Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/7415/2019

Vastausaika on päättynyt: 31.10.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annettuun lakiin (246/2019) ehdotetaan lisättäväksi uusi pykälä, jossa säädettäisiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen roolista pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemiseen tarkoitetun valtionavustuksen maksatuksessa.
Tausta
Laki pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta (246/2019) tulee voimaan 1.1.2020. Laissa ei ole erikseen säädetty pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemiseen tarkoitetun valtionavustuksen maksatustehtävistä.
Tavoitteet
Lain muutoksen tavoitteena on siirtää pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemiseen tarkoitetun valtionavustuksen maksamiseen, takaisinperintään ja valvontaan liittyvät tehtävät Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta kehittämis- ja hallintokeskukselle.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 31.10.2019. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020 tai mahdollisimman pian sen jälkeen, ja muutos kohdistuu ainoastaan viranomaisen toimintaan. Tästä syystä lausuntoaika on tavanomaista lyhyempi.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. 

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tuke voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssa.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa hallitussihteeri Noora Herranen (puh. +358 295 250 401, sähköposti noora.herranen@ym.fi).

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Jakelu:
Kehittämis- ja hallintokeskus    
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Asiasanat

hallituksen esitys

Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistaminen

valtionavustus