Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 236/2021 vp) täyden

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 236/2021 vp) täyden

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/34057/2022

Vastausaika on päättynyt: 6.1.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 236/2021 vp) täydentämisestä. 
Tausta
Esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi hallituksen esitystä laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan, että edellä mainittuun hallituksen esitykseen tehdään välttämättömät muutokset ja täydennykset. Ehdotukset koskevat pakotesääntelyn noudattamiseen liittyvää asiakkaan tuntemista ja hallinnollisia seuraamuksia koskevia säännöksiä. Lisäksi esityksessä ehdotetaan Finanssivalvonnan tehtävien ja valvontavaltuuksien täsmentämistä.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.3.2023.
 
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on selkeyttää pakotesääntelyn noudattamiseen liittyvää asiakkaan tuntemista koskevaa säännöstä siten, että se olisi tarkkarajaisempi ja täsmällisempi ilmoitusvelvollisten velvoitteiden osalta. Tämä selkeytys heijastuu myös valvontaviranomaisten oikeuteen määrätä hallinnollisia seuraamuksia pakotesääntelyn noudattamista varten tarvittavien menettelyjen laiminlyönti- ja rikkomistapauksissa.

Lisäksi hallinnollisia seuraamuksia koskevien ehdotusten tavoitteena on yhtenäistää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain seuraamussäännöksiä sekä korjata hallinnollisen seuraamuksen määräämisoikeuden vanhentumisessa ilmennyt epäjohdonmukaisuus.
 
Linkit

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM163:00/2022 - Linkki valtioneuvoston hankesivulle.

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_236+2021.pdf - Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta

https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/HallituksenEsitys/Documents/RP_236+2021.pdf - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och 3 och 20 b § i lagen om Finansinspektionen

Liitteet:

RP utkastet om komplettering av propositionen RP_236_2021 rd.pdf - Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och av 3 och 20 b § i lagen om Finansinspektionen (RP 236/2021 rd)

HE luonnos esityksen HE_236_2021 vp täydentämisestä.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 236/2021 vp) täydentämisestä

Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 6.1.2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnonantajia pyydetään kiinnittämään huomiota esityksen lukuun 2.2 Pääasialliset vaikutukset ja erityisesti hallinnollisten seuraamusten määräämistä koskevien ehdotusten vaikutuksiin. 

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lainsäädäntöneuvos Maarit Pihkala, etunimi.sukunimi@gov.fi, puh. +358 295 530 310
Yksikön päällikkö, Finanssineuvos Jaana Vehmaskoski, etunimi.sukunimi@gov.fi, puh. +358 295 530 267 
 
Jakelu:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Isännöintiliitto ry    
Keskuskauppakamari    
Keskusrikospoliisi    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto    
Lotteriinspektionen    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Poliisihallitus    
Rahoitusvakausvirasto    
Sisäministeriö    
Suojelupoliisi    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Pankki    
Suomen Perimistoimistojen Liitto ry    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen Yrittäjät    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ulosottolaitos    
Veikkaus Oy    
Veikkaus Oy    
Verohallinto    
Ålands landskapsregering