Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/882/2018

Vastausaika on päättynyt: 15.9.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan toteutetaan maanomistajan oikeusturvaa parantava ja kuntien maapolitiikan turvaava lunastuslain kokonaisuudistus. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annettua lakia ja eräitä muita lakeja.

I enlighet med Sanna Marins regeringsprogram genomförs en total översyn av inlösningslagen som förbättrar markägarens rättsskydd och tryggar kommunernas markpolitik. I propositionen föreslås det att lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter och vissa lagar som har samband med den ändras.
 
Tausta
Uudistustyö on käynnistynyt vuonna 2015 oikeusministeriössä aloitetulla selvitystyöllä (Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 33/2016), jossa tarkasteltiin lunastuslain tarkistamistarpeita. Oikeusministeriö asetti helmikuussa 2018 työryhmän valmistelemaan uusia säännöksiä sekä seurantaryhmän seuraamaan työryhmän työskentelyä (OM 21/41/2015, OM022:00/2016). Työryhmä luovutti mietintönsä oikeusministeriölle 21.3.2019. Mietintö on ollut lausuntokierroksella 2.4.-15.5.2019. Esitysluonnoksen viimeistely on suoritettu virkatyönä oikeusministeriössä.

Reformarbetet inleddes 2015 med en utredning vid justitieministeriet (Justitieministeriets utredningar och anvisningar 33/2016), där behovet att revidera inlösningslagen granskades. Justitieministeriet tillsatte i februari 2018 en arbetsgrupp för att bereda nya bestämmelser samt en uppföljningsgrupp för att följa arbetsgruppens arbete (OM 21/41/2015, OM022:00/2016). Arbetsgruppen lämnade justitieministeriet sitt betänkande den 21 mars 2019. Betänkandet var på remiss 2.4–15.5.2019. Finslipningen av propositionen har utförts vid justitieministeriet som tjänsteuppdrag.
 
Tavoitteet
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annettua lakia ja eräitä muita lakeja. Muutosten keskeisenä tarkoituksena on turvata lunastettavan omaisuuden haltijan asemaa ja osaltaan varmistaa perustuslaissa turvatun täyden korvauksen vaatimuksen toteutuminen.

Bestämmelserna om ersättningsgrunderna i inlösningslagen föreslås bli ändrade. Syftet är att förbättra ställningen för den som innehar egendom som inlöses och att garantera att inlösningsersättningen i alla situationer uppfyller det krav på full ersättning som finns i grundlagen.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta oikeusministeriölle viimeistään keskiviikkona 15.9.2021.

Vi ber er sända utlåtandet via lausuntopalvelu.fi-tjänsten till justitieministeriet senast onsdagen 15.9.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi oikeusministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan mahdollisuuksien mukaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

 Huom.! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Justitieministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringsproposition. Utlåtandet ges genom att man besvarar en begäran om utlåtande som publicerats i lausuntopalvelu.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. För att underlätta behandlingen av svaren önskar justitieministeriet att utlåtandet delas in enligt de mellanrubriker som anges i denna begäran om utlåtande.

För att kunna ge ett utlåtande ska svaranden registrera sig och logga in i lausuntopalvelu.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på lausuntopalvelu.fi: s webbplats Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras på adressen lausunto.om (a)om. fi.

Obs! Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i lausuntopalvelu.fi
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa lainsäädäntöneuvos Jari Salila, puh. 02951 50584, sähköposti etunimi.sukunimi(at)om.fi.

Mer information ger lagstiftningsråd Jari Salila, tfn. 02951 50584 eller e-post fornamn.efternamn@om.fi.
 
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiateollisuus ry    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala ry    
Fingrid Oyj    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan kaupunki    
Iisalmen kaupunki    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Joensuun kaupunki    
Jyväskylän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kajaanin kaupunki    
Kalatalouden Keskusliitto    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keskuskauppakamari    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kolttien kyläkokous    
korkein hallinto-oikeus    
korkein oikeus    
Kouvolan kaupunki    
Kuopion kaupunki    
Kuusamon kaupunki    
Lahden kaupunki    
Lainsäädännön arviointineuvosto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin käräjäoikeus    
Lappeenrannan kaupunki    
Lempäälän kunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Maanmittauslaitos    
Maanomistajain Liitto ry    
Metsähallitus    
Mikkelin kaupunki    
Natur och Miljö r.f.    
Oikeuskanslerinvirasto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Oulun käräjäoikeus    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Porin kaupunki    
Puolustusministeriö    
Rakennusteollisuus RT ry    
Riihimäen kaupunki    
Rovaniemen kaupunki    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan ELY-keskus    
Savonlinnan kaupunki    
Senaatti-kiinteistöt    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen tuomariliitto    
Suomen turvetuottajat ry    
Suomen Tuulivoimayhdistys ry    
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.    
Tampereen kaupunki    
Traficom    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

lunastuslaki

lunastuskorvaus

lunastuslupa

lunastusmenettely

lunastustoimikunta

omaisuudensuoja

panttioikeus

tilusjärjestely