Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - STM:n täydentävä lausuntokierros: valtakunnallisen lääkityslistan edellyttämät muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä ja lakiluonnokseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä

STM:n täydentävä lausuntokierros: valtakunnallisen lääkityslistan edellyttämät muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä ja lakiluonnokseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/2037/2021

Vastausaika on päättynyt: 14.4.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Esityksellä mahdollistettaisiin valtakunnallisen lääkityslistan toteuttaminen Kannan reseptikeskukseen kertyvästä lääkitystiedosta. Valtakunnallisella lääkityslistalla tarkoitettaisiin ajantasaista listaa potilaan käytössä olevista lääkkeistä.

Kyseessä on täydentävä lausuntokierros sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyä koskevan lakiluonnokseen, joka oli lausuttavana 21.1.-18.3.2022. Esityksessä ehdotetaan tarvittavat täydentävät muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä ja lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 
 
Tausta
Tarve yhtenäiselle ja ajantasaiselle potilaan lääkehoitoa tukevalle valtakunnalliselle lääkityslistalle on tuotu esille useissa yhteyksissä viimeisen vuosikymmenen ajan. Valtakunnallinen lääkityslista tukisi rationaalista lääkehoitoa, jonka edistäminen on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaista lääkehuollon kokonaisuuden uudistamista.

Lääkityslistan vaatimia säädösmuutoksia on valmisteltu virkamiestyönä. Lääkityslistan vaatimat lainsäädäntömuutokset sisältyvät hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on mahdollistaa potilaan lääkitystä koskevan tiedon tallentaminen reseptikeskukseen. Reseptikeskuksen lääkitystiedosta voitaisiin koostaa lista potilaan käytössä olevista lääkkeistä. Lääkityslista näkyisi yhtenäisenä ja ajantasaisena henkilölle itselleen ja potilaan lääkehoitoon osallistuville terveyden- ja sosiaalihuollon ammattihenkilöille ja apteekeille.

Lisätietoa asiassa antavat tarvittaessa:
Lakimies Tiina Satti, etunimi.sukunimi@gov.fi 
Erityisasiantuntija Ari Jansen, etunimi.sukunimi@gov.fi 
Erityisasiantuntija Anna Kärkkäinen, etunimi.sukunimi@gov.fi 
Hallitusneuvos Joni Komulainen, etunimi.sukunimi@gov.fi
 
Liitteet:

Täydentävä lausuntokierros_lääkityslistan muutokset_HE laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä_LUONNOS.docx - HE laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä_LUONNOS

sv_Kompletterande remissbehandling_läkemedelslistan _28.3.2022.docx - RP till lag om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården_UTKAST

Laki sähköisestä lääkemääräyksestä_vertailu HEvs.Nykyinen.docx - säädösvertailu helpottamaan sähköistä lääkemääräystä koskevan lain muutosesityksen arviointia.

Aikataulu
Pyydämme toimittamaan lausuntonne viimeistään 14.4.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään jättämään Lausuntopalveluun. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-sivustolle. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi -sivustolta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Vaihtoehtoisesti lausunnon voi toimittaa sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon (kirjaamo@stm.fi). Lausunnonantajaa pyydetään viittaamaan asianumeroon VN/2037/2021.

VAHVA-ministeriöille: lausunto viedään VAHVA:n asialle VN/2037/2021.

Valmistelijat
Lakimies Tiina Satti, etunimi.sukunimi@gov.fi 
Erityisasiantuntija Ari Jansen, etunimi.sukunimi@gov.fi 
Erityisasiantuntija Anna Kärkkäinen, etunimi.sukunimi@gov.fi
Hallitusneuvos Joni Komulainen, etunimi.sukunimi@gov.fi
Jakelu:
Akavan Sairaanhoitajat ry    
Apotti    
CGI    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
EskoSystems    
Espoo    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Farmasialiitto ry    
Hammaslääkäriliitto    
Helsingin yliopisto    
Helsinki    
HUS Apteekki    
Hyvinvointiala HALI    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Suomen yliopiston apteekki    
Jyväskylä    
Kansaneläkelaitos    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto ry    
Kuopio    
KYS Apteekki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus    
Lääkäriliitto ry    
Lääkäripalveluyritykset LPY    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oulu    
OYS Apteekki    
PharmaData    
PharmaData    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Receptum    
Sairaanhoitajaliitto ry    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirin johtajat ry    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
SOSTE ry    
Suomen Apteekkariliitto ry    
Suomen erikoislääkäriyhdistys    
Suomen Kuntaliitto    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
TietoEVRY    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Turku    
TYKS Apteekki    
UNA    
Valtiovarainministeriö    
Vantaa    
Yliopiston apteekki    
Åbo Akademi