Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Oikeusapu- ja edunvalvontavirasto - selvitys perustamisesta

Oikeusapu- ja edunvalvontavirasto - selvitys perustamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/4142/2020

Vastausaika on päättynyt: 29.1.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Oikeusministeriö asetti 2.3.2020 varatuomari Juhani Jokisen selvittämään mahdollisen Oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamiseen liittyviä seikkoja. Selvityksessä tuli huomioida julkisen oikeusavun, yleisen edunvalvonnan sekä talous- ja velkaneuvonnan palveluiden saatavuuden ja yhdenvertaisuuden turvaaminen, monipaikkaisen organisaation säilyttäminen, taustatehtävien hoitaminen monipaikkaisesti ja verkostomaisesti sekä kielellisten oikeuksien toteutumisesta huolehtiminen. Tavoitteena oli myös sektorin keskushallintotehtävien siirtäminen oikeusministeriöstä uudelle virastolle. Erityistä huomiota tuli vielä kiinnittää esteellisyyttä koskevien periaatteiden toteutumiseen uudessa organisaatiossa.

Selvitys ehdottaa uuden Oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista:
 • Virasto olisi päällikkövirasto, joka muodostuisi keskushallinnosta sekä oikeusapu- ja edunvalvontatoimistoista.
 • Nykyisistä virastomuotoisista oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä luovuttaisiin ja niiden tehtävät siirtyisivät uuden viraston keskushallinnolle.
 • Viraston keskushallinto vastaisi puhtaasti hallinnollisista ja muista taustatehtävistä eikä se voisi puuttua toimistojen materiaalisten tehtävien hoitamiseen.
 • Virasto olisi kirjanpitoyksikkö. Siirtymäajan jälkeen virastolle voitaisiin antaa myös virkaehtosopimusten neuvotteluvaltaa.
 • Oikeusministeriössä nykyisin hoidettavat sektoria koskevat keskushallintotehtävät siirtyisivät perustettavalle virastolle.
 • Oikeusapu- ja edunvalvontatoimistojen toimipaikkaverkostoon ja niiden itsenäiseen asemaan toimeksiantojen hoitamisessa ei esitetä muutoksia.
 • Toimistojen hallinnollisia tehtäviä ei käytännössä lisättäisi, mutta esittelyjärjestelmän käyttöä ehdotetaan laajennettavaksi.
 • Oikeusapupäätösten tekemistä ei esitetä enempää keskitettäväksi. Pidemmällä aikavälillä voisi selvityksen mukaan kuitenkin harkita oikeusapupäätösten automatisointia.
 • Virastoon ehdotetaan perustettavaksi hallinnon, talouden ja kehittämisen vastuualueet sekä oikeusavun ja edunvalvonnan toimialajohtajien toiminnot. Talous- ja velkaneuvonta säilyisi oikeusaputoimistojen yhteydessä, mutta tehtävää varten olisi keskushallinnossa asiantuntijavirkamies.
 • Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan ja kuluttajariitalautakunnan keskushallintotehtäviä ei esitetä siirrettäviksi virastoon.
 • Viraston perustaminen merkitsisi karkean arvion mukaan noin 2,5 miljoonan €:n vuotuista lisärahoitustarvetta.
Linkit

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-831-8 - Oikeusapu- ja edunvalvontavirasto - selvitys perustamisesta (Oikeusministeriön julkaisuja, Selvityksiä ja ohjeita 2020:19)

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään perjantaina 29.1.2021
 

 

 
 
Vastausohjeet vastaanottajille

Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne selvityksestä oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisesta. Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa hallitusneuvos Kirta Heine, puh. 02951 50214 ja sähköpostiosoite kirta.heine(at)om.fi
Jakelu:
Akava ry    
Ammattiliitto Pro ry    
Auktorisoidut lakimiehet ry    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Itä-Suomi hallinto-oikeus    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Julkiset Oikeusavustajat ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kainuun käräjäoikeus    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Konkurssiasiamiehen toimisto    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kuluttajariitalautakunta    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lapin käräjäoikeus    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Oikeudenkäyntiaustajalautakunta    
Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry    
Oikeusrekisterikeskus    
Oulun käräjäoikeus    
Palkansaajajärjestö Pardia ry    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Pohjois-Suomi hallinto-oikeus    
Poliisihallitus    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Rikosseuraamuslaitos    
Rovaniemen hovioikeus    
Satakunnan käräjäoikeus    
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen lakimiesliitto ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Työtuomioistuin    
Ulosottolaitos    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan hovioikeus    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Ålands tingsrätt/Ahvenanmaan käräjäoikeus    
Asiasanat

talous- ja velkaneuvonta

ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning

oikeusapu

oikeusaputoimisto

edunvalvonta

edunvalvontatoimisto

virasto

oikeusapu- ja edunvalvontavirasto

organisaatio

organisaatiouudistus

Hallinnon kehittäminen

rättshjälp

intressebevakning

organisationsförändringar

förvaltningsutveckling