Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamiseksi/Regeringens proposition om slopande av minimikapitalkravet för privata aktiebolag

Hallituksen esitys yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamiseksi/Regeringens proposition om slopande av minimikapitalkravet för privata aktiebolag

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/4155/2018

Vastausaika on päättynyt: 24.9.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Oikeusministeriössä on virkatyönä laadittu luonnos hallituksen esitykseksi yksityisen osakeyhtiön osakepääomavaatimuksen poistamiseksi ja osakepääoman rekisteröintiä koskevien vaatimusten vähentämiseksi.

Vid justitieministeriet har som tjänsteuppdrag utarbetats ett utkast till regeringens proposition om att slopa kravet på aktiekapital i privata aktiebolag och om att sänka kraven när det gäller registrering av aktiekapital.
Tausta
Vuonna 1978 OYL:iin ensikertaa otettua vähimmäispääomavaatimusta perusteltiin velkojiensuojalla ja muiden maiden osakepääomavaatimuksilla. Nykyään velkojiensuojan kannalta merkittäviä ovat tilinpäätöstietojen saatavuus ja muut avoimuusvaatimukset eikä osakepääomavaatimuksella ole käytännössä merkitystä velkojiensuojan kannalta. Valtaosassa EU-valtioista yksityisen osakeyhtiön osakepääomavaatimus on poistettu.

Minimikapitalkravet, som för första gången togs in i aktiebolagslagen 1978, motiverades med borgenärsskydd och de krav på aktiekapital som tillämpas i andra länder. Numera är tillgången till bokslutsuppgifter och andra transparenskrav väsentliga med tanke på borgenärsskyddet, medan kravet på aktiekapital i praktiken inte har någon betydelse. I de flesta EU-stater har kravet på aktiekapital i privata aktiebolag slopats.
Tavoitteet
Ehdotuksen tavoitteena on helpottaa ammatin harjoittamista ilman henkilökohtaista vastuuta. Ehdotus vahvistaa yritystoiminnan edellytyksiä ja toteuttaa norminpurkutavoitetta. Lisäksi sillä pyritään helpottamaan yhtiön digitaalista ilmoittamista ja rekisteröinnin automatisointia.

Syftet med förslaget är att underlätta yrkesutövning utan personligt ansvar. Förslaget stärker förutsättningarna för företagsverksamhet och bidrar till att uppfylla regeringens avregleringsmål. Syftet är också att underlätta bolagens digitala rapportering och automatiseringen av registreringen.
Liitteet:

HE-luonnos pääomavaatimuksen poisto.pdf - Hallituksen esitysluonnos

Aikataulu
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne hallituksen esitysluonnoksesta. Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 23.09.2018. 

Justitieministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition. Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 23 september 2018.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla alla oleviin kysymyksiin lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan on rekisteröidyttävä ja kirjauduttava lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kysymysten 5-11 osalta vastausvaihtoehtoina ovat kannatan/vastustan/en ota kantaa/muu ehdotus ja perustelukenttä, jossa kantaansa voi perustella (esim. ehdotusta kannattava voi lisätä huomioitaan perusteluiden selventämiseksi).

Ni kan lämna ert utlåtande genom att svara på frågorna nedan i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller per post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på adressen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.

I frågorna 5–11 är svarsalternativen understöder förslaget/motsätter mig förslaget/tar inte ställning/annat förslag. Det finns också ett fält där den som svarar kan motivera och förtydliga sin ståndpunkt.
Valmistelijat
Lainsäädäntöneuvos/lagstiftningsråd Jyrki Jauhiainen, jyrki.jauhiainen@om.fi. 
Jakelu:
Akava ry    
Alma Talent Oy    
Arvopaperimarkkinayhdistys ry    
Bisnode Finland Oy    
Business Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry    
Euroclear Finland Oy    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Finnish Business Angels Network (FiBAN)    
Hallitusammattilaiset ry    
Helsingin kauppakorkeakoulu    
Helsingin Ulosottovirasto    
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Keskuskauppakamari    
Kirjanpitolautakunta    
Konkurssiasiamies    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Lapin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Leadventure Oy    
Listayhtiöiden neuvottelukunta    
Luottomiehet ry    
Netbox Finland Oy    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
OP-ryhmä    
Osakesäästäjien Keskusliitto ry    
Osuustoimintakeskus Pellervo    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pörssisäätiö    
Rakli    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Asiakastieto Oy    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Insolvenssioikeudellinen yhdistys ry    
Suomen Itsenäisyyden juhlarahasto Sitra    
Suomen Kaupan Liitto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Lakimiesliitto    
Suomen Pankki    
Suomen Perheyritysten liitto    
Suomen Pääomasijoitusyhdistys    
Suomen Sijoitusanalyytikot ry    
Suomen Taloushallintoliitto ry    
Suomen Tilintarkastajat    
Suomen uusyrityskeskus ry    
Suomen Veroasiantuntijat ry    
Suomen Yhtiöoikeusyhdistys ry    
Suomen Yrittäjät    
Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta    
Taloustutka Oy    
Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Turun kauppakorkeakoulu    
Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA    
Vaasan yliopisto, kauppatieteiden tiedekunta    
Vainu. io Software Oy    
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Arvopaperilautakunta    
Valtioneuvoston kanslia/Omistusohjausosasto    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Verohallinto/Harmaan talouden selvitysyksikkö    
Asiasanat

asunto-osakeyhtiölaki

yhtiöoikeus

osakeyhtiö

osakeyhtiölaki

vähimmäispääoma

yksityinen osakeyhtiö

osuuskuntalaki