Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Kansallinen ilmansuojeluohjelma 2030

Nationellt luftvårdsprogram 2030

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/7112/2018; YM 036:00/2017

Vastausaika on päättynyt: 25.1.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning

Miljöministeriet ber vänligen om ert utlåtande om utkastet till nationellt luftvårdsprogram 2030.
Utkastet har beretts i en bred arbetsgrupp.

Bakgrund

Miljöministeriet tillsatte i december 2017 en bred arbetsgrupp för att bereda ett nationellt luftvårdsprogram 2030.  Förslaget skulle omfatta de krav som ställs på luftvårdsprogram i utsläppstakdirektivet (EU) 2016/2284 samt andra åtgärder som behövs för att förbättra luftkvaliteten.  Dessutom var uppgiften att stöda beredningen av den sot- och metanutredning som ska göras för det arktiska rådet.

Utsläppstakdirektivet förutsätter att medlemsländerna upprättar ett nationellt luftvårdsprogram för att minska på utsläppen.

Det nationella luftvårdsprogrammet sträcker sig till 2030 och omfattar de åtgärder med vars hjälp direktivets förpliktelser till utsläppsminskningar genomförs samt nationellt nödvändiga tilläggsåtgärder för att förbättra luftkvaliteten och minska antalet människor som utsätts för dålig luftkvalitet.

I programmet granskas dessutom utvecklingen av sot- och metanutsläppen som en del av att begränsa klimatförändringen speciellt inom det arktiska området. För minskning av sotutsläpp gäller det arktiska rådets mål och rekommendationer för minskning av utsläpp.

I beredningen av luftvårdsprogrammet har de strategier, program och projekt som utformats och bereds inom olika politiksektorer, som inom energi- och klimatpolitiken, trafiken och jordbruket, samt de åtgärder som genomförs inom deras ram beaktats.
 

Målsättningar
Målet med det nationella luftvårdsprogrammet är att presentera nuläget för luftvården i Finland, dess mål och skyldigheter samt åtgärder för att minska hälso- och miljöproblemen som orsakas av luftkvaliteten. Luftvårdsprogrammet godkänns i statsrådet.

I utlåtandena önskar vi speciellt synpunkter på genomförande av förslagen i kapitel 6 samt andra genomförbara förslag för att minska olägenheter som orsakas av luftföroreningar.
Länkar:

https://vnk.fi/hanke?tunnus=YM036:00/2017 - Hankkeen sivut Hankeikkunassa

Bilagor:

Ilmansuojeluohjelma_Luonnos _18122018.pdf - Luonnos kansalliseksi ilmasuojeluohjelmaksi 2030

Nationellt luftvårdsprogram_remissutkast.pdf - Nationellt luftvårdsprogram 2030, remissutkast

Tidtabell
Vi ber om ert utlåtande senast 25.1.2019.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena ska lämnas som svar på den begäran om utlåtande som lagts ut i tjänsten utlåtande.fi.

Utlåtandet behöver inte skickas per e-post eller post. Den som vill lämna ett utlåtande ska registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om utlåtandetjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi under Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för användningen av tjänsten kan begäras på lausuntopalvelu.om@om.fi.

Utlåtanden kan även lämnas av andra än dem som nämns i sändlistan.

OBS! Alla inlämnade utlåtanden är offentliga och de läggs ut på utlåtande.fi.
Beredare
Konsultativ tjänsteman Sirpa Salo-Asikainen, sirpa.salo-asikainen@ym.fi, tel.  0295 250 077
Sändlista:
Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry    
Elinkeinoelämän Keskusliitto    
Energiateollisuus ry    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Hengitysliitto    
HSY    
Hämeen ELY-keskus    
Ilmatieteen laitos    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kuopion kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto ry    
Metsäteollisuus ry    
Natur och Miljö rf    
Nuohousalan Keskusliitto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Puolustusministeriö    
Pyöräliitto    
Riihimäen kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Saunaseura ry    
Suomen ympäristökeskus    
Tampereen kaupunki    
Teknologiateollisuus ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tulisija- ja savupiippuyhdistys TSY ry    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Ålands landskapsregering    
Öljy- ja biopolttoaineala ry    
Ämnesord

ilmansuojelu, ilmanlaatu, päästöt, pienpoltto

ilmansaasteet