Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: TEM/89/03.01.01/2018

Vastausaika on päättynyt: 13.3.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Esityksessä ehdotetaan lisättävän päästökauppalakiin (311/2011) säännökset, joiden mukaisesti toimitetaan komissiolle tiedot Euroopan parlamentin ja Neuvoston direktiivin (EU) 2018/xxx direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kustannustehokkaiden päästövähennysten ja vähähiilisyyttä edistävien investointien edistämiseksi sekä päätöksen (EU) 2015/1814 muuttamisesta, jäljempänä päästökauppadirektiivin muutoksen, 11 artiklan 1 kohtaan lisätyn alakohdan edellyttämällä tavalla. Lisäksi ehdotetaan muutettavan päästökauppalain 61 §:n 3 ja 4 momentteja siten, että päästökaupan päästöoikeuksien ilmaisjaon todentajilta vaadittaisiin akkreditointi sekä päästökauppalain 73 §:n 1 momenttia lisäämällä rangaistussäännös päästökauppadirektiivin muutoksen 11 artiklan 1 kohtaan lisätyssä alakohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamatta jättämisestä ajallaan. Näiden muutosten lisäksi tehtäisiin teknisiä muutoksia lakiin.

 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Liitteet:
Aikataulu
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää jakelussa mainittuja tahoja toimittamaan mahdolliset lausuntonsa viimeistään 13. päivänä maaliskuuta 2018 Lausuntopalvelu.fi -järjestelmään.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa ylitarkastaja Tarja Virkkunen (puh. 029 504 8252).
Jakelu:
Energiavirasto    
FINAS Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) akkreditointiyksikkö    
Oikeusministeriö    
Ympäristöministeriö