Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/5035/2018

Vastausaika on päättynyt: 23.12.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Oikeusministeriössä on valmistunut luonnos hallituksen esitykseksi laiksi valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta.

Ehdotettu laki sisältäisi voimassa olevaa valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annettua lakia (1224/1990, jäljempänä tehtävienjakolaki) kattavammat säännökset ylimpien laillisuusvalvojien tehtävien jaon perusteista.

Lakiehdotuksessa on otettu huomioon ylimpien laillisuusvalvojien perustuslaissa ja muussa lainsäädännössä säädetyt erityistehtävät sekä kansainvälisistä sopimuksista johtuvat ja tosiasialliset erikoistumisalat. Ehdotettu laki antaisi myös nykyistä paremmat edellytykset oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen välisen työnjaon tarkoituksenmukaiseen kehittämiseen siten, että se vastaisi myös laillisuusvalvonnan tulevia tarpeita.

Esityksellä ei olisi vaikutusta ylimpien laillisuusvalvojien toimivaltaan, vaan tehtävien jakaminen olisi vastaisuudessakin ainoastaan ensisijainen toimintatapa.
Tausta
Oikeusministeriö asetti 25.9.2018 työryhmän selvittämään ja arvioimaan eduskunnan oikeusasiamiehen ja valtioneuvoston oikeuskanslerin välisen tehtävien jaon nykytilaa, kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia sekä laatimaan arviointiin perustuvat linjausehdotukset.

Työryhmän puheenjohtajana toimi oikeusneuvos (eläkkeellä) Ilkka Rautio. Työryhmän jäseninä olivat valtioneuvoston oikeuskansleri Tuomas Pöysti, eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen ja valiokuntaneuvos Sami Manninen. Työryhmän pysyvä asiantuntija oli professori Tuomas Ojanen.

Työryhmä päätyi mietinnössään (Ylimpien laillisuusvalvojien tehtävien jako. Työryhmän mietintö. Oikeusministeriön julkaisuja, mietintöjä ja lausuntoja 2019:24. Julkaisun pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-762-5) pitämään voimassa olevaa tehtävienjakolakia perusteiltaan edelleen pääosin tarkoituksenmukaisena ja toimivana, mutta katsoi perustelluksi tarkistaa se paremmin vastaamaan laillisuusvalvojien perustuslaissa ja muussa lainsäädännössä säädettyjä erityistehtäviä sekä kansainvälisistä sopimuksista johtuvia ja tosiasiallisia erikoistumisaloja. Työryhmän mietintöön sisältyi hahmotelma tehtävienjakolain muutosehdotuksesta.

Oikeusministeriö pyysi työryhmän mietinnöstä lausuntoja 20.6-17.9.2019 järjestetyllä lausuntokierroksella.


Esitysluonnos on valmisteltu työryhmän mietinnön ja siitä saatujen lausuntojen pohjalta oikeusministeriössä virkatyönä.

Lausuntopalaute huomioon ottaen jatkovalmistelussa on luovuttu työryhmän mietintöön sisältyneestä ehdotuksesta, joka tähtäsi tuomioistuimia, tuomioistuinvirastoa sekä syyttäjälaitosta ja syyttäjiä koskevien laillisuusvalvonta-asioiden keskittämiseen oikeuskanslerille. Ehdotusta ei eräissä lausunnoissa pidetty ongelmattomana tuomioistuinten erityisaseman ja tuomioistuimiin kohdistuvan laillisuusvalvonnan tarkoituksenmukaisen suuntaamisen kannalta. 

Lisäksi ympäristöperusoikeuden valvontaa koskevan säännösehdotuksen (2 §:n 2 kohta) sanamuotoa on tiivistetty.

Esitysluonnokseen sisältyvä lakiehdotus vastaa muilta osin työryhmän mietinnössä ehdotettua. Koska uudistus edellyttäisi muutoksia kaikkiin voimassaolevan tehtävienjakolain pykäliin, jatkovalmistelussa on kuitenkin lakiteknisistä syistä päädytty ehdottamaan kokonaan uuden lain säätämistä. Lakiehdotukseen on otettu myös lain tarkoitusta osoittava informatiivinen säännös.

Työryhmän mietintöön ei sisältynyt arvioita ehdotettujen muutosten taloudellisista vaikutuksista. Esitysluonnos sisältää arvion uudistuksen voimaantulosta välittömästi aiheutuvista määrärahatarpeista. 

 
Tavoitteet

Esityksen tavoitteena on uudistaa valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävienjakoa koskeva sääntely vastaamaan laillisuusvalvojien perustuslaissa ja muussa lainsäädännössä säädettyjä erityistehtäviä sekä kansainvälisistä sopimuksista johtuvia ja tosiasiallisia erikoistumisaloja.
 
Liitteet:
Aikataulu
Oikeusministeriö varaa jakelussa mainituille tilaisuuden lausunnon antamiseen.

Mahdollinen lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön  viimeistään keskiviikkona 23.12.2020

Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokauden 2021 alussa. 

Ministeriöt voivat harkintansa mukaan pyytää lausuntoa omalta hallinnonalaltaan.

Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.   


Kirjallisen lausunnon voi vaihtoehtoisesti toimittaa myös osoitteeseen oikeusministerio(at)om.fi, korvaa (at)-merkintä @-merkillä. Saatteessa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/5035/2018. Postitse lausunnon voi toimittaa osoitteeseen: Oikeusministeriö, PL 25, 00023 VALTIONEUVOSTO. 
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat

lainsäädäntöneuvos Marietta Keravuori-Rusanen, etunimi.sukunimi(at)om.fi, p. 02951 50396,
yksikönpäällikkö, lainsäädäntöneuvos Timo Makkonen, etunimi.sukunimi(at)om.fi, p, 02951 50230. 

Lisätietoa lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi
Jakelu:
Amnesty International Suomen osasto    
Auktorisoidut Lakimiehet ry    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Savon sairaanhoitopiiri    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin käräjäoikeus    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Invalidiliitto ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Juridiska Föreningen i Finland rf    
Kansaneläkelaitos    
Kehitysvammaisten tukiliitto ry    
Keskusrikospoliisi    
Kieliasiain neuvottelukunta    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lastensuojelun Keskusliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanpuolustuskoulutusyhdistys    
Markkinaoikeus    
Oikeudenkäyntiavustajalautakunta    
Oikeuskanslerinvirasto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oulun käräjäoikeus    
Pakolaisneuvonta ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimien pääesikunta    
Rajavartiolaitos    
Rikosseuraamuslaitos    
Romaniasiain neuvottelukunta    
Saamelaiskäräjät    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terevysministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Suojelupoliisi    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen ilmastopaneeli    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Lakimiesliitto - Finlands Juristförbund ry    
Suomen Syyttäjäyhdistys ry    
Suomen Tuomariliitto - Finlands Domareförbund ry    
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry    
Syyttäjälaitos    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tasavallan presidentin kanslia    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tiedusteluvalvontavaltuutettu    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vakuutuskeskus    
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vanhustyön Keskusliitto ry    
Verohallinto    
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

eduskunnan oikeusasiamies

valtioneuvoston oikeuskansleri

ylimmät laillisuusvalvojat