Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston päätös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen mahdollistamien liikenteen todistusten ja lupien uusimisen tai niiden voimassaoloajan pidentämisen sekä määräaikaisten tarkastusten myöhentämisen soveltamatta jättämisestä

Valtioneuvoston päätös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen mahdollistamien liikenteen todistusten ja lupien uusimisen tai niiden voimassaoloajan pidentämisen sekä määräaikaisten tarkastusten myöhentämisen soveltamatta jättämisestä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/12629/2020

Vastausaika on päättynyt: 22.5.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa valtioneuvostolle esitettäväksi valtioneuvoston päätöstä eräiden Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta covid-19:n leviämisen johdosta toteutettavista erityisistä ja väliaikaisista toimenpiteistä, jotka koskevat tiettyjen todistusten, lupakirjojen ja lupien uusimista tai niiden voimassaoloajan pidentämistä sekä tiettyjen määräaikaisten tarkastusten ja jatkokoulutusten lykkäämistä tietyillä liikennelainsäädännön aloilla (jäljempänä poikkeusasetus). Kyseessä oleva poikkeusasetus antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden olla soveltamatta poikkeussääntelyä, jos ne ilmoittavat siitä komissiolle (ns. opt-out). Muuten poikkeussääntely tulee jäsenvaltiossa sovellettavaksi sellaisenaan.

Ehdotetulla valtioneuvoston päätöksellä Suomi ilmoittaisi ne artiklat, joiden kohdalla Suomi käyttäisi poikkeusasetuksen mahdollistamaa kansallista soveltamatta jättämistä. Lisäksi selvyyden vuoksi Suomi ilmoittaisi ne artiklat, joiden kohdalla se ei käytettäisi opt-out –mahdollisuutta.
Tausta
Euroopan komissio antoi 29.4.2020 liikennealan säädösehdotuksen, jonka tavoitteena on helpottaa liikenteen toimialan toimintaa covid-19-tartuntatautiepidemian aikana lisäämällä joustavuutta ja poistamalla hallinnollisia esteitä muun muassa tie-, rautatie- ja sisävesiliikenteessä. Ehdotuksen pohjalta säädettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus covid-19:n leviämisen johdosta toteutettavista erityisistä ja väliaikaisista toimenpiteistä, jotka koskevat tiettyjen todistusten, lupakirjojen ja lupien uusimista tai niiden voimassaoloajan pidentämistä sekä tiettyjen määräaikaisten tarkastusten ja jatkokoulutusten lykkäämistä tietyillä liikennelainsäädännön aloilla (jäljempänä poikkeusasetus).  
 
Ehdotuksen ja poikkeusasetuksen taustalla ovat koronaviruksen aiheuttamat ennennäkemättömät haasteet jäsenvaltioille ja viranomaisille. Jäsenvaltioiden asettamien rajoitustoimenpiteiden johdosta kaikkia Euroopan unionin lainsäädännössä asetettuja aikarajoja ei ole voitu kaikissa tapauksissa noudattaa. Tämä koskee erityisesti ajanjaksoa välillä 1.2.-31.8.2020. Jotta voidaan taata sisämarkkinoiden toimivuus, korkea liikenneturvallisuuden taso sekä oikeusvarmuus ja välttää mahdollisia häiriöitä markkinoiden toiminnassa, on tarpeen ottaa käyttöön tilapäisiä toimia, joilla jatketaan tiettyjä Euroopan unionin lainsäädännössä asetettuja aikarajoja.
 
Poikkeusasetuksessa todetaan kuitenkin myös, että covid-19:n leviäminen on vaikuttanut koko unioniin, mutta eri tavoin. Vaikutukset ovat kohdistuneet jäsenvaltioihin eri asteisina ja eri ajankohtina. Kun otetaan huomioon, että tavanomaisesti sovellettaviin sääntöihin tehtävien poikkeusten olisi rajoituttava siihen, mikä on tarpeen, direktiivin 2006/126/EY, asetuksen (EU) N:o 165/2014, direktiivin 2014/45/EU, asetuksen (EY) N:o 1072/2009, asetuksen (EY) N:o 1073/2009 ja direktiivin 2007/59/EY osalta jäsenvaltioiden olisi voitava jatkaa kyseisten säädösten soveltamista asetuksessa säädettyjä poikkeuksia soveltamatta, jos kyseisten säädösten soveltaminen on edelleen käytännössä mahdollista. Näin olisi oltava myös silloin, kun jäsenvaltio on kohdannut tällaisia vaikeuksia mutta toteuttanut asianmukaisia kansallisia toimenpideitä niiden vähentämiseksi. Jäsenvaltiot, jotka päättävät käyttää kyseistä mahdollisuutta, eivät kuitenkaan saisi estää mitään talouden toimijaa tai yksityishenkilöä laskemasta sellaisten tässä asetuksessa säädettyjen poikkeusten varaan, joita sovelletaan jossakin toisessa jäsenvaltiossa, ja niiden olisi erityisesti hyväksyttävä luvat, toimiluvat ja todistukset, joiden voimassaoloaikaa on pidennetty tällä asetuksella.
Tavoitteet
Poikkeusasetuksessa säädetään muun ohella ajoneuvojen määräaikaiskatsastusten määräaikojen pidentämisestä seitsemällä kuukaudella kaikkien niiden ajoneuvojen osalta, joiden viimeinen katsastuspäivä ajoittuu aikavälille 1.2.-31.8.2020. Lisäksi poikkeusasetuksessa säädetään ajopiirturitarkastusten määräaikojen pidentämisestä kuudella kuukaudella kaikkien niiden ajoneuvojen osalta, joiden ajopiirturin tarkistus ajoittuu aikavälille 1.3.-31.8.2020.

Suomessa epidemiatilanne ei toistaiseksi ole haitannut ajoneuvojen katsastamista eikä ajopiirturitarkastusten suorittamista. Tästä johtuen ei voida pitää perusteltuna, että ajoneuvojen katsastusten tai ajoneuvopiirturitarkastusten määräaikoja pidennettäisiin Suomessa asetuksessa säädetyllä tavalla.

Tästä johtuen Suomi ilmoittaisi komissiolle, että se ei aio soveltaa ajoneuvojen katsastuksia ja ajopiirtureiden tarkastuksia koskevaa poikkeussääntelyä kansallisesti. Katsastukset sekä ajopiirturitarkastukset jatkuisivat siten jatkossakin normaalisti voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Selvyyden vuoksi Suomi ilmoittaisi komissiolle myöskin ne asetuksen artiklat, joiden kohdalla Suomi ei käyttäisi poikkeusasetuksen mahdollistamaa kansallista soveltamatta jättämistä. Suomi ei käyttäisi opt-out mahdollisuutta kuljettajakorttien uusimiseen tai korvaamiseen, tavara- ja linja-autoliikenteen yhteisöluvan voimassaoloon, tavaraliikenteen kuljettajatodistusten voimassaoloajan pidentämiseen ja ajokorttien voimassaolon pidentämiseen vaan noudattaisi näiden osalta asetuksen poikkeussääntelyä.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina 22.5.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, se ei ole este lausunnon antamiselle, vaan lausunnon voi lähettää sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo@lvm.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/12629/2020.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankeikkunassa.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat:

Emma Särkkä
erityisasiantuntija
emma.sarkka@lvm.fi
p. 050 513 8260

Eeva Asikainen
suunnittelija
eeva.asikainen@lvm.fi
p. 0295 34 2174

Jorma Hörkkö
hallitusneuvos
jorma.horkko@lvm.fi
p. 0295 34 2503

Veli-Matti Syrjänen
erityisasiantuntija
veli-matti.syrjanen@lvm.fi
p. 0295 34 2124

Erik Asplund
johtava asiantuntija
erik.asplund@lvm.fi
p. 0295 34 2277
Jakelu:
Alandia vakuutus    
Aurora Rail Oy    
Aurora Rail Oy    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
Autoliikenteen Työnantajaliitto ry    
Autoliikenteen Työnantajaliitto ry    
Autoliitto    
EK    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Fenniarail Oy    
Fenniarail Oy    
HSL    
Hämeen ELY-keskus    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Katsastusalan yritys    
Keskuskauppakamari    
KRAO    
KRAO    
Lapin ELY-keskus    
Liikenneopetus Ry    
Liikenneturva    
Linja-autoliitto Ry    
Linja-autoliitto Ry    
Logistiikkayritysten Liitto ry    
Luotsiliitto Ry    
Meriliitto Ry    
Meriteollisuus ry    
OM    
Oulun kaupunki    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Poliisihallitus    
Rajavartiolaitos    
Ratarahti Oy    
Satakunnan ELY-keskus    
SKAL    
SKAL    
SM    
Suomen autokoululiitto    
Suomen huolinta- ja logistiikkaliitto ry    
Suomen huolinta- ja logistiikkaliitto ry    
Suomen Konepäällystöliitto ry    
Suomen kuljetus- ja logistiikka SKAL    
Suomen Laivameklariliitto    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Merimiesunioni SMU ry    
Suomen Merimiesunioni SMU ry    
Suomen Satamaliitto    
Suomen varustamot Ry    
Suomen varustamot Ry    
Suomen varustamot Ry    
Taksiliitto    
Taksiliitto    
Tampereen kaupunki    
TEM    
Traficom    
Turun kaupunki    
UM    
Uudenmaan ELY-keskus    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
VM    
VNK    
VR-Yhtymä Oy    
Väylävirasto    
YTL