasumarkkinat, maakaasumarkkinalaki, energia