Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Määräysluonnos: Rekisterikilpien ja siirtomerkkien mitat ja muut tekniset ominaisuudet

Määräysluonnos: Rekisterikilpien ja siirtomerkkien mitat ja muut tekniset ominaisuudet

Lausuntopyynnön diaarinumero: TRAFICOM/498866/03.04.03.00/2020

Vastausaika on päättynyt: 29.1.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoja määräysluonnoksesta rekisterikilpien ja siirtomerkkien mitoista ja muista teknisistä ominaisuuksista.
Tausta
Määräys liittyy hallituksen esitykseen eduskunnalle ajoneuvolain muuttamisesta (HE 177/2020 vp.)
Hallituksen esityksen 99 § 3 momentissa ja 118 § 5 momentissa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille on annettu valtuus antaa tarkemmat määräykset rekisterikilpien ja siirtomerkkien mitoista ja muista teknisistä ominaisuuksista.
Linkit

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_177+2020.aspx - Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi.

https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/HallituksenEsitys/Sidor/RP_177+2020.aspx - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till fordonslag och till vissa lagar som har samband med den.

Liitteet:
Aikataulu
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää antamaan lausunnot viimeistään perjantaina 29.1.2021. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Huomaattehan, että lausuntopalvelun kautta annetut lausunnot ovat kokonaisuudessaan julkisia. 

Mikäli lausunnon antaja katsoo, että annettava lausunto sisältää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin nojalla salassa pidettävää tietoa, lausunnosta voi lisäksi lähettää salassapidettävillä osuuksilla täydennetyn version sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM. Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron TRAFICOM/498866/03.04.03.00/2020.
Valmistelijat
Reijo Jälkö, johtava asiantuntija, reijo.jalko(at)traficom.fi, puh. 029 534 5306
Johanna Keskikuru, erityisasiantuntija, johanna.keskikuru(at)traficom.fi, puh. 029 534 7251