Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/13509/2021

Vastausaika on päättynyt: 8.6.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ehdotuksella annettaisiin uusi valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta. Samalla valtioneuvoston asetus (66/2009) kumottaisiin. Mittausasetusta (66/2009) on muutettu useaan kertaan ja säädös on annettu jo kumotun sähkömarkkinalain (386/1995) nojalla. Sääntelyyn ehdotettavat muutokset ovat siinä määrin laajoja, että asetus on katsottu paremmaksi uudistaa kokonaan tässä yhteydessä.
 
Uudessa asetuksessa huomioitaisiin 15 minuutin taseselvitysjakson, ns. yhden taseen malliin siirtymisen sekä sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikön käyttöönoton tuomat muutokset. Lisäksi asetukseen lisättäisiin uusia etäluettavia sähkön mittauslaitteistoja koskevat vaatimukset sekä säännökset varttimittauksesta. Muut muutokset olisivat pääasiassa teknisiä.
 
Tausta
Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikön tehtävistä säädetään sähkömarkkinalain (588/2013) 49 a §:ssä. Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikkö, eli ns. datahub, aloittaa toimintansa 21 päivänä helmikuuta 2022. Datahubin käyttöönotto vaikuttaa ennen kaikkea jakeluverkkojen taseselvitykseen ja sähkökaupan markkinaprosesseihin.
 
Euroopan unionissa on tarkoitus siirtyä lähivuosien aikana 15 minuutin taseselvitysjaksoon. Suomessa taseselvitysjakso on tällä hetkellä tunti. Unionin sääntely sisältyy sähkömarkkina-asetukseen (EU) 2019/943 ja sähköjärjestelmän tasehallintaa koskevista suuntaviivoista annettuun komission asetukseen (EU) 2017/2195. Taseselvitysjakson lyhentymisen vuoksi myös sähkön mittauksessa siirryttäisiin 15 minuutin jaotukseen, eli varttimittaukseen, vaiheittain.
                                                                    
Pohjoismaissa on tarkoitus siirtyä niin kutsuttuun yhden taseen malliin 1 päivänä marraskuuta 2021. Muutoksen taustalla on niin ikään sähköjärjestelmän tasehallintaa koskevista suuntaviivoista annettu komission asetus. Yksitasemallissa taseselvitettävälle osapuolelle ei enää muodosteta erillistä tasetta sähkönkäytölle ja -toimitukselle sekä sähköntuotannolle ja -hankinnalle.
 
Asetukseen lisättäisiin myös uusia sähkön etämittauslaitteistoja ja tiedonsiirtojärjestelmiä koskevat vaatimukset. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/944 sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2012/27/EU muuttamisesta (uudelleenlaadittu) (jäljempänä sähkömarkkinadirektiivi) edellyttää jäsenvaltioilta sähkön mittaukseen ja mittausjärjestelmiin liittyen täytäntöönpanotoimia. Säädöksellä pantaisiin suurelta osin kansallisesti täytäntöön sähkömarkkinadirektiivin älykkäitä mittausjärjestelmiä ja ennen kaikkea niiden toimintoja koskevat säännökset. Ehdotetut toiminnallisuusvaatimukset perustuisivat pitkälti työ- ja elinkeinoministeriön asettaman Älyverkkotyöryhmän lokakuussa 2018 antamiin ehdotuksiin, joita on päivitetty ja tarkennettu vuosien 2019–2020 aikana työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijaryhmän kanssa käymien keskustelujen pohjalta. Lisäksi ehdotetut vaatimukset ovat olleet aiemmin lausuttavana keväällä 2020 ja lausuntokierroksella saadut kommentit on huomioitu jatkovalmistelussa. 
Tavoitteet
Uudessa asetuksessa huomioitaisiin 15 minuutin taseselvitysjakso, varttimittaus, yksitasemalli, sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikön, eli datahubin, käyttöönotto sekä uusia etäluettavia sähkön mittauslaitteistoja koskevat vaatimukset. 
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään jättämään viimeistään 8.6.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa lausuntonsa valtioneuvoston asetuksen luonnoksesta.

Lausunnoissa pyydetään ottamaan kantaa asetukseen ennen kaikkea siltä osin, kuin sääntelyä muutettaisiin voimassa olevaan asetukseen (VNA 66/2009) nähden.

Uusiin etämittauslaitteistoihin liittyen pyydetään ehdotettujen vaatimusten lisäksi näkemyksiä siitä, olisiko päiväkohtaisen tai taseselvitysjaksoittaisen kumulatiivisen lukeman saaminen asiakasrajapinnasta RJ12-liittimen kautta hyödyllinen toiminto ja kuinka se vaikuttaisi mittauslaitteiston kustannuksiin.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, lausunnon voi lähettää myös sähköpostitse työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon (kirjaamo@tem.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/13509/2021.

Huomaathan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja/tai hankeikkunassa.
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Kanerva Sunila, puh. 0295047138, etunimi.sukunimi@tem.fi
Ylitarkastaja Tatu Pahkala
Jakelu:
Bioenergia ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Fingrid Oyj    
Huoltovarmuuskeskus    
Kemianteollisuus ry    
Kiinteistöliitto ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto ry    
Lähienergialiitto ry    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto    
Metsäteollisuus ry    
Omakotiliitto ry    
Paikallisvoima ry    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen kaasuyhdistys ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen sähkönkäyttäjät ry    
Suomen Tuulivoimayhdistys ry    
Suomen yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

sähköverkot, sähkön mittaus, mittauslaitteisto

taseselvitys

sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikkö