Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 59 §:n ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 59 §:n ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/321/2022

Vastausaika on päättynyt: 4.11.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 59 §:n ja eräiden muiden lakien muuttamisesta.
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi toistaiseksi voimassa olevana mahdollisuutena, että Lapin ja Etelä-Savon hyvinvointialueet voisivat ylläpitää useampaa kuin yhtä ympärivuorokautisesti päivystävää yhteispäivystysyksikköä sairaaloidensa yhteydessä. Voimassa olevassa laissa näillä hyvinvointialueilla on tämä mahdollisuus vuoden 2032 loppuun saakka.
Esityksessä ehdotetaan lisäksi tehtäväksi hoitopaikan valintaa koskevaan lainsäädäntöön teknisluonteisia tarkistuksia.
Tausta
Käsitellessään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön hyväksymistä (HE 241/2020 vp) eduskunta hyväksyi lausuman (EV 111/2021 vp), jonka mukaan eduskunta edellyttää, että hallitus turvaa Kemin ja Savonlinnan sairaaloiden riittävän palvelutason ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin sen varmistamiseksi.
Hoitopaikan valintaa koskevassa sääntelyssä on ministeriössä havaittu päällekkäisyyttä ja ristiriitaisuutta, joka on syytä korjata.
Tavoitteet
Päivystystä koskevan sääntelyn osalta esityksen tavoitteena on toteuttaa eduskunnan lausuma. Hoitopaikan valintaa koskevan sääntelyn tavoitteena on lainsäädännön selkeyttäminen.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 4.11.2022 klo 16.00 mennessä.
Annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelussa sekä hankkeen sivuilla.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään jättämään Lausuntopalveluun. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-sivustolle. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi -sivustolta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta
lausuntopalvelu.om@om.fi.
Kirjallisen lausunnon voi myös lähettää sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.stm@gov.fi
Saatteessa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/321/2022.
Postitse lausunnon voi toimittaa osoitteeseen:
Sosiaali- ja terveysministeriö
PL 33
00023 VALTIONEUVOSTO
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse, jos vastaaja vastaa lausuntopalvelun kautta.
Lausunnon voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.
Valmistelijat
Hallitusneuvos Merituuli Mähkä STM, p. 0295 163575, etunimi.sukunimi@gov.fi (luonnos hallituksen esitykseksi)
Lääkintöneuvos Sirkku Pikkujämsä, STM, p. 0295 163 014, etunimi.sukunimi@gov.fi (päivystykseen liittyvät sisällölliset asiat)
Jakelu:
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Etelä-Karjala    
Etelä-Pohjanmaa    
Etelä-Savo    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finnhems Oy    
Helsinki    
HUS    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hyvinvointiala HALI ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uusimaa    
Kainuu    
Kansaneläkelaitos    
Kansanterveystyön johtajaverkosto    
Kansanterveystyön johtajaverkosto    
Kanta-Häme    
Kemin kaupunki    
Keski-Pohjanmaa    
Keski-Suomi    
Keski-Uusimaa    
Kuluttajaliitto    
Kunnallinen työmarkkinalaitos/KT työnantajat    
Kymenlaakso    
Lapin aluehallintovirasto    
Lappi    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uusimaa    
Lääkäripalveluyritykset LPY    
Mehiläinen Länsi-Pohja Oy    
Mikkelin kaupunki    
Oikeuskanslerinvirasto    
Pirkanmaa    
Pohjanmaa    
Pohjois-Karjala    
Pohjois-Pohjanmaa    
Pohjois-Savo    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päijät-Häme    
Romaniasiain neuvottelukunta RONK    
Rovaniemen kaupunki    
Saamelaiskäräjät    
Sairaanhoitopiiri    
Sairaanhoitopiiri    
Sairaanhoitopiiri    
Sairaanhoitopiiri    
Sairaanhoitopiiri    
Sairaanhoitopiiri    
Sairaanhoitopiiri    
Sairaanhoitopiiri    
Sairaanhoitopiiri    
Sairaanhoitopiiri    
Sairaanhoitopiiri    
Sairaanhoitopiiri    
Sairaanhoitopiiri    
Sairaanhoitopiiri    
Sairaanhoitopiiri    
Sairaanhoitopiirien johtajat ry    
SAKKI ry - Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto    
Satakunta    
Savonlinnan kaupunki    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen Hammaslääkäriliitto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Lukiolaisten Liitto    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer    
Suomen Lääkäriliitto    
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry    
Suomen sairaanhoitajaliitto    
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL)    
Svenska Finlands Folkting SFF    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vantaa-Kerava    
Varsinais-Suomi    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu