Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos asetukseksi ravinteiden kierrätyksen hankkeisiin myönnettävästä valtionavustuksesta

Luonnos asetukseksi ravinteiden kierrätyksen hankkeisiin myönnettävästä valtionavustuksesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/7047/2020

Vastausaika on päättynyt: 25.6.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Uudella valtioneuvoston asetuksella mahdollistettaisiin valtionavustuslain (688/2001) mukaisten valtionavustusten myöntäminen ravinteiden kierrätyksen hankkeisiin. Tavoitteena on, että asetus annettaisiin syyskuussa 2020 ja että se tulisi voimaan pian sen jälkeen. Asetuksen perusteella ympäristöministeriö tekisi hakemuksiin perustuen valtionavustuspäätöksiä ravinteiden kierrätykseen tähtäävien hankkeiden toteuttamiseen.
Tausta
Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisen yleisenä tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä ja Itämerta niin, ettei pintavesien ja pohjavesien tai Itämeren tila heikkene ja että niiden tila on vähintään hyvä.

Ravinteiden kierrätys on yksi keino vähentää niiden joutumista vesistöihin, joissa ne aiheuttavat rehevöitymistä ja tilan heikkenemistä. Samalla voidaan vähentää ilmastopäästöjä ja lisätä ravinneomavaraisuutta.
Tavoitteet
Asetuksella säädettäisiin valtion varoista myönnettävästä valtionavustuslain 5 §:n 3 momentin mukaisesta erityisavustuksesta vesiensuojelua edistäviin ravinteiden kierrätyksen hankkeisiin. Kyseessä olisi uusi, määräaikainen asetus.
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=YM022:00/2020 - Hankkeen tiedot YM:n www-sivuilla

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010688 - Valtionavustuslaki Finlex-palvelusta

https://www.ym.fi/ravinteidenkierratys - Ravinteiden kierrätyksen ohjelman tietoja

Liitteet:
Aikataulu
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta  25.6.2020 mennessä.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
 Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
 Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Jos ette voi antaa lausuntoanne Lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ym.fi.
Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisesti. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat
lainsäädäntöneuvos Erja Werdi, puh. +358 295 250 312, erja.werdi@ym.fi
erityisasiantuntija Vilja Klemola, puh. +358 295 250 335 , vilja.klemola@ym.fi
 
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Pohjanmaan ELY    
Etelä-Savon ELY    
Geologian tutkimuskeskus GTK    
Hämeen ELY-keskus    
Ilmatieteenlaitos    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kalatalouden keskusliitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Luonnonvarakeskus LUKE    
LVM    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry    
Metsähallitus    
Natur och Miljö rf    
Oikeusministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
ProAgria Keskusten liitto    
Puolustusvoimat    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan ELY-keskus    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto    
Suomen Vesilaitosyhdistys ry    
Suomen vesiyhdistys ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund rf    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
WWF Suomi    
Väylävirasto    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut ry    
Asiasanat

vesiensuojelu

mertensuojelu

ravinteiden kierrätys

vesien tila, vesienhoito

valtionavustus, valtionavustuslaki

merenhoito