Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle automaattista päätöksentekoa verotus- ja tulliasioissa koskevaksi lainsäädännöksi

Begaran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om automatiserat beslutsfattande i beskattnings- och tullärenden

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/486/2022

Vastausaika on päättynyt: 29.7.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Finansministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om automatiserat beslutsfattande i beskattnings- och tullärenden.
Bakgrund

I denna proposition föreslås det att lagen om beskattningsförfarande, lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ, lagen om skatteuppbörd, tullagen, fordonsskattelagen och sju andra skattelagar ändras.

Genom de föreslagna ändringarna görs till vissa delar en avvikelse från de allmänna bestämmelser om automatiserat beslutsfattande inom den offentliga förvaltningen som föreslås ingå i förvaltningslagen. Automatiskt avgörande ska i sådana fall vara möjligt endast om de allmänna förutsättningar för automatiserat avgörande av ett ärende som föreslås i förvaltningslagen är uppfyllda.

Målsättningar

Syftet med propositionen är att möjliggöra Skatteförvaltningens automatiserade beslutsfattande i fråga om påförande av påföljd, behandling av begäran om omprövning och i vissa andra ärenden där det inte är tillåtet enligt de bestämmelser som föreslås i förvaltningslagen. För Tullens del är målet att möjliggöra automatiserat beslutsfattande i de fall som gäller begäran om omprövning och för Transport- och kommunikationsverkets del automatiserat beslutsfattande när det gäller påförande av påföljder.

Ett mål för propositionen är dessutom att förbättra den skattskyldiges rättsskydd vid förfarandet för påförande av förseningsavgift i samband med skatter som betalas på eget initiativ. Ett ytterligare mål är att förenhetliga Skatteförvaltningens förfaranden i samband med meddelandet av beslut om registrering och skatteperioder.

Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas senast den 29 juli 2022 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena ska lämnas senast den 29 juli 2022 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan yttra sig om propositionen om de så önskar.

För att kunna yttra sig om propositionen måste den som svarar registrera sig och logga in i webbtjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att börja använda tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla remissvar är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.

 
Beredare
Tilläggsinformation:

konsultativ tjänsteman Pia Kivimies, 0295 530 183, pia.kivimies@gov.fi

specialsakkunnig Pertti Nieminen, 0295 530 461, pertti.nieminen@gov.fi
Sändlista:
Akava ry    
Autoalan Keskusliitto ry    
Autotuojat ja -teollisuus ry    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Energiateollisuus ry    
Helsingin hallinto-oikeus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Kaupan liitto ry    
Keskuskauppakamari    
Kirkkohallitus    
Korkein hallinto-oikeus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Metsäteollisuus ry    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Pienpanimoliitto ry    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Taloushallintoliitto ry    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen Veroasiantuntijat ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tulli    
Tupakkateollisuusliitto ry    
Turun hallinto-oikeus    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vapers Finland ry    
Verohallinto    
Veronmaksajain Keskusliitto ry    
Ämnesord

verotus

Liikenne- ja viestintävirasto

automaattinen päätöksenteko

automatiserat beslutsfattande

verohallinto

tulli

beskattning

Transport- och kommunikationsverket

skatteförvaltningen

tull