Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi tuesta Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisille energiainvestoinneille vuosina 2022–2026

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi tuesta Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisille energiainvestoinneille vuosina 2022–2026

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/14150/2021

Vastausaika on päättynyt: 20.10.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi tuesta Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisille energiainvestoinneille vuosina 2022–2026.
 
Tausta
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus EU 2021/241 elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta (RRF-asetus) annettiin 12 päivänä helmikuuta 2021. Elpymis- ja palautumistukivälineen tarkoituksena on tukea jäsenvaltioiden elpymistä Covid-19-kriisistä sekä puuttua Covid-19-kriisin kielteisiin vaikutuksiin ja seurauksiin unionissa.

Saadakseen rahoitustukea jäsenvaltioiden tulee esittää kansallinen elpymis- ja palautussuunnitelma. Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, jolla pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti tuetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Suunnitelma jakautuu neljään pilariin: vihreä siirtymä; digitalisaatio; työllisyys; ja sosiaali- ja terveydenhuolto. Vihreän siirtymän pilarin osa-alueiden alla on tarkoitus suunnitelman mukaan tukea muun muassa energiainfrastruktuuri-investointeja, hukkalämmön talteenottoa, uutta energiateknologiaa, teollisuuden sähköistämishankkeita sekä vetyhankkeita.
 
Tavoitteet
Tukiohjelman tavoitteena on edistää Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisia energiainvestointi- ja energiainfrastruktuurihankkeita, joilla vähennetään Suomen kasvihuonekaasupäästöjä ja jotka tukevat Suomen hiilineutraalisuustavoitteita. Tavoitteena on myös vähentää uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian teknologisia ja taloudellisia riskejä muun muassa vetyhankkeissa ja uuden energiateknologian hankkeissa. 

Valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla annettaisiin uusi valtioneuvoston asetus tuesta Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisille energiainvestoinneille vuosina 2022–2026. Asetus vastaisi sisällöltään hyvin pitkälti energiatuen myöntämiseen sovellettavaa voimassa olevaa energiatukiasetusta (VNA 1098/2017). Asetuksessa säädettäisiin muun muassa tuettavista hankkeista, hyväksymisen edellytyksistä, tukitasoista ja hyväksyttävistä kustannuksista. Lisäksi asetuksessa vahvistettaisiin hankkeiden valmistumiseen ja raportointiin liittyviä määräaikoja, jotka perustuvat erityisesti ns. RRF-asetuksessa ja Suomen elpymis- ja palautussuunnitelmassa asetettuihin määräaikoihin.

Tukea voitaisiin myöntää Suomen elpymis- ja palautussuunnitelmassa määritellyille energiainfrastruktuurihankkeille, uuden energiateknologian käyttöönottoon, vähähiilisen vedyn tuotantoon ja varastointiin, hiilidioksidin talteenottoon ja hyödyntämiseen sekä teollisuuden prosessien sähköistämiseen ja vähähiilistämiseen.

Tuen myöntämisistä päättäisivät työ- ja elinkeinoministeriö sekä Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, asetuksessa asetettujen raja-arvojen perusteella. Lisäksi Business Finland päättäisi tuen myöntämisestä Euroopan yhteistä etua koskeville tärkeille (Important Projects of Common European Interest) vetyhankkeille.

Asetuksen ehdotetaan tulevan voimaan 1.1.2022.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta työ-ja elinkeinoministeriölle viimeistään keskiviikkona 20.10.2021.
 
Ruotsinkielinen asetusluonnos lisätään lausuntopalveluun käännöksen valmistuttua.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi. Myös muut kuin Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om(a)om.fi.

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat:

Erityisasiantuntija Inkeri Lilleberg, TEM, puh. 050 472 0706 ja sähköposti inkeri.lilleberg(a)gov.fi

Erityisasiantuntija Nicoleta Kaitazis, TEM, puh. 050 434 5386 ja sähköposti nicoleta.kaitazis(a)gov.fi
 
Jakelu:
Bioenergia ry    
Business Finland    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Fingrid Oyj    
Gasgrid Finland Oy    
Kemianteollisuus ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV    
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (LUT)    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsäteollisuus ry    
Motiva ry    
Oikeusministeriö    
Paikallisvoima ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen ElFi Oy    
Suomen Kaasuyhdistys ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Lähienergialiitto ry    
Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry    
Suomen Tuulivoimayhdistys ry    
Teknologian tutkimuskeskus VTT    
Teknologiateollisuus ry    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

uusiutuva energia

investointituki