Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi erikoissijoitusrahastojen kiinteistösijoitusten verosääntelyksi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi erikoissijoitusrahastojen kiinteistösijoitusten verosääntelyksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/7828/2022

Vastausaika on päättynyt: 17.10.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi erikoissijoitusrahastojen kiinteistösijoitusten verosääntelyksi.
Tausta
Esityksessä ehdotetaan muutoksia erikoissijoitusrahastojen kiinteistösijoituksista saatujen tulojen verotukseen. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia, verotusmenettelystä annettua lakia, ennakkoperintälakia, rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annettua lakia, elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia ja eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyiden verotuksesta annettua lakia.

Esityksen keskeisimmät ehdotukset koskisivat tuloverolakia, johon ehdotetaan lisättäväksi säännökset kiinteistövarallisuuteen sijoittaviin erikoissijoitusrahastoihin sovellettavasta läpivirtausmallista. Ehdotetun läpivirtausmallin soveltuessa erikoissijoitusrahaston tulot verotettaisiin osuudenomistajien tulona siten kuin nämä olisivat saaneet tulot suoraan. Ehdotettua läpivirtausmallia sovellettaisiin, jos kiinteistövarallisuuteen sijoittavassa erikoissijoitusrahastossa on vähemmän kuin 30 osuudenomistajaa.

Verotusmenettelystä annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset kiinteistövarallisuuteen sijoittavan erikoissijoitusrahaston velvollisuudesta antaa Verohallinnolle tietoja läpivirtausmallin alaisista tuloista. Lisäksi lakiin lisättäisiin säännökset erikoissijoitusrahaston vastuusta siitä verosta, joka sen osuudenomistajalle määrätään näiden osuudesta rahaston tuloihin.

Ennakkoperintälakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että rahastoa hallinnoivan rahastoyhtiön ennakonpidätysvelvollisuus rahaston jakamasta voitto-osuudesta rajoittuisi määrään, jota ei ole aiemmin verotettu ehdotetun läpivirtausmallin mukaisesti suoraan osuudenomistajan tulona. Rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annettuun lakiin tehtäisiin vastaava lähdeveron pidättämistä koskeva täsmennys. Lisäksi ennakkoperintälakiin tehtäisiin eräitä muun lainsäädännön muuttumisesta johtuvia teknisluonteisia tarkistuksia.

Elinkeinotulon verottamisesta annettuun lakiin lisättäisiin säännökset läpivirtausmallia koskevien tuloverolain säännösten soveltamisesta elinkeinotoiminnan tulosta laskettaessa. Eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyiden verotuksesta annettua lakia täydennettäisiin siten, että sen käänteisiä hybridiyksikköjä koskevat säännökset voisivat tulla sovellettavaksi elinkeinoyhtymien lisäksi myös läpivirtausmallin mukaisesti verotettaviin kiinteistövarallisuuteen sijoittaviin erikoissijoitusrahastoihin.

Ehdotus liittyy pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti asetetun eräiden osinkojen lähdeverotusta ja kiinteistösijoituksista saatujen voittojen verotuksen uudistamista selvittävän työryhmän raportin suosituksiin sekä on osa hallituksen syksyn 2021 budjettineuvotteluissa sopimaa veropohjan tiivistämiskokonaisuutta.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2023. Lakeja sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2024 toimitettavassa verotuksessa.
Tavoitteet
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaan veropohjan tiivistäminen on erityisen tärkeää globaalissa taloudessa, jossa rahavirrat ylittävät kansalliset rajat. Tiivis veropohja mahdollistaa myös matalat verokannat ja tasapuolisen verotuksen, jotka edistävät yritystoimintaa, työllisyyttä, kasvua ja hyvinvointia. Hallitusohjelmaan sisältyy kirjaus siitä, että veropohjaa tiivistävänä toimena ”selvitetään vuoteen 2022 mennessä mahdollisuudet periä ulkomaisten rahastojen ja muiden verovapaiden yhteisöjen kiinteistösijoituksista saamista voitoista kohtuullista veroa”.

Esityksen tavoitteena on turvata Suomen veropohjaa erityisesti tilanteissa, joissa ulkomainen rahasto saa Suomesta tuloa kiinteistösijoituksen perusteella. Kansainvälisessä verotuksessa lähtökohtana on, että kiinteistön sijaintivaltiolla on oikeus verottaa siellä olevasta kiinteistöstä saatua tuloa. Tämä lähtökohta ei usein toteudu, kun tuloa saa ulkomainen kotimaiseen verovapaaseen erikoissijoitusrahastoon rinnastuva kiinteistösijoitusrahasto. Esityksen tavoitteena on estää mahdollisuuksia siihen, että Suomessa sijaitsevasta kiinteistöstä saatu tulo jää kokonaisuudessaan Suomen verotusvallan ulkopuolelle sillä perusteella, että ulkomainen rahasto rinnastuu kotimaiseen verovapaaseen erikoissijoitusrahastoon.
Linkit

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM045:00/2022 - linkki säädösvalmisteluhankkeen verkkosivuille

https://vm.fi/sv/projekt?tunnus=VM045:00/2022 - länk till lagberedningsprojektets webbplats

https://vm.fi/-/uudet-kiinteistosijoitusrahastojen-verotusta-koskevat-saannokset-turvaavat-suomen-veropohjaa - Tiedote: Uudet kiinteistösijoitusrahastojen verotusta koskevat säännökset turvaavat Suomen veropohjaa

https://vm.fi/sv/-/nya-bestammelser-om-beskattningen-av-fastighetsplaceringsfonder-tryggar-finlands-skattebas - Pressmeddelande: Nya bestämmelser om beskattningen av fastighetsplaceringsfonder tryggar Finlands skattebas

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 17.10.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 17.10.2022. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa:
Hallitusneuvos Jari Salokoski, puh. 0295 530 437, jari.salokoski(at)gov.fi
Erityisasiantuntija Laura Puro, puh 0295 530 127, laura.puro(at)gov.fi
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Finanssiala ry    
Finnwatch ry    
Keskuskauppakamari    
Keva    
Professori Juha Lindgren    
Professori Marianne Malmgrén    
Professori Marjaana Helminen    
Professori Reijo Knuutinen    
Professori Timo Viherkenttä    
Pääomasijoittajat ry    
RAKLI ry    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Talouhallintoliitto ry    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen Veroasiantuntijat ry    
Suomen Yrittäjät    
Säätiöt ja rahastot ry    
Tampereen yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Verohallinto    
Veronmaksajain Keskusliitto ry    
Asiasanat

elinkeinoverotus

näringsbeskattning

erikoissijoitusrahastot

läpivirtausperiaate

specialplaceringsfonder

genomströmningsprincipen