Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ilmastoselvityksestä

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ilmastoselvityksestä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/14758/2021

Vastausaika on päättynyt: 11.11.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen ilmastoselvityksestä.
Tausta
Valtioneuvosto hyväksyi 15.9.2022 esityksen uudeksi rakentamislaiksi (HE 139/2022 vp), jonka on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2024. Lain tavoitteena on ohjata rakentamista vähähiiliseksi, minkä vuoksi se sisältää ehdotuksen uudesta olennaisesta teknisestä vaatimuksesta rakennuksen vähähiilisyydelle (38 §) sekä vaikuttavan ohjaamisen kannalta välttämättömät asetuksenantovaltuudet. Jatkossa rakentamislupaa varten olisi laadittava ilmastoselvitys, jossa raportoitaisiin rakennuksen hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki.

Ympäristöministeriön asetuksessa rakennuksen ilmastoselvityksestä säädettäisiin tarkemmin ilmastoselvityksen laatimisesta ja sisällöstä. Lisäksi asetuksessa säädettäisiin Suomen oloihin kehitetystä rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmästä, jota olisi käytettävä rakennuksen ilmastoselvityksessä raportoitavien hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen laskennassa. Asetus voitaisiin antaa uuden rakentamislain voimaantulon jälkeen.

Valmistelusta

Vuonna 2019 ympäristöministeriö julkaisi päivitetyn luonnoksen rakennusten vähähiilisyyden arviointiin. Se pohjautui vuonna 2018 julkaistun ensimmäisen arviointimenetelmän lausuntokierroksen palautteeseen sekä menetelmän koekäytön, Level(s)-testauksen ja pohjoismaisen yhteistyön tuomiin kokemuksiin. Tätä päivitettyä arviointimenetelmää testattiin vuosina 2019-2020 yli 40 rakennushankkeessa. Koekäyttövaihe päättyi lausuntokierrokseen vuonna 2020. Tämän työn ja kerrytettyjen kokemusten pohjalta valmisteltu asetusluonnos oli ensimmäisellä lausuntokierroksella kesällä 2021, jonka jälkeen siihen tehtiin lausuntopalautteen pohjalta muutoksia. Päivitetty asetusluonnos on nyt uudelleen lausuttavana.

Arviointi pohjautuu eurooppalaisiin EN-standardeihin. Menetelmää on kehitetty laajassa yhteistyössä toimialan, tutkijoiden, muiden pohjoismaiden sekä Euroopan komission teknisten asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi arviointimenetelmän ja kansallisen päästötietokannan kehityksessä on otettu huomioon standardien ohella pohjoismaisten ministerien asettama tavoite arviointimenetelmien yhteensovittamisesta. Pohjoismaat ovatkin aktiivisesti tavoitelleet harmonisointia rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmissä.
 
Tavoitteet
Vähähiilisen rakentamisen tiekarttaa toteutetaan hallitusohjelman mukaisesti. Tavoitteena on mahdollistaa uuden rakennuksen hiilijalanjäljen raja-arvojen asettaminen 2025 mennessä. Tässä asetusehdotuksessa esitettävät säännöksen koskien rakennuksen ilmastoselvitystä ja vähähiilisyyden arviointia ovat keskeinen osa tulevaisuuden rakennuksen vähähiilisyyden säädösohjausta. Niitä koskevalla sääntelyllä edistettäisiin siirtymistä vähähiiliseen rakentamiseen, sillä on vaikea vähentää sellaista, jota ei voi mitata tai esittää ilmastovaikutuksia, jollei siihen ole olemassa menettelyä.

Asetuksen tavoitteena on varmistaa yhdenmukainen ja luotettava vähähiilisyyden arviointi.

Pyrkimyksenä Suomessa on tehdä arvioinnista sujuva osa normaalia rakennussuunnittelua sekä mahdollistaa tietomallipohjaisen suunnittelun tuoma arvioinnin sujuvuus.
Linkit

https://ym.fi/vahahiilinen-rakentaminen - Lisätietoa vähähiilisestä rakentamisesta, vähähiilisen rakentamisen tiekartasta

https://co2data.fi/ - Linkki rakentamisen päästötietokantaan

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_139+2022.aspx - Linkki hallituksen esitykseen eduskunnalle rakentamislaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 139/2022 vp)

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan ympäristöministeriölle viimeistään perjantaina 11.11.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi lausunnossa pyydetään noudattamaan esitysluonnoksen otsikointia ja jäsentelyä.

Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta: lausunto.om@om.fi.
 
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat rakennusneuvos Matti Kuittinen, 050 594 7990 ja hallitussihteeri Mikko Koskela 050 386 8735, etunimi.sukunimi@gov.fi.
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Arcada ammattikorkeakoulu    
Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL    
Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Asumisterveysliitto ASTE ry    
Betoniteollisuus ry    
BIOS-tutkimusyksikkö    
Centria-ammattikorkeakoulu    
Climate Leadership Coalition    
Destia Oy    
Energiavirasto    
Eurofins expert services    
Green Building Council Finland    
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu    
Hanken Svenska handelshögskolan    
Helsingin kaupungin ympäristökeskus    
Helsingin yliopisto    
Hirsitaloteollisuus ry    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Ilmastopaneeli    
Infra ry    
Isännöintiliitto ry    
Itä-Suomen yliopisto    
Julkisten hankintojen yhdistys ry    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK    
Jyväskylän yliopisto    
Järvenpään kaupunki    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Kiinteistöliitto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirkkohallitus    
KL-Kuntahankinnat Oy    
Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry KOVA)    
Kuntarahoitus Oyj    
LAB-ammattikorkeakoulu    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin yliopisto    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Luonnonvarakeskus    
Luonto-Liitto    
Luontopaneeli    
LUT-yliopisto    
Maapörssi Oy    
Metropolia ammattikorkeakoulu    
Motiva Oy    
Muoviteollisuus ry    
Museovirasto    
Natur och Miljö rf    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun ammattikorkeakoulu    
Oulun yliopisto    
Pohjoismainen investointipankki NIB    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat, pääesikunta    
Puuinfo    
Puutuoteteollisuus ry    
Rakennusinsinöörit- ja arkkitehdit RIA    
Rakennusliitto ry    
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry    
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rakennustietosäätiö RTS    
Rakennustuoteteollisuus RTT ry    
Rakentamisen Laatu RALA ry    
RAKLI ry    
Ramboll Finland Oy    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK    
Savonia ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMK    
Senaatti-kiinteistöt    
Setlementtiasunnot Oy    
Sisäministeriö    
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA    
Suomen Kiertovoima ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen LVI-yhdistysten liitto SuLVI    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry    
Suomen Tiiliteollisuusliitto ry    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry    
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry    
Talonrakennusteollisuus ry    
Tampereen teknillinen yliopisto TTY Rakennustekniikan laitos    
Tampereen teknillinen yliopisto TTY Rakennustekniikan laitos    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologiateollisuus ry    
Teräsrakenneyhdistys    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työtehoseura TTS    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Vaasan yliopisto    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Yliopistokiinteistöt    
Ylva Palvelut Oy    
Ympäristömerkintä    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP    
Yrkeshögskolan Novia    
Åbo Akademi    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

rakennukset

hiilijalanjälki

hiilikädenjälki

rakennuksen vähähiilisyys

ilmastoselvitys