Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys konsulipalvelulain muuttamiseksi

Hallituksen esitys konsulipalvelulain muuttamiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: HEL7M0267-9

Vastausaika on päättynyt: 15.8.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ulkoasiainministeriössä on laadittu virkatyönä luonnos hallituksen esitykseksi konsulipalvelulain muuttamiseksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi konsulipalvelulakia.
 
Tausta
Yhteensovittamis- ja yhteistyötoimenpiteistä edustusta vailla oleville unionin kansalaisille kolmansissa maissa annettavan konsuliviranomaisten suojelun helpottamiseksi ja päätöksen 95/553/EY kumoamisesta 20 päivänä huhtikuuta 2015 annettu neuvoston direktiivi (EU) 2015/637 (jäljempänä direktiivi) on pantava täytäntöön jäsenvaltioissa viimeistään 1.5.2018. 
Konsulisuojeludirektiivi sisältää  aikaisempaa yksityiskohtaisempaa sääntelyä  konsulipalvelujen antamisesta edustusta vailla oleville Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisille sekä edustusta vaille oleville Euroopan unionin kansalaisille annetusta konsulipalvelusta aiheutuneiden kustannusten takaisinperinnästä. Direktiivin täytäntöönpano edellyttää näiltä osin täydentävää sääntelyä voimassa olevaan lainsäädäntöön.
Direktiivissä määritellyn konsuliviranomaisten suojelun edustusta vailla oleville kansalaisille on direktiiviin mukaan sisällettävä avustaminen useissa tavanomaisissa tilanteissa, joissa jäsenvaltiot antavat konsuliviranomaisten suojelua omille kansalaisilleen kunkin yksittäisen tapauksen olosuhteiden mukaan. Direktiivin johdanto-osassa todetaan, että tarvittava suojelu riippuu aina tapauksesta. Direktiiviin soveltamisala ei rajoitu vain niihin tilanteisiin, jotka on mainittu direktiivissä, vaan tarvittava konsuliviranomaisen antama suojelu pitää arvioida aina tapauskohtaisesti. 
 
Tavoitteet
Esityksen pääasiallinen tavoite on konsulisuojeludirektiivin kansallisen täytäntöönpanon edellyttämien säännösmuutosten toteuttaminen konsulipalvelulaissa.   
Konsulisuojeludirektiivin keskeisin tavoite on varmistaa, että Euroopan unionin jäsenvaltiot antavat konsulipalveluja sellaiselle Euroopan unionin kansalaiselle, jonka omalla jäsenvaltiolla ei ole Euroopan unionin ulkopuolisessa maassa edustustoa, samoin edellytyksin kuin omille kansalaisilleen.
Konsulipalvelulaissa säädettäisiin nykyistä yksityiskohtaisemmin menettelyistä, joita on noudatettava annettaessa konsulipalveluja edustusta vailla oleville Euroopan unionin kansalaisille Euroopan unionin ulkopuolisissa valtioissa.
Konsulipalvelulaissa määriteltäisiin edustusta vailla oleva Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen ja säädettäisiin heille annettavista konsulipalveluista. Nämä konsulipalvelut käsittäisivät yleiset neuvontapalvelut, palvelut hädänalaisessa asemassa oleville, palvelut kriisitilanteissa, palvelut vapautensa menettäneille ja syytetyille ja palvelut kuolemantapauksissa sekä oikeus saada hätämatkustusasiakirja tietyissä tilanteissa. Lisäksi edustusta vailla oleville Euroopan unionin kansalaisille voitaisiin antaa myös muita vastaavia konsulipalveluja, jotka arvioitaisiin tapauskohtaisesti kunkin tapauksen osalta erikseen.
Konsulipalvelulaissa säädettäisiin ulkoasiainministeriölle oikeus periä takaisin konsulipalvelusta aiheutuneet kustannukset Suomen kansalaiselta tai Suomessa pysyvästi asuvalta ulkomaalaiselta silloin, kun toisen Euroopan unionin jäsenvaltion viranomainen on antanut konsulipalveluja kyseisille henkilöille.     
 
Liitteet:
Aikataulu

Lausunto tulee antaa tiistaihin 15.8.2017 mennessä.

Vastausohjeet vastaanottajille
Ulkoasiainministeriö pyytää lausuntoanne  liitteenä olevasta  hallituksen esityksen luonnoksesta konsulipalvelulain muuttamiseksi.  Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Lausunnon voivat antaa muutkin kuin ne, joille lausuntopyyntö on varsinaisesti lähetetty.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa lakimies Minna-Kaisa Liukko, puh. 0295 351053 tai minna-kaisa.liukko@formin.fi.
Jakelu:
CMC Kriisinhallintakeskus    
Finanssialan keskusliitto    
Finavia    
Finnair    
Finpro    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)    
Helsingin sosiaali ja terveystoimi    
Ilmatieteen laitos    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto    
Kaapatut Lapset ry.    
Keskusrikospoliisi    
Kirkkohallitus, evankelisluterilainen kirkko    
Kuluttajavirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi    
Länsi-Suomen maistraatti, Pietarsaaren yksikkö    
Maahanmuuttovirasto    
Matkailun edistämiskeskus    
Oikeusministeriö    
Onnettomuustutkintakeskus    
Pelastakaa Lapset ry.    
Poliisihallitus    
Rajavartiolaitos    
Seismologian instituutti    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen hautaustoimistojen liitto    
Suomen matkatoimistojen liitto    
Suomen Punainen Risti    
Suomi-Seura    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)    
Tietosuojavaltuutettu    
Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys ry.    
Ulkosuomalaisparlamentti    
Valtiokonttori    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupungin sosiaali- ja kriisipäivystys    
Väestörekisterikeskus