Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi ydinenergialain ja turvallisuusselvityslain 21 §:n muuttamisesta

Utlåtande av regerings proposition till lagar om ändring av kärnenergilafen och av säkerhetsutredningslagen

Lausuntopyynnön diaarinumero: TEM/635/03.01.01/2018

Vastausaika on päättynyt: 16.1.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet ber utlåtande om en skiss av regerings proposition om ändring av kärnenergilagen och av 21 § i säkerhetsutredningslagen.
 
Bakgrund
Beredningen börjat med RP 93/2017 och forsättade i eget projekt efter responser i utlåtandet.

 
Målsättningar
Målet av propositionen är att förbättra säkerhet och utsätta lagen så att det bättre möter kravet i grundlagen.
 
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandet ber att uträtta före 9.1.2019.
Svarsanvisningar för mottagare
Arbets- och näringsministeriet ber utlåtandet via utlåtande.fi och andrahands med e-post till kirjaamo@tem.fi. 
Beredare
Erityisasiantuntija Outi Slant, p. 0295047161, outi.slant@tem.fi
Erityisasiantuntija Jaakko Louvanto, p. 0295048274, jaakko.louvanto@tem.fi
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Energiateollisuus ry    
Eurajoen kunta    
Fennovoima Oy    
Fortum Power and Heat Oy    
Greenpeace Suomi    
Lainsäädännön arviointineuvosto    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi    
Loviisan kaupunki    
Oikeusministeriö    
Poliisihallitus    
Posiva Oy    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suojelupoliisi    
Suomen ekomodernistit ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen lääkäriliitto    
Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry    
Säteilyturvakeskus    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teollisuuden Voima Oyj    
Terrafame Oy    
Turvallisuusalan ammattiliitto ry    
Ydinalan turvajärjestelyjen neuvottelukunta    
Ydinturvallisuusneuvottelukunta    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

Turvajärjestelyt

ydinenergia