Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle peitellystä osingonjaosta ja irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle peitellystä osingonjaosta ja irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/2449/2022

Vastausaika on päättynyt: 4.10.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020–2023 annetun lain muuttamisesta sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta.
Tausta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020–2023. Lain soveltamisaikaa ehdotetaan jatkettavaksi siten, että lakia sovellettaisiin verovuosien 2020–2023 lisäksi myös verovuosien 2024 ja 2025 verotuksessa. Uusien koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenoista saisi verotuksessa tehdä lain voimassaoloaikana kaksinkertaiset poistot säännönmukaisiin poistoihin verrattuna. Poistojen enimmäismäärän korotus koskisi myös uusia vuosina 2024 ja 2025 hankittuja ja käyttöönotettuja hyödykkeitä.

Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia, maatilatalouden tuloverolakia ja tuloverolakia siten, että peitelty osinko olisi kokonaan veronalaista tuloa.

Esitys liittyy valtion vuoden 2024 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:n muuttamisesta, maatilatalouden tuloverolain 5 §:n muuttamisesta ja tuloverolain 33 d §:n muuttamisesta ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2023 alusta, ja lakeja sovellettaisiin ensimmäisen kerran verovuodelta 2023 toimitettavassa verotuksessa. Laki koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020–2023 annetun lain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2024 alusta, ja lakia sovellettaisiin verovuosilta 2024 ja 2025 toimitettavissa verotuksissa.

Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on tukea yritysten investointeja mahdollistamalla korotettujen poistojen tekeminen verotuksessa myös verovuosina 2024 ja 2025. Lisäksi esityksen tavoitteena on kiristää peitellyn osingon verotusta hallitusohjelman mukaisesti.
Linkit

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM024:00/2022 - linkki säädösvalmisteluhankkeen verkkosivuille

Liitteet:

HE peitellystä osingonjaosta ja irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020–2023 annetun lain muuttamisesta sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta

Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 4.10.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 4.10.2022. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa:
Esityisasiantuntija Antti Sinkman, puh. 029 5530 817, antti.sinkman(at)gov.fi
Jakelu:
Akava ry    
apulaisprofessori Moritz Scherleitner    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA    
Keskuskauppakamari    
professori Juha Lindgren    
professori Marianne Malmgren    
professori Pekka Nykänen    
professori Timo Viherkenttä    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Taloushallintoliitto ry    
Suomen Veroasiantuntijat ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tampereen yliopisto    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Verohallinto    
Veronmaksajain Keskusliitto ry    
yliopistonlehtori Kristiina Äimä    
Asiasanat

elinkeinoverotus

peitelty osingonjako

irtaimen käyttöomaisuuden korotetut poistot