Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - ICAO:n Pekingin yleissopimuksen, Pekingin pöytäkirjan ja Montrealin pöytäkirjan kansallinen voimaansaattaminen

ICAO:n Pekingin yleissopimuksen, Pekingin pöytäkirjan ja Montrealin pöytäkirjan kansallinen voimaansaattaminen

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/892/03/2019

Vastausaika on päättynyt: 1.8.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Pekingin yleissopimus (2010), Pekingin pöytäkirja (2010) ja Montrealin pöytäkirja (2014) ovat Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (jatkossa "ICAO") sopimuksia, jotka liittyvät sisällöllisesti kiinteästi toisiinsa. Tämän johdosta ne lähetetään lausunnoille yhdessä.

Lausuntopyyntö on laadittu liikenne- ja viestintäministeriössä yhteistyössä ulkoministeriön kanssa.
Tausta
Vuonna 2010 laadittu Pekingin yleissopimus kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä (Convention on the Suppression of Unlawful Acts Relating to International Civil Aviation) on tullut kansainvälisesti voimaan heinäkuussa 2018. Pekingin yleissopimus on terrorismin vastainen siviili-ilmailun yleissopimus, jolla sopimusvaltiot velvoitetaan kriminalisoimaan muun muassa ilma-aluksen käyttämisen henkeen, terveyteen, omaisuuteen tai ympäristöön kohdistuvan vahingon aiheuttamiseksi, vaarallisten (CBRNE-) materiaalien vapauttamisen ilma-aluksesta tai näiden materiaalien käyttämisen ilma-aluksessa, sekä näiden materiaalien laittomasta vahingoittamistarkoituksesta tietoisen kuljettamisen ilma-aluksella. Samalla sopimusvaltiot velvoitetaan kriminalisoimaan kyseessä oleviin tekomuotoihin liittyvä uhkaus, tekojen yritys, tekoihin osallistuminen tai avunanto tekoihin.
 
Vuonna 1970 laadittu ICAO:n Haagin yleissopimus ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä (Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft) tuli Suomen osalta voimaan voimaan 14.1.1972 (Sops 62/1971). Yleissopimusta on muutettu vuonna 2010 laaditulla Pekingin pöytäkirjalla (Protocol supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft), joka on tullut kansainvälisesti voimaan tammikuussa 2018. Pöytäkirjalla yhdenmukaistetaan Haagin yleissopimuksen sanamuotoja Pekingin yleissopimuksen kanssa sekä muutetaan muun muassa rikoksentekijän luovuttamista koskevaa sääntelyä, laajennetaan tuomiovaltaisten sopimusvaltioiden piiriä ja lisätään yleissopimukseen tekijän oikeudenmukaista kohtelua koskevia määräyksiä.
 
Vuonna 1963 laadittu ICAO:n Tokion yleissopimus rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa (Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft) tuli Suomen osalta voimaan 1.7.1971 (SopS 22/1971). Yleissopimusta on muutettu vuonna 2014 laaditulla Montrealin pöytäkirjalla (Protocol to Amend the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft), joka ei ole vielä kansainvälisesti voimassa. Pöytäkirja tulee voimaan, kun siihen on liittynyt 22 valtiota. Kesäkuun alussa 2019 pöytäkirjaan on liittynyt 19 valtiota. Pöytäkirjalla muun muassa yhdenmukaistetaan lennon alkamisen ja päättymisen määritelmät Pekingin yleissopimuksen kanssa sekä laajennetaan sopimusvaltioiden oikeudellistä yhteistyötä ja tuomiovaltaisten sopimusvaltioiden piiriä. 

Suomi ei ole allekirjoittanut Pekingin yleissopimusta, Pekingin pöytäkirjaa eikä Montrealin pöytäkirjaa. Pekingin yleissopimuksen 21 artiklan, Pekingin pöytäkirjan XX artiklan ja Montrealin pöytäkirjan XVI artiklan mukaan valtio voi allekirjoittaa asianomaisen sopimuksen siihen mennessä, kunnes se tulee voimaan. Valtio voi sitoutua sopimuksiin sopimuksissa kuvatuilla tavoilla, joita ovat ratifiointi (ratification), hyväksyntä (acceptance tai approval) ja liittyminen (accession).  Pekingin yleissopimus ja Pekingin pöytäkirja ovat tulleet kansainvälisesti voimaan, joten niitä ei voi enää allekirjoittaa. Montrealin pöytäkirja ei ole vielä tullut kansainvälisesti voimaan, mutta osa valtioista on liittynyt siihen ilman allekirjoitusvaihetta.
 
Tavoitteet
Pyydämme näkemyksiänne sopimusten kansallisen voimaansaattamisen tarpeesta ja tavasta sekä siitä, mitä muutoksia hallinnonalanne lainsäädäntöön, resursseihin ja käytäntöihin sopimusten mahdollisesta voimaansaattamisesta aiheutuisi.


 
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestintäministeriölle viimeistään 1.8.2019.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet.

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Antti-Jussi Lankinen, antti-jussi.lankinen@lvm.fi, 0295 342 759
Ylitarkastaja Mira Karppanen, mira.karppanen@lvm.fi,0295 342 094
Jakelu:
ANS Finland    
Finavia Oyj    
Finnair    
Lappeenrannan lentoasema    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Mikkelin lentoasema    
Nordic Regional Airlines Oy (Norra)    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Puolustusministeriö    
Seinäjoen lentoasema Oy    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen ilmailuliitto    
Suomen Moottorilentäjien liitto ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

ilmailu

valtiosopimus

ilmailun turvallisuus

icao