Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Eläkesäätiöitä ja eläkekassoja sekä sairauskassoja ja hautaus- ja eroavustuskassoja koskevien määräysten ja ohjeiden 11/2021, 12/2021, 15/2012, 16/2012, 4/2015 ja 1/2011 muutokset sekä VA, VB, VD, VF, VL, VO, VP - ja KA-tiedonkeruulomakkeet, täyttöohjeet

Eläkesäätiöitä ja eläkekassoja sekä sairauskassoja ja hautaus- ja eroavustuskassoja koskevien määräysten ja ohjeiden 11/2021, 12/2021, 15/2012, 16/2012, 4/2015 ja 1/2011 muutokset sekä VA, VB, VD, VF, VL, VO, VP - ja KA-tiedonkeruulomakkeet, täyttöohjeet

Lausuntopyynnön diaarinumero: FIVA 19/01.00/2021

Vastausaika on päättynyt: 2.12.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Finanssivalvonta pyytää lausuntoa määräys- ja ohjeluonnoksista sekä tiedonkeruulomakkeista, että niiden täyttöohjeista.

Lausunnolla olevat määräykset ja ohjeet sekä tiedonkeruutaulukot, että niiden täyttöohjeet:
 • Määräykset ja ohjeet 11/2021 Lakisääteisten eläkesäätiöiden ja eläkekassojen hallinto
 • Määräykset ja ohjeet 12/2021 Sairauskassojen ja hautaus- ja eroavustuskassojen hallinto
 • Määräykset ja ohjeet 15/2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet: Eläke- ja lisäeläkekassat, eläke- ja lisäeläkesäätiöt
 • Määräykset ja ohjeet 16/2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet: Sairauskassat ja hautaus- ja eroavustuskassat
 • Määräykset ja ohjeet 4/2015 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle
 • Määräykset ja ohjeet 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle sekä siihen liittyvät raportoitavat tiedonkeruutaulukot ja niiden täyttöohjeet.
  • VA01e, VA01f, VA02g, VA03e, VA03f
  • VB02f ja VD01g
  • VF06f ja VF-ohje
  • VL01e, VL01f, VL03, VL05, VL061, VL062, VL08e, VL08f ja VL-ohje
  • VO01e, VO01f, VO02e, VO02f, VO03, VO04, VO06f, VO08 ja VO-ohje
  • VP01, VP02, VP03, VP04 ja VP-ohje
  • KA01, KA02, KA04, KA05 
Tausta
Määräysten ja ohjeiden muutosten taustalla on hallituksen esitys eduskunnalle eläkesäätiöitä, eläkekassoja ja vakuutuskassoja koskevaksi lainsäädännöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 28/2021). Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022. 
Finanssivalvonta tekee määräyksiin ja ohjeisiin liittyvät muutokset kolmessa eri osiossa. Tämän toisen osion määräykset ja ohjeet sekä niihin liittyvät tiedonkeruutaulukot ja niiden täyttöohjeet on tarkoitus saattaa voimaan 31.3.2022.
Tavoitteet
Kaikkiin lausunnolla oleviin määräyksiin ja ohjeisiin on tehty lakimuutoksen edellyttämät muutokset. Muut muutokset esitetään määräys- ja ohjekohtaisesti. 

Määräykset ja ohjeet 11/2021 Lakisääteisten eläkesäätiöiden ja eläkekassojen hallinto
Määräykset ja ohjeet 11/2021 on kirjoitettu vastaamaan nykyistä Finanssivalvonnan ohjeistusta määräyksistä ja ohjeista.

Luku 4 Sääntöjen vahvistaminen
Määräyksenantovaltuus on uusi. Sääntöjen vahvistamisesta on annettu aiemmin valvottavatiedote 45/2018 (4.9.2018). Määräykset ja ohjeet vastaavat pääosin aiemmin tiedotteessa olleita vaatimuksia sääntömuutoshakemuksesta ja hakemuksiin liitettävistä selvityksistä ja asiakirjoista. Määräykset koskevat hakemuksen sisältöä ja hakemukseen liitettäviä asiakirjoja, ohje hakemuksen toimittamista Finanssivalvonnalle. Määräysten ja ohjeiden on tarkoitus sujuvoittaa sääntömuutoshakemuksien käsittelyä, jotta hakemukset saapuisivat Finanssivalvontaan mahdollisimman hyvin valmisteltuina ja riittävillä liitteillä varustettuina.

Luku 5 Eläkesäätiöiden ja eläkekassojen johdon kelpoisuus
Uudet määräykset muuttavat eniten B-laitoksien ja pienten AB-laitoksien johdon kelpoisuuden arviointia. Määräykset ovat linjassa työeläkevakuutusyhtiöiden ja lisäeläkelaitosten (IOPR II) johdon kelpoisuutta koskevien määräyksien kanssa. Määräykset on kirjoitettu siten, että johdon kelpoisuusedellytyksien arvioinnissa on osin mahdollisuus ottaa huomioon suhteellisuusperiaate.

Eläkesäätiön tai -kassan johdon tulee aiemmasta poiketen täyttää vaatimukset eikä enää riitä, että eläkelaitoksen palveluksessa on riittävän päteviä ja kokeneita neuvonantajia. Johdon kelpoisuuden edellytykset ovat aiempaa tiukempia erityisesti asiantuntemuksen eli hallituksen jäsenten työeläkealan tuntemuksen sekä hallituksen sijoitustoiminnan tuntemuksen osalta. Sijoitustoiminnan tuntemusta koskevan vaatimuksen tiukentamista puoltaa myös lakiin otettu muutos siitä, että vakuutetut voivat valita hallitukseen jäseniä muuten kuin keskuudestaan eli myös toimintapiirin ulkopuolelta. Tämä mahdollistaa esimerkiksi ulkopuolisen asiantuntijan valitsemisen hallituksen jäseneksi. Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen kelpoisuudesta on myös määrätty uutena asiana.

Uusien säännösten mukaan eläkelaitos tekee kelpoisuuden arvioinnin perusteluineen ja antaa vakuutuksen henkilön kelpoisuudesta. Eläkelaitos toimittaa arvioinnin ja vakuutuksen johdon muutosilmoituksen kanssa Finanssivalvontaan viimeistään kaksi viikkoa ennen henkilön aloittamista tehtävässään.

Luku 6 Sisäinen valvonta ja luku 8 riskienhallinta 
Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat määräykset ja ohjeet on soveltuvin osin yhdenmukaistettu vastaamaan työeläkevakuutusyhtiöiden, Merimieseläkekassan ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen hallintoa koskevia määräyksiä ja ohjeita (2/2017, 10/2017 ja 8/2018). Jatkossa myös eläkelaitoksilta edellytetään kirjallisia sisäisen valvonnan toimintaperiaatteita. Uutena asiana myös compliance-toimintoa koskevat määräykset ja ohjeet.

Lisäksi jatkossa myös eläkelaitoksilta edellytetään kirjallisia riskienhallinnan toimintaperiaatteita osana riskienhallinnan järjestämistä. Uutena asiana ohjeet koskien riski- ja vakavaraisuusarviota.

Luku 7 Sisäinen tarkastus
Ohjeissa suositetaan eläkelaitoksille sisäisen tarkastuksen järjestämistä.

Luku 9 Sijoitustoiminnan järjestäminen
Luvun rakenne ja sisältö noudattaa työeläkeyhtiöiden hallintoa koskevia määräyksiä ja ohjeita (2/2017) soveltuvin osin.

Finanssivalvonnalla on määräyksenantovaltuus vain sijoitussuunnitelmasta. Sijoitussuunnitelmaan on otettu voimassa olevista määräyksistä ja ohjeista työeläkeyhtiöistä poiketen lisäksi kohdat, joissa sijoitussuunnitelmassa tulee esittää sijoituksille ja velkasitoumusten vakuuksille yleiset turvaavuustavoitteet sekä työnantajaan kohdistuvaan sijoitukseen liittyvät perusperiaatteet. Nämä täydentävät työeläkeyhtiöiden sijoitussuunnitelman vaateita.

Sijoitussuunnitelmassa tulee edelleen huomioida vastuullisen matemaatikon selvitys/ennuste vastuuvelan kehittymisestä ja eläkemenoista. Vastuullisen matemaatikon lausuntoa ei enää jatkossa nimenomaisesti vaadita vähintään kymmenen vuoden ajanjaksolle, mutta sijoitussuunnitelman tulee käsitellä selvityksen esille tuomat vaateet lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Luku 10 Hakemus vakuutuskannan luovuttamiseksi
Luvussa annetaan määräykset vakuutuskannan luovuttamista koskevasta hakemuksesta ja hakemuksessa tarvittavista selvityksistä sekä ohje hakemuksen toimittamisesta Finanssivalvonnalle. Määräyksissä on huomioitu eläkesäätiöistä ja eläkekassoista annetun lain mukaiseen vakuutuskannan luovuttamista koskevaan sopimukseen sisältyvät tiedot sekä lain Finanssivalvonnan suostumuksella mahdollistamat vakuutuskannan luovuttamisen kolmen vuoden karenssiaika ja vakuutuskannan kuutta kuukautta myöhäisempi siirtoajankohta. Lisäksi aiempaa määräystä hakemuksesta on täydennetty lisätiedoilla, joita vakuutuskannan luovutuksissa on yleisesti jouduttu pyytämään.

Luku 11 Vakavaraisuuspääoman ylitteen palauttaminen osakkaille ja sisäinen siirto 
Luvussa esitetään Finanssivalvonnan tulkinta vakavaraisuuspääoman ylitteen palauttamisen edellytyksistä osakkaille. Ohje vakavaraisuuspääoman ylitteen palauttamista koskevaan hakemukseen liitettävistä asiakirjoista ja selvityksistä sekä määräys AB-eläkelaitosten sisäistä siirtoa koskevasta hakemuksesta ja siinä annettavista selvityksistä vastaavat pääosin aiempia määräyksiä, joita on kuitenkin täydennetty joillakin asian arviointiin tarvittavilla selvityksillä.

Määräykset ja ohjeet 12/2021 Sairauskassojen ja hautaus- ja eroavustuskassojen hallinto
Määräykset ja ohjeet on kirjoitettu vastaamaan nykyistä Finanssivalvonnan ohjeistusta. Soveltamisalaan on lisätty sairauskassat, minkä vuoksi niiden osalta uutena asiana ovat sijoitussuunnitelmaa koskevat määräykset ja omaisuudenhoitosopimuksia koskevat ohjeet. Sekä sairauskassojen että hautaus- ja eroavustuskassojen osalta uutena asiana ovat vakuutuskassan sääntöjen vahvistamishakemuksia koskevat määräykset ja ohjeet. Asiakirjojen toimittamista koskeva luku on siirretty määräyksiin ja ohjeisiin 4/2015.

Määräykset ja ohjeet 15/2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet: Eläke- ja lisäeläkekassat, eläke- ja lisäeläkesäätiöt
Määräyksiä ja ohjeita 15/2012 on muutettu vastaamaan STM:n uutta asetusluonnosta. Tämän vuoksi eläke- ja lisäeläkelaitoksille on määräyksissä ja ohjeissa yhteinen tulos- ja tasekaava. Yksittäisiä tuloslaskelman ja taseen täyttöohjeita on myös yhtenäistetty. Luku 14 Eläkesäätiöiden toimintakertomus ja liitetiedot on poistettu. Jatkossa eläke- ja lisäeläkelaitoksille on yhteinen luku 13 koskien toimintakertomusta ja liitetietoja. Työkyvyttömyysriskin hallintaosalla katettavien työkyvyn ylläpitoon tähtäävistä toiminnoista aiheutuneiden kulujen kohdistamista on päivitetty vastaamaan määräyksiä ja ohjeita 1/2016 Työkyvyttömyysriskin hallinta: Työeläkevakuutusyhtiöt. Lisäksi edellä mainituista hoitokuluista on poistettu tutkimuksesta aiheutuneet kulut ja kriteeri. KILA:n yleisohjeet on siirretty ohjeiksi. Myös määräyksiin ja ohjeisiin liittyvät liitteet 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1 ja 2.4 on muutettu vastaamaan STM:n asetusta.

Määräykset ja ohjeet 16/2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet: Sairauskassat ja hautaus- ja ero-avustuskassat
Määräyksiä ja ohjeita 16/2012 on muutettu vastaamaan STM:n uutta asetusluonnosta. Tämän vuoksi sairauskassoille ja hautaus- ja eroavustuskassoille on määräyksissä ja ohjeissa yhteinen tulos- ja tasekaava. KILA:n yleisohjeet on siirretty ohjeiksi.

Määräykset ja ohjeet 4/2015 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle
Määräyksiin ja ohjeisiin 4/2015 on siirretty päivitetystä määräys- ja ohjekokoelmasta vakuutuskassalain alaisille hautaus- ja eroavustuskassoille luku vakuutusvalvonnalle toimitettavista asiakirjoista. Määräyksiin ja ohjeisiin on tehty lisäys koskien lisäeläkesäätiön ja -kassan kateluettelon toimittamista. Määräyksistä ja ohjeista on poistettu liitetaulukoiden kuvat. Excel taulukot löytyvät jatkossa määräysten ja ohjeiden lomakkeista ja liitteet listataan määräysten ja ohjeiden luvussa Liitteet ilman kuvia lomakkeista. 

Määräykset ja ohjeet 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle
Määräyksiin ja ohjeisiin 1/2011 on tehty vain lain vaatimat muutokset. Tiedonkeruulomakkeisiin ja niiden ohjeisiin on tehty lakimuutoksesta aiheutuneet päivitykset ja myös niiden ohjeita on muutettu lomakepäivitysten mukaisiksi.

Lomakkeen VF06f ohjeisiin päivitetään laskuperusteviittausten kohtien numerot STM:n annettua asetuksen laskuperusteista.

Lakimuutosten lisäksi VO04-tiedonkeruulomakkeeseen on lisätty MEL-vakuutettujen lukumäärä Merimieseläkekassan ilmoitettavaksi tiedoksi. Työeläkevakuutusyhtiöiden VP-tiedonkeruun ennakkotietojen toimittamisesta on luovuttu ja lopullisten tietojen palautusviivettä on lyhennetty työeläkejärjestelmän kustannustenjakojen aikataulumuutosten mahdollistamana. Lisäksi VP02-tiedonkeruulomakkeessa on päivitetty terminologiaa. 
 
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaika päättyy 2.12.2021 klo 23.59. Lausuntopalaute julkaistaan arviolta helmikuussa 2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä Lausuntopalvelu.fi:n välityksellä. Lausunto pyydetään antamaan Lausuntopalvelu.fi:ssä. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Kirjatkaa määräys- ja ohje kohtaisten otsikoiden alle se alaluku ja kohta, esim. luku 4.1, kohta (1), johon kommenttinne kohdistuu. Lisäksi merkitkää, mikä olisi toivomanne muotoilu kyseiselle kohdalle.

Kirjatkaa yleisiin kommentteihin muita luonnokseen liittyviä kommentteja samanlaisine merkintöineen. 
Valmistelijat
Määräykset ja ohjeet 11/2021: johtava lakimies Marja Koponen, marja.koponen@finanssivalvonta.fi
Määräykset ja ohjeet 12/2021: vastuuvalvoja Raili Holmström, raili.holmstrom@finanssivalvonta.fi
Määräykset ja ohjeet 15/2012, 16/2012, 4/2015, 1/2011 sekä VA, VB, VD ja KA tiedonkeruulomakkeet: johtava tilinpäätösasiantuntija Marketta Lindén, marketta.linden@finanssivalvonta.fi
VF ja VL tiedonkeruulomakkeet ja ohjeet: matemaatikko Anna Keinänen, anna.keinanen@finanssivalvonta.fi
VO tiedonkeruulomakkeet ja ohjeet: riskiasiantuntija Johanna Korhonen, johanna.korhonen@finanssivalvonta.fi
VP tiedonkeruulomakkeet ja ohjeet: johtava matemaatikko Satu Korhonen, satu.korhonen@finanssivalvonta.fi
 
Jakelu:
ABB Eläkesäätiö    
ABB:n vakuutuskassa    
Ahtausalan sairauskassa    
Apteekkien Eläkekassa    
Ata Gears Oy:n Sairauskassa    
CABB:n sairauskassa    
Dinex Finland Oy:n sairauskassa, selvitystilassa    
Eläkekassa Verso    
Eläkesäätiö Neliapila    
Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse, selvitystilassa    
Eläkesäätiöyhdistys – ESY ry    
Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas    
Finanssiala ry    
Finlaysonin Forssan tehtaitten sairauskassa    
Finlayson-Upofloorin vakuutuskassa    
Finnairin Eläkesäätiö    
Finnair-konsernin sairauskassa    
Fiskars Sairauskassa    
HOK-Elannon sairauskassa    
Huhtamäki Oyj:n Eläkesäätiö    
Högfors-Karkkilan sairauskassa    
Ihalaisten tehdasalueen sairauskassa    
Iittalan Lasitehtaan Sairauskassa    
Imatran Seudun Sähkön Sairauskassa    
Imatran Terästehtaan sairauskassa    
Inhan Vakuutuskassa    
Inkeroisten tehtaiden vakuutuskassa    
Jokilaakson Sairauskassa    
JWS:n sairauskassa    
Jylhän Sairauskassa    
Kaapelin sairauskassa    
Kaiko Oy:n Eläkesäätiö    
Karhulan Sairauskassa    
Karihaaran sairauskassa    
Kemijoki Oy:n eläkesäätiö    
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen    
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo    
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma    
Killinallin Vakuutuskassa    
Kilpilahden sairauskassa    
Kolhon Sairauskassa Teho    
Koneen työntekijöiden vakuutuskassa    
Kotkan Vakuutuskassa    
Kuusankosken Tehtaiden Sairauskassa    
Kyron sairauskassa    
L&T-sairauskassa    
Laminon Eläkesäätiö    
Lapuan Patruunatehtaan sairauskassa    
Lentokonetehtaan sairauskassa    
L-Fashion Group Oy:n eläkesäätiö    
Linnavuoren Sairauskassa    
Lundqvist - rederiernas pensionsstiftelse    
Maataloustuottajain eläkesäätiö    
Merimieseläkekassa    
Merimies-Unionin Eläkesäätiö    
Metalsin sairauskassa    
Muijalan sairauskassa, selvitystilassa    
Muusikkojen Sairauskassa    
Mäntän pumpputehtaan sairauskassa    
Mäntän tehtaiden sairauskassa    
Nokian Kumiväen Sairauskassa    
Nokian Paperiväen Sairauskassa    
Nordean eläkesäätiö    
Nuottasaaren sairauskassa    
Nurmisen Sairauskassa    
OP-Eläkesäätiö    
Orionin Eläkesäätiö    
Otanmäen sairauskassa    
Oulun Kaapelityöväen Sairauskassa    
Oulun Puhelin Oyj:n Eläkesäätiö    
Oy Forcit Ab sairaskassa    
Oy Kreuto Ab:n Eläkesäätiö, selvitystilassa    
Palohenkilöstön sairauskassa    
Pankakosken sairauskassa    
Paperialan Imatran sairauskassa    
Par-Pukin Sairauskassa    
Peltolan sairauskassa    
Pigmentsin sairauskassa    
Pihlavan Tehtaiden Sairauskassa    
Poliisien Vakuutuskassa    
Porin KTV:n sairauskassa    
Rakennusliiton Vakuutuskassa    
Rautaruukin Eläkesäätiö    
Rautatieläisten Vakuutuskassa Turva    
Rautpohjan sairauskassa    
Reka eläkekassa    
Repolan toimihenkilöiden sairauskassa    
Sairauskassa Ilma    
Sairauskassa Kaleva    
Sairauskassa Kelloportti    
Sairauskassa Komet    
Sairauskassa Kupari    
Sairauskassa Laiva    
Sairauskassa Metso    
Sairauskassa Oras    
Sairauskassa Peko    
Sairauskassa Rollikka    
Sairauskassa Rowaco    
Sairauskassa Sampas    
Sairauskassa Sellu    
Sairauskassa Silta    
Sairauskassa Simpele    
Sairauskassa WALKIA    
Sairauskassa VANAJA    
Sairauskassa Wisa    
Sampo-Rosenlewin Sairauskassa    
Sandvik Eläkesäätiö    
Sanoman Eläkesäätiö    
Seikun Sahan työntekijäin sairauskassa    
Sirkkalan Sairauskassa    
Sjukkassa Haro    
Sjukkassa/Sairauskassa KWH Plast    
SLO:n Eläkesäätiö    
Sokeripuhdistamon sairauskassa    
Sorsakosken Tehtaitten sairauskassa    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sunilan Sairauskassa    
Suomen Kansallisteatterin Näyttelijäin Eläkekassa    
Suomen Kansallisteatterin Näyttämöväen Vakuutuskassa    
Suomen tilintarkastajat ry    
Suomen Trikoon sairauskassa    
Sähkölähteenmäki Oy:n Eläkesäätiö    
Säynätsalon Sairauskassa, selvitystilassa    
Takon Sairauskassa    
Tamfeltin sairauskassa    
Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassa    
Telian Eläkesäätiö    
Teljän sairauskassa    
Tervakosken sairauskassa    
Tihisenniemen sairauskassa    
Toimihenkilösairauskassa Meta    
Tradekan sairauskassa    
Turulan sairauskassa    
Työeläkevakuuttajat - Tela ry    
UPM Sellutehtaiden eläkesäätiö    
URA-Asennus Oy:n Eläkesäätiö s.r.    
UTC:n Sairauskassa    
WaasaWärtsilän Sairauskassa    
Vakuutuskassa Aalto    
Vakuutuskassa Enerkemi    
Vakuutuskassa Ketju    
Vakuutuskassat ry    
Valion Eläkekassa    
Valtiovarainministeriö    
Vammalan Kumiväen sairauskassa    
Varkauden sairauskassa    
Veitsiluodon Sairauskassa    
Venator Finland Eläkesäätiö    
Vihtavuoren tehtaitten Sairauskassa, selvitystilassa    
Wihuri Oy:n Toimihenkilöiden Eläkesäätiö, selvitystilassa    
VR Eläkesäätiö    
VR Vakuutuskassa Raide    
Väinö Paunu Oy:n Eläkesäätiö    
Yara Suomen Eläkesäätiö    
Yara Suomen Sairauskassa    
Yleisradion eläkesäätiö    
Ålandsbanken Abps Pensionsstiftelse    
Äänekosken Tehtaitten sairauskassa