Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi henkilöllisyyden toteamiseksi hyväksyttävistä asiakirjoista äitiysasioissa ja luonnos oikeusministeriön asetukseksi äitiysasioissa käytettävistä lomakkeista

Utkast till statsrådets förordning om godtagbara handlingar för fastställande av identiteten i moderskapsärenden och utkast till justitieministeriets förordning om blanketter som ska användas i moderskapsärenden

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6619/2018

Vastausaika on päättynyt: 18.1.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Vid justitieministeriet har det utarbetats ett utkast till statsrådets förordning om godtagbara handlingar för fastställande av identiteten i moderskapsärenden och ett utkast till justitieministeriets förordning om blanketter som ska användas i moderskapsärenden. Förordningarna avses träda i kraft samtidigt som moderskapslagen (253/2018), dvs. den 1 april 2019.
Bakgrund
Moderskapslagen innehåller bestämmelser bl.a. om konstaterande av moderskap på grundval av födande samt om utredande, erkännande, fastställande och upphävande av moderskap på grundval av samtycke till assisterad befruktning. Moderskapslagen påverkar innehållet i de uppgifter som olika aktörer har och de handlingar som behövs.

Med stöd av det bemyndigande som ingår i 53 § 1 mom. i moderskapslagen utfärdas genom förordning av statsrådet vid behov närmare bestämmelser om vilka handlingar som kan godkännas för fastställande av identiteten. Enligt 2 mom. i samma paragraf utfärdas det genom förordning av justitieministeriet bestämmelser om vilka handlingar som ska användas i moderskapsärenden.
Målsättningar
Den föreslagna statsrådsförordningen om godtagbara handlingar för fastställande av identiteten i moderskapsärenden specificerar de handlingar som kan betraktas som tillförlitliga handlingar för fastställande av identiteten i moderskapsärenden.

I den föreslagna ministerieförordningen om blanketter som ska användas i moderskapsärenden uppräknas de i moderskapslagen avsedda handlingar som ska göras på en blankett enligt formulär som Institutet för hälsa och välfärd har fastställt.
Länkar:

https://www.finlex.fi./fi/laki/alkup/2018/20180253 - äitiyslaki / moderskapslagen

Bilagor:

VNA luonnos 041218.docx - Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi

VNA luonnos 041218_sv.docx - Förslag till statsrådets förordning

VNA muistio 041218.doc - Perustelumuistio

OMA luonnos 041218.docx - Ehdotus oikeusministeriön asetukseksi

OMA luonnos 041218_sv.docx - Förslag till justitieministeriets förordning

OMA muistio 041218.doc - Perustelumuistio

Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas till justitieministeriet senast fredagen 18.1.2019.
Svarsanvisningar för mottagare
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om följande utkast:

1. statsrådets förordning om godtagbara handlingar för fastställande av identiteten i moderskapsärenden
2. justitieministeriets förordning om blanketter som ska användas i moderskapsärenden

Ni kan lämna ett utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi (www.lausuntopalvelu.fi/SV). Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på adressen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man använder tjänsten kan begäras per e-post:lausuntopalvelu.om@om.fi.

Obs! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Ytterligare information lämnas av Salla Silvola, lagstiftningsråd, tfn 02951 50314 (inte anträffbar 7-18.1.2019), e-postadress fornamn.efternamn@om.fi och Pekka T. Pulkkinen, lagstiftningsdirektör, tfn 02951 50224 (7-18.1.2019), e-postadress fornamn.t.efternamn@om.fi.

Mer information om användningen av utlåtande.fi ges av underhållet för tjänsten: lausuntopalvelu.om@om.fi.
Sändlista:
Ahvenanmaan valtionvirasto    
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi    
Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö    
Lounais-Suomen maistraatti    
sosiaali- ja terveysministeriö    
Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala    
Ämnesord

äitiys

vanhemmuus

henkilöllisyys

lomake

moderskap

föräldraskap

identitet

blankett