Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi (ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittaminen)

Luonnos hallituksen esitykseksi (ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittaminen)

Lausuntopyynnön diaarinumero: YM008:00/2015, YM029:00/2016

Vastausaika on päättynyt: 20.3.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta, laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi.

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan säädettäväksi uusi laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta. Lupamenettelyjen yhteensovittaminen toteutettaisiin sovittamalla samanaikaisesti vireillä olevien lupahakemusten käsittelyvaiheet ajallisesti yhteen. Lisäksi esitykseen sisältyvät ehdotukset YVA- ja lupamenettelyn yhteensovittamiseksi, joilla yhteensovitettaisiin YVA- ja lupamenettelyn selvitystarpeita sekä yhdistettäisiin arviointiselostuksesta ja ympäristölupahakemuksesta kuuleminen tietyissä tilanteissa.

Tausta

Ympäristöministeriö asetti 14.10.2016 ympäristöllisten menettelyjen yhdentämiseksi lainsäädäntöhankkeen, jonka tehtävänä oli valmistella 31.12.2017 mennessä ehdotus hallituksen esitykseksi ympäristöllisten menettelyjen yhdentämisestä sisältäen yhdennettyä menettelyä koskevan lain ja tarvittavat muutokset olemassa olevaan erityislainsäädäntöön. Hankkeelle asetettiin laajapohjainen ohjausryhmä, jonka tehtävänä oli keskustella hallituksen esityksen laadintaan liittyvistä keskeisistä linjauksista. Ehdotusten valmistelun perustana oli Yhden luukun periaatteen toteuttaminen ympäristöasioissa -selvitys (VN:n selvitys- ja tutkimus­ toiminnan julkaisusarja 29/2016) ja siitä saatu lausuntopalaute.

Tavoitteet

Esityksen tavoitteena on sujuvoittaa ja jouduttaa ympäristöön vaikuttavien hankkeiden menettelyjä lyhentämällä niiden kokonaiskäsittelyaikaa. Ehdotuksilla toteutetaan hallitusohjelman tavoitetta Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen.

Linkit

http://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=YM029:00/2016 - Linkki Hankeikkunaan hankkeen sivulle

Liitteet:
Aikataulu

Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 20.3.2018.

Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
 
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi ympäristöministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.
 
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, puh 0295 250 255 ja lainsäädäntöneuvos Sari Rapinoja, puh. 0295 250 320. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ym.fi.
 
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Bioenergia ry    
BirdLife Suomi ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Espoon kaupunki    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy    
Geologian tutkimuskeskus GTK    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin yliopisto    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Infra ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän kaupunki    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kaivosteollisuus ry    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus    
Kiinteistöliitto    
Korkein hallinto-oikeus    
Kymenlaakson Liitto    
Lainsäädännön arviointineuvosto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin Kullankaivajain Liitto ry    
Lapin liitto    
Lapin yliopisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnonvarakeskus    
Luonto-Liitto ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Maanomistajain Liitto ry    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Natur och miljö    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Paliskuntain yhdistys    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen liitto    
Pöyry Finland Oy    
Ramboll Finland Oy    
Ramboll Finland Oy    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Seinäjoen kaupunki    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kalankasvattajaliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Sweco Ympäristö Oy    
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund    
Säteilyturvakeskus STUK    
Teknologiateollisuus ry    
Turun hallinto-oikeus    
Turun yliopisto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
WWF    
Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä    
Ympäristönsuojeluviranhaltijat ry    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry    
YVA ry    
Öljy- ja biopolttoaineala ry    
Asiasanat

sähköinen asiointi

Lupamenettely

Lupahakemus

ympäristölupa

vesilupa

maa-aineslupa

rakennuslupa

kaivoslupa

malminetsintälupa

kullanhuuhdontalupa

vaarallisen kemikaalin teollinen käsittely

vaaralliset aineet

räjähdelupa

luonnonsuojelulain poikkeamispäätös

ympäristövaikutusten arviointimenettely

ympäristövaikutusten arviointiselostus