Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö työryhmämietinnöstä: pakkokeinolain muutostarpeet

Lausuntopyyntö työryhmämietinnöstä: pakkokeinolain muutostarpeet

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/13190/2020

Vastausaika on päättynyt: 25.3.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Oikeusministeriö asetti 10.7.2020 työryhmän, jonka tehtävänä oli tarkastella pakkokeinolain muutostarpeita ja valmistella tarvittavat lainsäädäntömuutokset. Asettamispäätöksen mukaan pakkokeinolain lisäksi muutokset voivat koskea erityisesti johdonmukaisuussyistä myös muuhun lainsäädäntöön tarvittavia muutoksia. Työryhmän tuli laatia mietintönsä hallituksen esityksen muotoon. Työryhmän toimikausi oli 1.9.2020–31.12.2021. Työryhmä luovutti yksimielisen mietintönsä 20.12.2021.

Oikeusministeriö pyytää lausuntoa mietinnöstä.
Tausta
Pakkokeinolaki (806/2011) tuli voimaan vuoden 2014 alussa. Laki on pääosin valmisteltu vuosina 2007–2010 (oikeusministeriön komiteanmietintö 2009:2 ja HE 222/2010 vp). Eduskunta on tämän jälkeen edellyttänyt selvitettäväksi tiettyjä pakkokeinolain muutostarpeita. Lainsäädännön tarkastelua ovat lisäksi edellyttäneet erityisesti laillisuusvalvonta- ja tuomioistuinkäytäntö sekä useissa pakkokeinoja koskevissa selvityksissä olevat toimenpidekirjaukset. Lisäksi aihetta muutostarpeiden tarkastelulle ovat aiheuttaneet useat käytännön toimijoiden esittämät pakkokeinolainsäädäntöä koskevat havainnot.
Tavoitteet
Muutosten tarkoituksena on ensinnäkin selventää pakkokeinolain ja muun pakkokeinoasioita sääntelevän lainsäädännön sellaisia säännöksiä, jotka ovat käytännössä osoittautuneet tulkinnanvaraisiksi. Tarkoituksena on myös tehostaa pakkokeinoasioiden käsittelyä siltä osin kuin tämä voidaan tehdä vaarantamatta asiaan liittyviä perusoikeusintressejä. Lisäksi ehdotetaan tehtäväksi useita pakkokeinon kohteena olevan henkilön perusoikeussuojaa vahvistavia muutoksia, jotka perustuvat erityisesti laillisuusvalvonta- ja oikeuskäytännössä esiin nousseisiin huomioihin.
Linkit

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-999-5 - Pakkokeinolain muutostarpeiden tarkastelu : Työryhmämietintö

Liitteet:

OM_2022_1_ML.pdf - Pakkokeinolain muutostarpeiden tarkastelu : Työryhmämietintö

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta oikeusministeriölle viimeistään perjantaina 25.3.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne pakkokeinolain muutostarpeita tarkastelleen työryhmän mietinnöstä. Korkeimmalle oikeudelle varataan tilaisuus antaa lausunto.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi oikeusministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan mahdollisuuksien mukaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti. Lisäksi pyydetään, että lausunnossa ei tarpeettomasti toisteta mietinnön sisältöä; jos toisto on esimerkiksi lausunnon sisäisen käsittelyn kuten hyväksymisprosessin vuoksi välttämätöntä, pyydämme, että esityksen sisällön kuvailu ja lausunnonantajan varsinaiset kannanotot erotetaan selvästi toisistaan (esim. "Luonnoksen mukaan ... Lausunnonantaja katsoo, että ...").

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoa asiasta antavat lainsäädäntöneuvos Lauri Rautio (lauri.rautio@gov.fi, 02951 50380) ja erityisasiantuntija Joni Korpinen (joni.korpinen@gov.fi ja 02951 50012).

Lisätietoa lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu@om.fi.
Jakelu:
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopisto / Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti / Professori Kimmo Nuotio    
Helsingin yliopisto/professori Dan Helenius    
Helsingin yliopisto/professori Sakari Melander    
Ihmisoikeusliitto    
Itä-Suomen syyttäjäalue    
Itä-Suomen yliopisto/professori Matti Tolvanen    
Julkiset Oikeusavustajat ry    
Kaakkois-Suomen poliisilaitos    
Keskusrikospoliisi    
Korkein oikeus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan poliisilaitos    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen syyttäjäalue    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimien pääesikunta    
Rajavartiolaitos    
Rikosseuraamuslaitos    
Rovaniemen hovioikeus    
Sisäministeriö    
Suojelupoliisi    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen Poliisijärjestöjen liitto    
Suomen Syyttäjäyhdistys ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Suomen Yrittäjät    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hovioikeus    
Turun yliopisto/professori Veli-Pekka Viljanen    
Ulkoministeriö    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Valtiovarainministeriö