Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Kansallinen ilmansuojeluohjelma 2030

Kansallinen ilmansuojeluohjelma 2030

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/7112/2018; YM 036:00/2017

Vastausaika on päättynyt: 25.1.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Ympäristöministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoanne luonnoksesta kansalliseksi ilmansuojeluohjelmaksi 2030.
Luonnos on valmisteltu laajapohjaisessa työryhmässä.
 

Tausta


Ympäristöministeriö asetti joulukuussa 2017 laajapohjaisen työryhmän valmistelemaan kansallista ilmansuojeluohjelmaa 2030.  Ehdotuksen tuli kattaa päästökattodirektiivissä  (EU) 2016/2284 ilmansuojeluohjelmalle asetetut vaatimukset ja muut ilmanlaadun parantamiseksi tarvittavat toimet.  Lisäksi tehtävänä oli tukea arktiselle neuvostolle tehtävän mustahiili ja metaani -selvityksen valmistelua.

Päästökattodirektiivi hyväksyttiin joulukuussa 2016. Direktiivin tavoitteena on, että päästövähennysten ansiosta ilman epäpuhtauksien aiheuttamat ennenaikaiset kuolemat Euroopassa vähenisivät lähes puolella vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tilanteeseen. Direktiivi edellyttää, että jäsenmaat vähentävät rikkidioksidin, typen oksidien, ammoniakin, pienhiukkasten ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pois lukien metaani päästöjään direktiivin velvoitteiden mukaisesti. Hengitettävät hiukkaset (PM10) eivät kuulu päästökattodirektiivin vähennysvelvoitteiden piiriin, mutta niiden päästömäärät pitää raportoida vuosittain komissiolle. Velvoitteet ovat jatkoa ensimmäisen päästökattodirektiivin mukaisille päästöjen vähennysvelvoitteille. Direktiivi edellyttää, että jäsenmaat laativat kansallisen ilmansuojeluohjelman päästöjen vähentämisestä.

Kansallinen ilmansuojeluohjelma ulottuu vuoteen 2030 ja sisältää ne toimenpiteet, joiden avulla direktiivin päästövähennysvelvoitteet toteutetaan sekä kansallisesti tarvittavat lisätoimet ilmanlaadun parantamiseksi ja huonolle ilmanladulle altistuvien ihmisten määrän vähentämiseksi.

Lisäksi ohjelmassa tarkastellaan mustahiilen ja metaanin päästöjen kehitystä myös osana ilmastomuutoksen hillintää erityisesti arktisella alueella. Näille epäpuhtauksien päästöille ei kuitenkaan ole asetettu päästökattodirektiivissä vähentämisvelvoitteita. Mustahiilipäästöt tulee sen sijaan raportoida osana päästökattodirektiivin EU-raportointia. Mustahiilipäästöjen vähentämistä koskevat arktisen neuvoston päästöjen vähentämistavoitteet ja –suositukset.

Ilmansuojeluohjelman valmistelussa on otettu huomioon eri politiikkasektoreilla, kuten energia- ja ilmastopolitiikassa, liikenteessä ja maataloudessa, tehdyt ja valmisteilla olevat strategiat, ohjelmat ja hankkeet sekä niiden puitteissa tehtävät toimet.

 

Tavoitteet
Kansallisen ilmansuojeluohjelman tavoitteena on esittää Suomen ilmansuojelun nykytilanne, sen tavoitteet ja velvoitteet sekä toimenpiteet ilmanlaadusta aiheutuvien terveys- ja ympäristöhaittojen vähentämiseksi. Ilmansuojeluohjelma hyväksytään valtioneuvostossa.

Lausuntopalautteessa toivomme erityisesti näkemyksiä luvun 6 ehdotusten toimeenpanosta sekä muita toteuttamiskelpoisia ehdotuksia ilmansaasteista aiheutuvien haittojen vähentämiseksi.
Linkit

https://vnk.fi/hanke?tunnus=YM036:00/2017 - Hankkeen sivut Hankeikkunassa

Liitteet:

Ilmansuojeluohjelma_Luonnos _18122018.pdf - Luonnos kansalliseksi ilmasuojeluohjelmaksi 2030

Nationellt luftvårdsprogram_remissutkast.pdf - Nationellt luftvårdsprogram 2030, remissutkast

Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 25.1.2019.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
 
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Neuvotteleva virkamies Sirpa Salo-Asikainen, sirpa.salo-asikainen@ym.fi, p.  0295 250 077
Jakelu:
Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry    
Elinkeinoelämän Keskusliitto    
Energiateollisuus ry    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Hengitysliitto    
HSY    
Hämeen ELY-keskus    
Ilmatieteen laitos    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kuopion kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto ry    
Metsäteollisuus ry    
Natur och Miljö rf    
Nuohousalan Keskusliitto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Puolustusministeriö    
Pyöräliitto    
Riihimäen kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Saunaseura ry    
Suomen ympäristökeskus    
Tampereen kaupunki    
Teknologiateollisuus ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tulisija- ja savupiippuyhdistys TSY ry    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Ålands landskapsregering    
Öljy- ja biopolttoaineala ry    
Asiasanat

ilmansuojelu, ilmanlaatu, päästöt, pienpoltto

ilmansaasteet