Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi merityösopimuslain muuttamisesta (liikkeenluovutusdirektiviin täytäntöönpano)

Luonnos hallituksen esitykseksi merityösopimuslain muuttamisesta (liikkeenluovutusdirektiviin täytäntöönpano)

Lausuntopyynnön diaarinumero: TEM/2053/03.01.01/2016

Vastausaika on päättynyt: 24.2.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi merityösopimuslain muuttamisesta. Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön liikkeenluovutusdirektiivin soveltamisalaan tehty muutos, joka ulotti liikkeenluovutusdirektiivin koskemaan myös merenkulkijoita.

Merityösopimuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että liikkeen luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-etuudet siirtyisivät liikkeen uudelle omistajalle tai haltijalle. Ennen luovutusta päättyneeseen työsopimukseen perustuva takaisinottovelvollisuus koskisi myös luovutuksensaajaa. Lisäksi ehdotetaan, että työntekijällä olisi oikeus irtisanoa työsopimus päättymään luovutuspäivästä lukien riippumatta työsuhteessa muutoin noudatettavasta irtisanomisajasta. Jos työsopimus päätettäisiin siksi, että työntekijän työehdot heikkenisivät olennaisesti liikkeen luovutuksen johdosta, työnantajan katsottaisiin olevan vastuussa työsuhteen päättymisestä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.
Linkit
Liitteet:

HE-luonnos_suomi.pdf - Lausuntopyynnön kohteena oleva esitysluonnos (suomenkielinen)

HE-luonnos_ruotsi.pdf - Lausuntopyynnön kohteena oleva esitysluonnos (ruotsinkielinen)

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriölle viimeistään 24.2.2017.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner
nico.steiner@tem.fi
029 50 49001
Jakelu:
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Lapin aluehallintovirasto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Palvelualojen työnantajat PALTA ry    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry    
Suomen Erikoisalusten työantajaliitto SET    
Suomen Konepäällystöliitto    
Suomen Laivanpäällystöliitto    
Suomen Matkustajalaivayhdistys SMLY ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Varustamot ry    
Asiasanat

työlainsäädäntö

merityö

liikkeen luovutus