Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hammastekniikan perustutkinnon perusteiden luonnos

Hammastekniikan perustutkinnon perusteiden luonnos

Lausuntopyynnön diaarinumero: OPH-5512-2022

Vastausaika on päättynyt: 30.1.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Opetushallitus pyytää lausuntoanne hammastekniikan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta. 
 
Tausta
Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteessa oleville ammatillisille tutkinnoille. Valmistelutyö tehdään yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Hammastekniikan perustutkinnon perusteet on uudistettu vastaamaan nykypäivän ja tulevaisuuden työelämän vaatimuksia. Tutkinnon perusteiden on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2024.

Uudistuksen tavoite on ollut ottaa käyttöön kaikille perustutkinnoille yhteinen arviointikriteeristö. Ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten kuvaustapaa ja osaamisperusteisuutta on vahvistettu sekä sisältöjä tarkistettu. Tutkinnon muodostumista ja tutkinnon osien sisältöjä on tarkistettu työelämästä tulleiden osaamistarpeiden ja palautteiden pohjalta. Hammaslaborantin työssä tarvittava osaaminen on kuvattu ammattitaitovaatimuksina selkeiden työprosessien mukaisesti eri tutkinnon osien sisälle. Ammatillisista valinnaisesta tutkinnon osasta, Kaupallinen toiminta on luovuttu, koska tämän tutkinnon osan tuottamaa osaamista ei työelämässä nähdä enää tarpeelliseksi.


Yhteiset tutkinnon osat on uudistettu sekä kaikille ammatillisille perustutkinnoille yhteiset ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat (Huippuosaajana toimiminen, Ilmastovastuullinen toiminta, Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen, Yritystoiminnan suunnittelu ja Yrityksessä toimiminen) ja ovat voimassa kaikissa perustutkinnoissa 1.8.2022 alkaen, joten tämä lausuntopyyntö ei koske näitä tutkinnon osia. 

Hammastekniikan tutkinnon perusteiden tilannetta ja työn etenemiseen liittyviä asioita on käsitelty Teknisten terveyspalvelujen ja lääkealan työelämätoimikunnassa.

 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään lähettämään viimeistään 30.1.2023.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Pyydämme lausuntoa seuraavista asioista:
  • tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä, selkeydestä ja ymmärrettävyydestä
  • tutkinnon muodostumisesta ja tutkinnon osien sisällöistä, ammattitaitovaatimuksista
Lausunnossa pyydetään kiinnittämään huomiota tutkinnon muodostumisen osalta erityisesti seuraaviin kokonaisuuksiin:
  • pakollisissa tutkinnon osissa on työelämässä vaadittava keskeinen osaaminen
  • valinnaiset tutkinnon osat täydentävät pakollisia tutkinnon osia niin, että ne yhdessä antavat laaja-alaiset ammatilliset valmiudet eri tehtäviin
  • tutkinnon muodostuminen mahdollistaa monipuolisen opintopolun työelämän eri tarpeisiin
Lausunnossa pyydetään kiinnittämään huomiota tutkinnon osien osalta erityisesti seuraaviin kokonaisuuksiin:
  • osaaminen (tiedot, taidot ja pätevyydet) on ajantasaista ja huomioi tulevaisuuden osaamistarpeet
  • termistö on selkeää, ymmärrettävää ja toimialalla yleisesti käytössä olevaa
  • osaaminen voidaan hankkia, osoittaa ja arvioida aidoissa työelämän tehtävissä ja prosesseissa erilaisilla työpaikoilla
Pyydämme mainitsemaan lausunnossa, mihin tutkinnon osaan palaute kohdistuu.  

Opetushallitus julkaisee kaikki ammatillista koulutusta koskevat lausuntopyynnöt Lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntopalvelu.fi on oikeusministeriön palvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden pyytää ja antaa lausuntoja sähköisesti. Kaikki julkishallinnon viranomaiset voivat julkaista lausuntopyyntöjä palvelussa. Lausuntoja saavat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset. Viesti pyydetään tarvittaessa välittämään eteenpäin organisaatiossanne tai yhteisössänne. Tutkintojen perusteiden sisältö viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta. Lausuntoja toivotaan muiltakin kuin jakelussa olevilta.

 
Valmistelijat
Hammastekniikan perustutkinnon perusteiden luonnos on valmisteltu yhteistyössä Stadin ammatti- ja aikuisopiston (Stadin AO), työelämän edustajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Uudistamistyöhön liittyen on järjestetty avoimia työpajoja työelämän edustajille ja erillisiä kirjoittajatapaamisia Opetushallituksen ja Stadin AO:n kanssa. 

Lisätietoa antaa opetusneuvos Mialeena Pärssinen (mialeena.parssinen@oph.fi).
 
Jakelu:
Akava ry    
Ammattiliitto Pro    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys, AMKE ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto, EK    
Erikoishammasteknikkoliitto    
Hammaslaboratorioliitto    
Hammasteknikkoliitto    
Ilkka Garaisi    
Ilkka Tuominen    
Jarno Niskanen    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto, JHL ry    
Jyri Helisten    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kuntatyönantajat, KT    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto, MTK ry    
Markku Sinisalo    
Metsäteollisuus ry    
Milla Lahdenperä    
Opettajien Ammattijärjestö, OAJ    
Palvelualojen ammattiliitto, PAM    
Peitsa Tornberg    
Sivistystyönantajat    
Stadin ammatti- ja aikuisopisto    
STTK ry    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi, OSKU ry    
Suomen Yrittäjät    
Tapio Jokela    
Tehy ry    
Teknisten terveyspalvelujen ja lääkealan työelämätoimikunta, OPH    
Teollisuusliitto ry    
Teppo Kariluoto    
Terhi Klint-Pihlajamaa    
Tero Rakkolainen    
Työelämätoimikunnat, OPH    
Valtion työmarkkinalaitos, VTML    
Asiasanat

Ammatillinen koulutus

Tutkinnon perusteet