Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Kansallisen ilmansuojeluohjelman 2030 päivitys

Kansallisen ilmansuojeluohjelman 2030 päivitys

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/28776/2022

Vastausaika on päättynyt: 30.12.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne kansallisen ilmansuojeluohjelman 2030 ensimmäisestä päivityksestä.
Tausta
Ilman epäpuhtauksien pitoisuudet Suomessa ovat matalia moniin eurooppalaisiin kaupunkeihin verrattuna. Viime vuosikymmenten aikana niin päästöt kuin ilmansaasteiden pitoisuudetkin ovat pääosin laskeneet. Ilmansuojelutilanne on siis kokonaisuutena hyvä, mutta ilmansaasteista aiheutuu edelleen terveys- ja ympäristöhaittoja Suomessakin.

EU:n päästökattodirektiivin (2016/2284) mukaisesti Suomi laati vuonna 2019 Kansallisen ilmansuojeluohjelman 2030. Ilmansuojeluohjelma sisälsi ne toimet, joilla direktiivissä asetutut rikkidioksidin, typenoksidien, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden, pienhiukkasten ja ammoniakin päästövähennysvelvoitteet toteutetaan. Päästökattodirektiivi velvoittaa jäsenmaat päivittämään ilmansuojeluohjelman vähintään neljän vuoden välein. Tämä raportti on kansallisen ilmansuojeluohjelman 2030 ensimmäinen päivitysraportti.

Ilmansuojeluohjelman 2030 toteutus on meneillään suunnitellusti ja organisoidusti. Vaikutuksia seurataan päästöinventaarioiden, ilmanlaadun seurannan ja ekosysteemiseurantojen avulla.

Päästöinventaariotiedot osoittavat, että Suomi saavutti päästövähennysvelvoitteet vuonna 2020. Skenaariolaskelmat osoittavat, että Suomen ennustetaan saavuttavan aiempaa tiukemmat päästövähennysvelvoitteet myös vuonna 2030. Näin ollen tässä ilmansuojeluohjelman päivityksessä ei esitetä uusia toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi. Vuoden 2019 ilmansuojeluohjelmassa esiteltyjen lisätoimenpiteiden toimeenpanoa jatketaan. Erillisen maatalouden ammoniakkipäästöjen vähentämisohjelman toimeenpanoa jatketaan.

Ilmansuojeluohjelman päivitys hyväksytään valtioneuvostossa keväällä 2023.
Linkit

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161467 - Kansallinen ilmansuojeluohjelma 2030

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161508 - Nationellt luftvårdsprogram 2030

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=YM040:00/2020 - Kansallinen ilmansuojeluohjelma (ISO) 2030 toimeenpanoverkko

Liitteet:

ISO_2030_paivitysraportti_luonnos2_fi.pdf - Luonnos: Kansallisen ilmansuojeluohjelman 2030 ensimmäinen päivitysraportti

ISO_2030_paivitysraportti_luonnos2_sv.pdf - Utkast: Första uppdateringen av det nationella luftvårdsprogrammet 2030

Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 30.12.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan myös toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.ym@gov.fi.

VAHVA-ministeriöitä pyydetään ensisijaisesti antamaan lausunto lausuntopalvelu.fi:n kautta. Tämän lisäksi lausunto (vastaus) viedään VAHVAan sille asialle, johon lausunto liittyy.
Valmistelijat
Lisätietoa asiasta antaa hallitusneuvos Oili Rahnasto, oili.rahnasto@gov.fi, p. 0295 250 244.
Jakelu:
Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry    
Elinkeinoelämän Keskusliitto    
Energiateollisuus ry    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Hengitysliitto    
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä    
Hämeen ELY-keskus    
Ilmatieteen laitos    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kuopion kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto ry    
Metsäteollisuus ry    
Natur och Miljö rf    
Nuohousalan Keskusliitto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Puolustusministeriö    
Pyöräliitto    
Riihimäen kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Saunaseura ry    
Suomen ympäristökeskus    
Tampereen kaupunki    
Teknologiateollisuus ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tulisija- ja savupiippuyhdistys TSY ry    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

ilmansuojelu, ilmanlaatu, päästöt, pienpoltto, ilmansaasteet, luftvård, luftkvalitet, utsläpp, småskalig förbränning, luftförore