Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/20475/2021

Vastausaika on päättynyt: 7.6.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi ympäristönsuojelulakiin (527/2014) uusi 44 b §, jossa säädettäisiin viranomaisen yhteydenpidosta valvontaviranomaisen ja hakijan kanssa sekä viranomaisen mahdollisuudesta järjestää yleisön kuulemistilaisuuksia. Vastaava sääntely sisältyy ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 13 §:än, ja se siirrettäisiin lain tasolle ja pykälää myös tarkennettaisiin. Lisäksi lain 115 e §:n ilmoitusmenettelyä koskevaan säännökseen lisättäisiin viittaussäännös uuteen 44 b §:än. Lain voimaantultua ympäristönsuojeluasetuksen 13 § kumottaisiin.

Ympäristönsuojelulain 21 §:n 4 momenttiin lisättäisiin myös säännös, jolla tarkennettaisiin Suomen ympäristökeskuksen roolia ympäristövahingon vaaraa aiheuttaviin hylkyihin ja öljy- tai kemikaalivahingon yhteydessä likaantuneiden eläinten hoitamisen järjestämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Tarkoitus on, että lakimuutokset tulevat voimaan 1.1.2023.
Tausta
Ympäristöministeriössä on tehty pitkäjänteisesti työtä yhdessä aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa hallinnonalan viranomaistoiminnan kehittämiseksi ja tiivistämiseksi. Yhteistyötä tehdään jo nykyään laajasti, mutta yhteistyötä on kuitenkin edelleen tarpeen tiivistää ja kehittää. Ehdotuksen taustalla on myös hallituksen 5.4.2022 pitämässä neuvottelussa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023–2026 tekemä kirjaus, jonka mukaan: ”Muutetaan ympäristönsuojelulakia aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten välisen yhteydenpidon ja tiedonvaihdon tehostamiseksi tällä vaalikaudella.”

Öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunta siirrettiin ympäristöministeriön hallinnonalalta kokonaisuudessaan sisäministeriön hallinnonalalle 1.1.2019. Muutoksen yhteydessä jäi avoimeksi, kenelle kuuluu vastuu ympäristövahingon vaaraa aiheuttaviin hylkyihin ja öljy- tai kemikaalivahingon yhteydessä likaantuneiden eläinten hoitamisen järjestämiseen liittyvissä tehtävissä, joista Suomen ympäristökeskus vastasi aikaisemmin.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on edistää valtion ympäristölupa- ja valvontaviranomaisten välistä yhteistyötä ympäristölupa-asian käsittelyssä ja lupaharkinnan aikana, jotta eri vaiheissa tapahtuva viranomaisyhteistyö varmistettaisiin säännönmukaiseksi toimintatavaksi.

Esityksellä osoitetaan lainsäädännössä vastuuviranomainen ympäristövahingon vaaraa aiheuttavien hylkyjen seurannalle ja saneeraukselle sekä öljy- tai kemikaalivahingon seurauksena likaantuneiden eläinten hoitamisen järjestämiseen sen vuoksi, että toimivalta ja tehtävät olisivat selkeät lainsäädännössä.
Linkit

https://ym.fi/hankesivu?tunnus=YM032:00/2021 - Linkki hankeikkunaan

https://valtioneuvosto.fi/kehysriihi-2023-2026 - Hallituksen neuvottelu julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023−2026 − kehysriihi

Liitteet:

HE_yhteistyö_hylyt_13.5.2022.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi

Huvudsakliga innehåll och paragrafer_13.5.2022.pdf - Huvudsakliga innehåll och paragrafer

Aikataulu
Esitysluonnosta koskeva lausuntokierros alkaa 13.5.2022 ja päättyy 7.6.2022.Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 7.6.2022. 

Lausuntoajan pituus johtuu siitä, että hallituksen esitys liittyy hallituksen julkisen talouden suunnitelmaan vuosille 2023-2026, ja tämä halituksen esitys on tarkoitus antaa kuluvan vaalikauden aikana. 

Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskuussa 2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki lausuntopalvelun kautta annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Lausunnon voi toimittaa myös osoitteeseen kirjaamo@ym.fi.
Valmistelijat
Lisätietoja hallituksen esityksessä ehdotetuista muutoksista antaa:

Erityisasiantuntija Aino Pietarinen puh. +358 295 250 229 (viranomaisten yhteistyötä koskien) aino.pietarinen@gov.fi

Erityisasiantuntija Minna Valtavaara puh. +358 295 250 170 (Suomen ympäristökeskuksen tehtäviä koskien) minna.valtavaara@gov.fi
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
KEHA-keskus    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Merivoimien esikunta    
Metsähallitus    
Museovirasto    
Oikeusministeriö    
Pelastuslaitoksen kumppanuusverkosto    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Rajavartiolaitos    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Teknologiateollisuus ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
WWF Suomi    
Väylävirasto