Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö liikennepalveluhankkeen kolmannesta vaiheesta

Lausuntopyyntö liikennepalveluhankkeen kolmannesta vaiheesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/147/03/2018

Vastausaika on päättynyt: 19.6.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Marraskuussa 2015 käynnistetyllä liikennepalveluhankkeella toteutetaan kahta pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman kärkihanketta: Rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö -kärkihanketta sekä Sujuvoitetaan säädöksiä -kärkihanketta. Liikennekaarihanke toteutetaan kolmessa vaiheessa sen sisällöllisen laaja-alaisuuden takia.
Hallitusohjelman digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristöä koskevassa kärkihankkeessa on tavoitteena suotuisan toimintaympäristön luominen digitaalisille palveluille ja uusille liiketoimintamalleille. Kärkihankkeessa luodaan innovaatioita ja palveluiden syntymistä tukeva säädös- ja muu toimintaympäristö.

Tausta

Liikennepalveluhankkeen ensimmäistä vaihetta koskenut hallituksen esitys (hallituksen esitys liikennekaareksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, HE 161/2016 vp) annettiin eduskunnalle syksyllä 2016. Eduskunta hyväksyi lain liikenteen palveluista (320/2017) ja eräät siihen liittyvät lait huhtikuussa 2017, ja ne tulevat pääosin voimaan 1.7.2018.

 

Liikennepalveluhankkeen toista vaihetta koskeva hallituksen esitys (hallituksen esitys laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 145/2017 vp) annettiin eduskunnalle lokakuussa 2017. Eduskunta hyväksyi lain 21.3.2018. Toisen vaiheen säännösten on tarkoitus tulla pääosin voimaan yhtä aikaa lain ensimmäisen osan säännösten kanssa, eli 1.7.2018.

Tavoitteet

Hallituksen esitysluonnokseen laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sisältyvät seuraavat ehdotukset:

- Paikannusvelvoitteen asettaminen tieliikenteessä tavara- ja henkilöluvan nojalla toimiville, rautatieliikenteessä toimiluvan nojalla toimiville sekä kaupunkiraideliikenteessä rekisteröintivelvollisille toimijoille,

- Postipalvelua koskevien olennaisten tietojen avaaminen tiettyihin käyttötarkoituksiin postilaissa,

- Tieliikenteen ammattipätevyyssääntelyn muuttaminen niin, että ammattipätevyyden suorittamisessa otetaan perustason ammattipätevyyskoulutusten rinnalle käyttöön pelkkien kokeiden suorittamiseen perustuva vaihtoehto, johon ei sisälly vaatimusta määrämuotoisesta koulutuksesta,

- Mopon ajokorttia varten annettavassa kuljettajaopetuksessa toimivien opettajien ajokorttilaissa olevien vaatimusten tarkistaminen,

- Meriliikenteen ammattipätevyyssääntelyn muuttaminen niin, että pelastuslaitosten, poliisin ja Tullin alukset jäisivät laivaväkilain ja liikennepalvelulain pätevyys- ja miehitysvaatimusten soveltamisalan ulkopuolelle siltä osin kuin niillä on käytössään koulutusjärjestelmä, jonka Liikenteen turvallisuusvirasto on hyväksynyt,

- Varautumisvelvoitteen asettaminen suuremmille luvanvaraisen maantieliikenteen harjoittajille.

 

Lisäksi hankkeen kolmanteen vaiheeseen kuuluu hallituksen esitys, jolla ratifioitaisiin kansainvälisen tiekuljetussopimuksen valinnaisen sähköistä rahtikirjaa (eCMR) koskeva lisäpöytäkirja ja tehtäisiin ratifioinnin edellyttämät muutokset tiekuljetussopimuslakiin.

 

Lisäksi liikenteen palveluista annettua lakia muutetaan teknisesti niin, että sen pykälänumerointi on jatkossa juokseva. Muutos tullaan toteuttamaan lakiehdotuksen johtolauseen avulla.
Liitteet:

Lausuntopyyntö LPL III 180521.pdf -

eCMR-lisäpöytäkirja HE lausuntoluonnos lopullinen.pdf -

Liikenteen palveluhanke III HE lausuntoluonnos lopullinen.pdf -

Lag om transportservice III_begäran om utlåtande_.pdf - Begäran om utlåtande: Lag om transportservice III och godkännande av tilläggsprotokollet om elektroniska fraktsedlar

eCMR_SE_sammanfattning_remiss_docx.pdf - Sammandrag: Utkast till regeringens proposition till riksdagen om godkännande av tilläggsprotokollet om elektroniska fraktsedlar

Aikataulu
Lausuntopyyntö pyydetään toimittamaan 19.6.2018 mennessä. Lisäaikaa ei valitettavasti hankkeen kiireellisestä aikataulusta johtuen voida myöntää.
Vastausohjeet vastaanottajille

Lausuntopyyntö julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

 

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

 

Lausunnon voi toimittaa myös liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi.

 

Valmistelijat

Lisätietoja asiasta antavat Kirsi Miettinen (0295 34 2570) ja Elina Immonen (0295 344 2126).

Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu    
ABB Oy Finland    
Aboa Mare, Novia, Axxell    
Aikakauslehtien liitto ry    
AirPro Oy    
Alma Manu Oy    
Alma Media Oyj    
Ammattipätevyyskouluttajat ry    
Arctia    
Asiakkuusmarkkinointiliitto ASML ry    
Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto    
Auto- ja Kuljetusalan työntekijäliitto AKT    
Autoalan Keskusliitto AKL ry    
Autoliikenteen Työnantajaliitto ry    
Autoliitto ry    
Autosofta Oy    
CAB Group Ab    
Cabforce Oy    
Cargotec Oyj    
CGI Suomi Oy    
CHS Group    
DB Schenker    
DHL Freight (Finland) Oy    
Dimecc Oy    
DNA Oyj    
Eckerö Linea Oy Ab    
EcoPorts Finland Oy (Olkiluodon satama)    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Esa Jakelut Oy    
Ficom ry    
Finavia Oyj    
FINLogistics    
Finnair Oyj    
Finnlines    
Finnpilot    
FREJA Transport & Logistics Oy    
Gaia Consulting Oy    
Gradia Jyväskylä Liikenneopettajakoulutus    
GS1 Finland Oy    
HaminaKotka Satama Oy    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki    
Hangon satama - Hangö Hamn Oy Ab    
Helsingin Kaupunki    
Helsingin Satama Oy    
Helsingin seudun kauppakamari    
Helsingin Taksipalvelu Oy    
HKScan Finland Oy    
HSS Media - bolagen ab    
Huolintaliikkeiden liitto ry    
Huoltovarmuuskeskus    
Huoltovarmuuskeskus    
Huoltovarmuusorganisaation Maakuljetuspooli    
Hämeen ammatti-instituutin Liikenneopetuskeskus    
Ilmatieteen laitos    
ILP Group Logistics Oy    
Ilves Jakelu Oy    
Incessant Oy    
Inex Partners Oy (S-ryhmän logistiikkakeskukset)    
Inkoo Shipping Oy Ab (Inkoon satama)    
Isännöintiliitto    
ITS Finland    
J. Vainion Liikenne Oy    
Jakeluyhtiö Suomi    
Janton Oy    
Journalistiliitto    
Kaakon Viestintä Oy    
Kalajoen Satama Oy    
Kaleva 365 Oy    
Kaleva Oy    
Kaupan liitto    
Kauppahalli24    
Kemin kaupunki    
Kemin Satama Oy    
Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oy    
Kesko Oyj    
Kiinteistöliitto    
Kokkolan kaupunki    
Kokkolan Satama Oy    
Kone Oyj    
Kotkan kaupunki    
Kuntaliitto    
Kuortti Logistics Oy    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto    
Lentotulli    
Lidl Suomi Ky    
Liikenneturva    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry LIITU    
Liikenteen turvallisuusvirasto    
Linja-autoliitto    
Logistiikkayritysten liitto    
Lounais-Suomen Tietojakelu Oy    
Loviisan Satama Oy    
Luotsiliitto - Lotsförbundet ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK    
MaaS Global Oy (Whim)    
Marva Media Oy    
Mastercom Oy/ Kiho    
Mattersoft Oy    
Mediatalo Esa Oy    
Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus    
Meriturva    
Metsä Group    
Metsäteho    
Metsäteollisuus ry    
Meyer Turku Oy    
Moottoriliikenteen Keskusjärjestö    
Naantalin kaupunki    
Naantalin Satama Oy    
Neele-Vat Finland Oy    
Neste Oyj    
Nurminen Logistics    
Oikeusministeriö    
Omakotiliitto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oriola    
Oulun kaupunki    
Oulun Satama Oy    
Outokumpu Oyj    
Oy Blomberg Stevedoring Ab    
Oy Kaskisten satama - Kaskö Hamn Ab    
Oy Matkahuolto Ab    
Oy Pohjolan Liikenne Ab    
Palvelualojen työnantajat PALTA ry    
Perille Mobility Services Oy    
Pietarsaaren Satama Oy    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Poliisihallitus    
Porin Satama Oy    
Porvoon kaupunki    
Posten Åland Ab    
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry    
Posti Oy    
PostNord    
Postpal OÜ    
Puolustusministeriö    
Raahen kaupunki    
Raahen Satama Oy    
Rahjan Huolinta Oy    
Rajavartiolaitos    
Ramboll Oy    
Rauman kaupunki    
Rauman Satama Oy    
Rocla Solutions Oy    
Rolls Royce Finland    
Sanoma Media Finland Oy    
Sanomalehtien liitto ry    
Savon Jakelu Oy    
Sisäministeriö    
Sito Oy    
SLP Jakelu Oy    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Stora Enso Oyj    
Suomen Autokoululiitto SAKL    
Suomen huolintaliikkeiden liitto ry    
Suomen Kaukokiito Oy    
Suomen Konepäällystöliitto    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen kuntalogistiikka    
Suomen Laivapäällystöliitto    
Suomen Liikkumisoperaattori Oy    
Suomen Matkustajalaivayhdistys    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry    
Suomen Palvelutaksit ry    
Suomen Satamaliitto    
Suomen Sokeri Oy    
Suomen Suoramainonta Oy    
Suomen Taksidata Oy    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Taksiliiton Yrityspalvelu Oy    
Tampereen teknillinen yliopisto    
Tampereen yliopisto    
TEKES    
Teknologiateollisuus    
Telia Finland Oyj    
Tieke    
Tieto Finland Oy    
Tietorahti Oy    
Tietosuojavaltuutettu    
Tornion kaupunki    
Tornion satama    
Trafix Oy    
TS-Yhtymä Oy    
Tulli    
Tulli    
Turun kaupunki    
Turun Satama Oy    
Turun yliopiston Brahea-keskus, Merenkulun tutkimuslaitos    
Tuup Oy    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
UPM Kymmene Oyj    
Uudenkaupungin Satama Oy    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uusikaupunki    
Vaasan kaupunki    
Vaasan Oy    
Vaasan satama    
Valio Oy    
Valmet Automotive Oy (Uudenkaupungin autotehdas)    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtionvarainministeriö    
Vapaa-ajan asukkaiden liitto    
Varsinais-Suomen Tietojakelu Oy    
Vedia Oy    
Veolia Transdev Oy    
Viestintävirasto    
VR Group    
VR Transpoint    
Wärtsilä Finland Oy    
Yleinen Teollisuusliitto ry    
Ympäristöministeriö    
Ålands sjöfartsakademi    
Ålands sjösäkerhetscentrum    
Asiasanat

liikenteen palveluista annettu laki, tiekuljetussopimuslaki, postilaki, liikenteen ammattipätevyydet, varautuminen