Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Arviomuistio julkisista kuulutuksista annetun lain (34/1925) uudistamistarpeista

Arviomuistio julkisista kuulutuksista annetun lain (34/1925) uudistamistarpeista

Lausuntopyynnön diaarinumero: OM 8/41/2017

Vastausaika on päättynyt: 31.7.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Arviomuistiossa selvitetään julkisiin kuulutuksiin liittyvä nykyinen sääntelytilanne sekä kartoitetaan, voitaisiinko laki julkisista kuulutuksista (34/1925) sekä asetus julkisista kuulutuksista annetun lain soveltamisesta (36/1925) kumota ja korvata itsenäisillä säännöksillä yleislaissa tai erityislainsäädännössä vai tarvitaanko jatkossa edelleenkin yleislaki sääntelemään kuulutuksia. Kuulutuslaissa säädetään kuulutusmenettelystä eli erilaisten hallinnollisten tiedonantojen saattamisesta yleisesti tiedoksi kuuluttamalla. Kuulutuslain mukaan tiedoksi saattaminen tapahtuu kunnan tähän tarkoitukseen varatulla ilmoitustaululla. Laki julkisista kuulutuksista on tullut voimaan vuonna 1925, eikä sitä tai sen nojalla annettua asetusta ole tämän jälkeen muutettu. Kuulutuslaki onkin suurelta osin vanhentunutta ja vain muodollisesti voimassaolevaa lainsäädäntöä.

Linkki arviomuistioon ja se liitteisiin on alla.
 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään maanantaina 31.7.2017.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne julkisista kuulutuksista annetun lain uudistamistarpeita koskevasta arviomuistiosta.
 
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön 31.7.2017 mennessä. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Ministeriöt voivat halutessaan pyytää lausuntoa omalta hallinnonalaltaan. Samalla oikeusministeriö toteaa, että myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.
 
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi oikeusministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan mahdollisuuksien mukaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden ja kysymysten mukaisesti.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.     
Valmistelijat
Lisätietoa asiasta antaa erityisasiantuntija Heini Färkkilä, puh. 029 515 0378, sähköposti etunimi.sukunimi@om.fi
 
Lisätietoa lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.  
Jakelu:
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Inarin kunta    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Joensuun kaupunki    
Jyväskylän kaupunki    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kolttien kyläkokous    
Kuusamon kaupunki    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Porin kaupunki    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Rahoitusvakausvirasto    
Rovaniemen kaupunki    
Saamelaiskäräjät    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sotkamon kunta    
Suomen Kuntaliitto    
Tietosuojavaltuutettu    
Turun hallinto-oikeus    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Ympäristöministeriö