Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Selvitys järjestöjen varainhankinnan avustamisesta ja tukemisesta valtionavustustoiminnassa

Selvitys järjestöjen varainhankinnan avustamisesta ja tukemisesta valtionavustustoiminnassa

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/20209/2021

Vastausaika on päättynyt: 7.2.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeessa toimiva järjestötyöryhmä on selvittänyt, miten järjestöjen varainhankintaa voitaisiin avustaa ja tukea valtionavustustoiminnassa. Työryhmä on laatinut selvityksen, jossa tarkastellaan järjestöille myönnettäviin valtionavustuksiin liittyviä keinoja ja arvioidaan niiden vaikutuksia. Selvityksessä tarkastellaan myös järjestöjen autonomian turvaamista ja toimintaedellytysten varmistamista. 

Selvitys perustuu työryhmän toteuttamaan analyysiin. Tiedonhankinnassa on käytetty erilaisia tiedonlähteitä ja aineistonkeruumenetelmiä, kuten työpajoja. Valtiovarainministeriö pyytää selvityksestä lausuntoja, jotka otetaan huomioon, kun työryhmä valmistelee päätelmiään ja viimeistelee selvitystään.

Selvitys on tarkoitus julkaista talven aikana ja sen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa valtionapuviranomaisten toimeenpanoa varten.
Tausta
​Järjestötyöryhmän selvitys vastaa osaltaan pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa (2019, 199) annettuun tehtävään selvittää mahdollisuutta tukea kansalaisjärjestöjen varainhankinnan kehittämistä kansalaisyhteiskunnan resurssien vahvistamiseksi. Rahapelitoiminnan tuotoilla rahoitettavien toimintojen rahoitusmallia uudistetaan. Sitä koskevassa yhteisymmärrysmuistiossa täydennetään, että varainhankintamallien kehittämisestä kootaan ehdotukset valtionavustushankkeessa. Yhteisymmärrysmuistiossa viitataan myös järjestöjen autonomiaan. Työryhmä on liittänyt selvitykseen tietojen koontiin perustuvan yhteenvedon järjestöjen autonomian turvaamisesta ja toimintaedellytysten varmistamisesta valtionavustustoiminnassa. 

Valtiovarainministeriö julkaisi valtionavustushankkeessa toimineen järjestöjaoston raportin keväällä 2021. Raportissa ehdotettiin, että järjestöjen taloutta koskevia valtionavustuskäytäntöjä yhdenmukaistettaisiin mahdollisuuksien mukaan. Sen lisäksi, että nyt lausunnolla olevassa selvityksessä tarkastellaan järjestöjen varainhankinnan avustamista ja tukemista valtionavustustoiminnassa, se on päivitetty ehdotus järjestöille myönnettäviin valtionavustuksiin liittyvien käytäntöjen kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi siltä osin kuin asia jäi avoimeksi edellä viitatussa raportissa. 
Tavoitteet
Selvityksessä vastataan seuraaviin kysymyksiin:

1. Voitaisiinko järjestöjen varainhankintaa ja/tai varainhankinnan käynnistämistä ja kehittämistä avustaa ja tukea harkinnanvaraisilla valtionavustuksilla?

2. Minkälaisilla konkreettisilla keinoilla järjestöjen varainhankintaa voitaisiin avustaa ja tukea ja minkälaisia vaikutuksia keinoilla olisi? 

3. Mitä järjestöille myönnettävien valtionavustusten käyttöä koskevia ehtoja ja rajoituksia voitaisiin muuttaa, jotta järjestöjen vakavaraisuutta vahvistettaisiin ja niiden rahoitusasemaa helpotettaisiin järjestöjen toimintamahdollisuuksien lisäämiseksi?

Järjestötyöryhmä rajasi selvityksen laajuutta kartoituksensa avulla. Rajaus perustuu valtionavustushankkeen tavoitteisiin ja tehtäviin. Siksi tässä selvityksessä ei tarkastella valtionavustustoiminnan ulkopuolisia keinoja avustaa tai tukea järjestöjen varainhankinnan kehittämistä.
Linkit

https://vm.fi/valtionavustustoiminnan-kehittaminen - Valtionavustustoiminnan kehittäminen

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM100:00/2021 - Järjestöjen valtionavustustoimintaa kehittävä työryhmä

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163145 - Järjestöjä koskevat valtionavustuskäytännöt (Valtiovarainministeriön julkaisuja 2021:27)

Liitteet:

Järjestöjen varainhankinnan avustaminen ja tukeminen -raporttiluonnos (lausuntopyyntöversio).pdf - Järjestöjen varainhankinnan avustaminen ja tukeminen valtionavustustoiminnassa -raporttiluonnos

Aikataulu
Lausuntopyyntö on julkaistu tiistaina 3. tammikuuta 2023. Selvitystä koskeva lausunto pyydetään antamaan viimeistään tiistaina 7. helmikuuta 2023. Lausuntoaika on viisi viikkoa. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja selvityksestä. Lausunnonantaja voi antaa myös yleistä palautetta valtionavustustoiminnan kehittämisestä.

Lausunnon voi antaa joko yhteisö tai yksityishenkilö. Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelussa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon antamiseksi ei tarvitse vastata jokaiseen kysymykseen, vaan lausunnonantaja arvioi, mihin asioihin se keskittyy lausunnossaan. Lausunnon voi antaa joko suomeksi tai ruotsiksi. 

Lausuntopalvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä ja kirjautumista. Lausuntopalvelun käyttöohjeet on julkaistu lausuntopalvelun Ohjeet-välilehdellä.

Lausuntopyyntö toimitetaan jakelussa mainituille organisaatioille. Lausuntopyyntöä voi jakaa vapaasti edelleen. Lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelun lisäksi järjestötyöryhmän valmistelua koskevalla sivulla, jossa on luettavissa myös työryhmän kokouspöytäkirjat. 
Valmistelijat
Mikko Lehtonen, erityisasiantuntija
valtiovarainministeriö
puh. 0295 160 197
mikko.lehtonen(at)gov.fi

Selvityksen valmistelleen jaoston kokoonpano

Neuvotteleva virkamies Niklas Wilhelmsson, oikeusministeriö, puheenjohtaja
Hankejohtaja Tuula Lybeck, valtiovarainministeriö, varapuheenjohtaja
Erityisasiantuntija Artsi Alanne, sisäministeriö
Johtaja Hanna Heinonen, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA
Erityisasiantuntija Anu Häkli, ympäristöministeriö
Tarkastaja Tiina Kajakoski, ulkoministeriö
Kaupallinen neuvos Eeva-Liisa Koltta-Sarkkanen, työ- ja elinkeinoministeriö
Johtava asiantuntija Caj Lövegren, valtioneuvoston kanslia
Erityisasiantuntija Petri Saarukka, puolustusministeriö
Neuvotteleva virkamies Emma Taipale, opetus- ja kulttuuriministeriö
Erityisasiantuntija Tuija Laukkanen, maa- ja metsätalousministeriö
Erityisasiantuntija Sara Vänttinen, liikenne- ja viestintäministeriö

Erityisasiantuntija Marita Virtanen, valtiovarainministeriö
Erityisasiantuntija Maria Wakeham-Hartonen, oikeusministeriö
Hankepäällikkö Sini Lahdenperä, oikeusministeriö

Toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi, Mieli Suomen mielenterveys ry
Varapuheenjohtaja Esa Aunola, Kansalaisareena ry
Puheenjohtaja Viveca Hargmark, Förbundsarenan rf
Asiantuntija Helena Nevalainen, Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry
Jäsen Elina Helmanen, Etnisten suhteiden neuvottelukunta
Talous- ja hallintopäällikkö Juuso Luomala, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
Jalostusjohtaja Minna Mäenpää, Suomen Hippos ry
Controller Perttu Pajukoski, Suomen Olympiakomitea ry
Sihteeri Elina Pajula, maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta
Toiminnanjohtaja Lea Ryynänen-Karjalainen, Tieteellisten seurain valtuuskunta
Toiminnanjohtaja Maria Silvennoinen, Suomen Jazzliitto ry
Jakelu:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Energiavirasto    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon liitto    
Etelä-Savon TE-toimisto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta    
EUSA-rahastot    
Förbundsarenan rf    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeen TE-toimisto    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomen TE-toimisto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kainuun TE-toimisto    
Kansalaisareena ry    
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti    
Kansallisarkisto    
KEHA-keskus    
Kela    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen TE-toimisto    
Kriminaalihuollon tukisäätiö    
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö Kulta ry    
Kymenlaakson liitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lapin TE-toimisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta    
Museovirasto    
Natur och miljö rf    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Palosuojelurahasto    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan TE-toimisto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan liitto    
Pohjois-Karjalan TE-toimisto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Savon TE-toimisto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puolustusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan TE-toimisto    
Satakuntaliitto    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomalaiset kehitysjärjestöt - Fingo ry    
Suomen Akatemia    
Suomen elokuvasäätiö    
Suomen Hippos ry    
Suomen kuntaliitto    
Suomen metsäkeskus    
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry    
Suomen olympiakomitea ry    
Suomen riistakeskus    
Suomen sydänliitto ry    
Taiteen edistämiskeskus    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tieteellisten seurain valtuuskunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Uudenmaan TE-toimisto    
Valtiokonttori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen TE-toimisto    
Vastuullinen lahjoittaminen ry    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

järjestöt

valtionavustus

valtionavustukset

Varainhankinta