Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi henkilöllisyyden toteamiseksi hyväksyttävistä asiakirjoista äitiysasioissa ja luonnos oikeusministeriön asetukseksi äitiysasioissa käytettävistä lomakkeista

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi henkilöllisyyden toteamiseksi hyväksyttävistä asiakirjoista äitiysasioissa ja luonnos oikeusministeriön asetukseksi äitiysasioissa käytettävistä lomakkeista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6619/2018

Vastausaika on päättynyt: 18.1.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Oikeusministeriössä on valmisteltu luonnokset valtioneuvoston asetukseksi henkilöllisyyden toteamiseksi hyväksyttävistä asiakirjoista äitiysasioissa ja luonnos oikeusministeriön asetukseksi äitiysasioissa käytettävistä lomakkeista. Asetusten on tarkoitus tulla voimaan samaan aikaan äitiyslain (253/2018) kanssa eli 1.4.2019.
Tausta
Äitiyslaissa säädetään muun muassa lapsen synnyttämiseen perustuvan äitiyden toteamisesta sekä hedelmöityshoitosuostumukseen perustuvan äitiyden selvittämisestä, tunnustamisesta, vahvistamisesta ja kumoamisesta. Äitiyslailla on vaikutuksia eri toimijoiden tehtävien sisältöön ja tarvittaviin asiakirjoihin.

Äitiyslain 53 §:n 1 momentin valtuutussäännöksen nojalla valtioneuvoston asetuksella säädetään tarvittaessa tarkemmin henkilöllisyyden toteamiseksi hyväksyttävistä asiakirjoista. Saman pykälän 2 momentin mukaan oikeusministeriön asetuksella säädetään äitiysasioissa käytettävistä lomakkeista.
Tavoitteet
Ehdotettu valtioneuvoston asetus henkilöllisyyden toteamiseksi hyväksyttävistä asiakirjoista äitiysasioissa yksilöi ne asiakirjat, joita voidaan pitää luotettavina asiakirjoina henkilöllisyyden toteamiseksi äitiysasioissa.

Ehdotetussa oikeusministeriön asetuksessa äitiysasioissa käytettävistä lomakkeista luetellaan ne äitiyslaissa tarkoitetut asiakirjat, jotka on laadittava Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vahvistaman kaavan mukaiselle lomakkeelle.
Linkit

https://www.finlex.fi./fi/laki/alkup/2018/20180253 - äitiyslaki / moderskapslagen

Liitteet:

VNA luonnos 041218.docx - Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi

VNA luonnos 041218_sv.docx - Förslag till statsrådets förordning

VNA muistio 041218.doc - Perustelumuistio

OMA luonnos 041218.docx - Ehdotus oikeusministeriön asetukseksi

OMA luonnos 041218_sv.docx - Förslag till justitieministeriets förordning

OMA muistio 041218.doc - Perustelumuistio

Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään perjantaina 18.1.2019.
Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta:

1. valtioneuvoston asetukseksi henkilöllisyyden toteamiseksi hyväksyttävistä asiakirjoista äitiysasioissa

2. oikeusministeriön asetukseksi äitiysasioissa käytettävistä lomakkeista

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Huom! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat lainsäädäntöneuvos Salla Silvola, puh. 02951 50314 (poissa 7.-18.1.2019), sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@om.fi ja lainsäädäntöjohtaja Pekka T. Pulkkinen, puh. 02951 50224 (7.-18.1.2019), sähköpostiosoite etunimi.t.sukunimi@om.fi.

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Jakelu:
Ahvenanmaan valtionvirasto    
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi    
Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö    
Lounais-Suomen maistraatti    
sosiaali- ja terveysministeriö    
Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala    
Asiasanat

äitiys

vanhemmuus

henkilöllisyys

lomake

moderskap

föräldraskap

identitet

blankett