Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta Kansallisarkiston määritykset arkistoitavien erikoisaineistojen digitointiin

Lausuntopyyntö luonnoksesta Kansallisarkiston määritykset arkistoitavien erikoisaineistojen digitointiin

Lausuntopyynnön diaarinumero: KA/15780/07.01.02.04.02/2020

Vastausaika on päättynyt: 20.11.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Kansallisarkisto uudistaa arkistoitavien erikoisaineistojen digitointiohjetta ja pyytää lausuntoa ohjeesta "Kansallisarkiston määritykset arkistoitavien erikoisaineistojen digitointiin". Erikoisaineistot koostuvat kartta-, piirustus- ja valokuvakokoelmista, negatiiveistä, dioista, mikrofilmeistä sekä sidoksista, joissa sidosten tietosisältö esitetään aukeamittain. Lausunnonantajilta pyydetään näkemyksiä asiakirjan sisällöstä ja sovellettavuudesta.
Tausta
Kansallisarkiston keskeinen yhteiskunnallinen tehtävä on päättää julkishallinnon toimijoiden pysyvästi säilytettävistä, tiedonhallintalain mukaan arkistoitavista asiakirjatiedoista ja niiden säilytysmuodosta (Arkistolaki 831/1994 § 8, 11, 14 a).

Arkistoitavaksi määrätyt asiakirjat on laadittava ja tiedot tallennettava pitkäaikaista säilytystä kestäviä materiaaleja ja säilyvyyden turvaavia menetelmiä käyttäen siten kuin Kansallisarkisto erikseen määrää (ArkistoL 11 §).

Nyt lausunnolla oleva asiakirja ohjeistaa, miten erikoisaineistojen digitointi pitää suorittaa.
 
Tavoitteet
Tavoitteena on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien ja arkistoitavaksi määrättyjen analogisten asiakirjojen sisältämän tietosisällön eheys, autenttisuus, todistusvoimaisuus ja käytettävyys digitaalisessa muodossa.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 20.11.2020.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Lausuntoja ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai kirjeitse. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämisestä löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiassa antavat ylitarkastaja Tuula Leskelä (tuula.leskela@arkisto.fi) ja ylitarkastaja Jani Karell (jani.karell@arkisto.fi).
Jakelu:
Analogia Finland    
Canon    
CogiDocs Oy    
Digital Office Company (DOC)    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Geologian tutkimuskeskus    
Grano    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Iron Mountain    
Jyväskylän kaupunki    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti    
Kibi Oy    
Kuntaliitto    
Lahden kaupunki    
Maanmittauslaitos    
Museovirasto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
PostNord    
Puolustushallinnon rakennuslaitos    
Senaatti-Kiinteistöt    
Tampereen kaupunki    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Väylävirasto    
Xerox    
Asiasanat

arkistointi

Arkistot

Kansallisarkisto

digitointi