Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 59 §:n ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 59 § i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/321/2022

Vastausaika on päättynyt: 4.11.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtande om det bifogade utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 59 § i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen samt till vissa andra lagar.
I propositionen föreslås det bestämmelser om en möjlighet för Lapplands och Södra Savolax välfärdsområden att tills vidare upprätthålla fler än en samjoursenhet med jour dygnet runt vid sina sjukhus. Enligt den gällande lagen har välfärdsområdena denna möjlighet till utgången av 2032.
I propositionen föreslås det dessutom ändringar av teknisk natur i bestämmelserna om val av vårdenhet.
Bakgrund
Vid behandlingen av antagandet av lagstiftningen om ordnandet av social- och hälsovården (RP 241/2020 rd) godkände riksdagen ett uttalande (RSv 111/2021 rd) enligt vilket riksdagen förutsätter att regeringen tryggar en tillräcklig standard på tjänsterna vid sjukhusen i Kemi och Nyslott och vid behov vidtar åtgärder för att garantera standarden.
I bestämmelserna om val av vårdenhet har man vid ministeriet upptäckt överlappningar och motstridigheter, som bör korrigeras.
Målsättningar
När det gäller jourbestämmelserna är syftet med propositionen att genomföra riksdagens uttalande. Syftet med bestämmelserna om val av vårdenhet är att förtydliga lagstiftningen.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna in utlåtanden senast 4.11.2022 kl. 16.00.
Utlåtandena är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi och på projektets webbplats.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande i tjänsten utlåtande.fi. För att kunna lämna utlåtande måste man registrera sig och logga in på webbplatsen Utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen Utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Stöd för användningen av tjänsten kan begäras på adressen
lausuntopalvelu.om@om.fi.
Skriftliga utlåtanden kan också skickas elektroniskt till adressen kirjaamo.stm@gov.fi
Ange diarienummer VN/321/2022 i meddelandet.
Utlåtandet kan också skickas per post till adressen:
Social- och hälsovårdsministeriet
PB 33
00023 STATSRÅDET
Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post om mottagaren svarar via Utlåtande.fi-tjänsten.
Även andra än de instanser som nämns i sändlistan kan lämna utlåtande.
Beredare
Merituuli Mähkä, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 575, fornamn.efternamn@gov.fi  (utkastet till regeringsproposition).
Sirkku Pikkujämsä, medicinalråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 014, fornamn.efternamn@gov.fi (frågor som gäller jourinnehåll)
Sändlista:
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Etelä-Karjala    
Etelä-Pohjanmaa    
Etelä-Savo    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finnhems Oy    
Helsinki    
HUS    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hyvinvointiala HALI ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uusimaa    
Kainuu    
Kansaneläkelaitos    
Kansanterveystyön johtajaverkosto    
Kansanterveystyön johtajaverkosto    
Kanta-Häme    
Kemin kaupunki    
Keski-Pohjanmaa    
Keski-Suomi    
Keski-Uusimaa    
Kuluttajaliitto    
Kunnallinen työmarkkinalaitos/KT työnantajat    
Kymenlaakso    
Lapin aluehallintovirasto    
Lappi    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uusimaa    
Lääkäripalveluyritykset LPY    
Mehiläinen Länsi-Pohja Oy    
Mikkelin kaupunki    
Oikeuskanslerinvirasto    
Pirkanmaa    
Pohjanmaa    
Pohjois-Karjala    
Pohjois-Pohjanmaa    
Pohjois-Savo    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päijät-Häme    
Romaniasiain neuvottelukunta RONK    
Rovaniemen kaupunki    
Saamelaiskäräjät    
Sairaanhoitopiiri    
Sairaanhoitopiiri    
Sairaanhoitopiiri    
Sairaanhoitopiiri    
Sairaanhoitopiiri    
Sairaanhoitopiiri    
Sairaanhoitopiiri    
Sairaanhoitopiiri    
Sairaanhoitopiiri    
Sairaanhoitopiiri    
Sairaanhoitopiiri    
Sairaanhoitopiiri    
Sairaanhoitopiiri    
Sairaanhoitopiiri    
Sairaanhoitopiiri    
Sairaanhoitopiirien johtajat ry    
SAKKI ry - Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto    
Satakunta    
Savonlinnan kaupunki    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen Hammaslääkäriliitto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Lukiolaisten Liitto    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer    
Suomen Lääkäriliitto    
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry    
Suomen sairaanhoitajaliitto    
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL)    
Svenska Finlands Folkting SFF    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vantaa-Kerava    
Varsinais-Suomi    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu