Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi ydinenergialain ja turvallisuusselvityslain 21 §:n muuttamisesta

Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi ydinenergialain ja turvallisuusselvityslain 21 §:n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: TEM/635/03.01.01/2018

Vastausaika on päättynyt: 16.1.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi ydinenergialain ja turvallisuusselvityslain 21 §:n muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ydinenergialakia ja turvallisuusselvityslakia ydin- ja säteilyturvallisuuden parantamiseksi ja lainsäädännön saattamiseksi paremmin perustuslain edellyttämälle tasolle.
Tausta
Turvajärjestelyjä koskevien säännösten valmistelu on aloitettu HE 93/2017 vp yhteydessä. Lausuntokierroksella saadun palautteen perusteella esityksen valmistelua jatkettiin omana hankkeenaan, josta nyt pyydetään lausuntoa.
Tavoitteet
Esityksen keskeisinä tavoitteina on parantaa ydin- ja säteilyturvallisuutta ja saattaa lainsäädäntöä perustuslain edellyttämälle tasolle.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 16.1.2019 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnonantajia pyydetään toimittamaan lausuntonsa ensisijaisesti lausuntopalvelun kautta. Lausunnonantajia pyydetään vastaamaan lausuntopyyntöön alla olevien kysymysten mukaisesti. Mikäli lausunnonantajalla ei ole kommenttia kyseiseen lausuntopyynnön kohtaan, kenttä voidaan jättää tyhjäksi. Lausuntopyynnössä on  myös oma tila yleistason näkemyksille ja muille kommenteille. Lausuntopyyntöön on liitetty excel-taulukko yksityiskohtaisten muutosehdotusten käsittelyn helpottamiseksi. Mikäli lausunnonantajalla on paljon yksityiskohtaisia muutosehdotuksia suoraan lakitekstiin, pyydetään lausunnonantajaa käyttämään kyseistä lomaketta palautteen käsittelyn helpottamiseksi. Yksittäiset ehdotukset voi lisätä suoraan pykäläkohtaisiin kysymyksiin. 

Mikäli lausunnon antaminen ei palvelun kautta ole mahdollista, pyydetään lausunto toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon kirjaamo@tem.fi
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Outi Slant, p. 0295047161, outi.slant@tem.fi
Erityisasiantuntija Jaakko Louvanto, p. 0295048274, jaakko.louvanto@tem.fi
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Energiateollisuus ry    
Eurajoen kunta    
Fennovoima Oy    
Fortum Power and Heat Oy    
Greenpeace Suomi    
Lainsäädännön arviointineuvosto    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi    
Loviisan kaupunki    
Oikeusministeriö    
Poliisihallitus    
Posiva Oy    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suojelupoliisi    
Suomen ekomodernistit ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen lääkäriliitto    
Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry    
Säteilyturvakeskus    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teollisuuden Voima Oyj    
Terrafame Oy    
Turvallisuusalan ammattiliitto ry    
Ydinalan turvajärjestelyjen neuvottelukunta    
Ydinturvallisuusneuvottelukunta    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

Turvajärjestelyt

ydinenergia