Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: OM 17/41/2015

Vastausaika on päättynyt: 13.6.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Uudella lailla oikeudenkäynnistä hallintoasioissa korvattaisiin voimassa oleva hallintolainkäyttölaki (586/1996). Ehdotuksen laatimisessa on otettu huomioon hallintolainkäyttölain soveltamisesta saadut käytännön kokemukset ja muussa lainsäädännössä tapahtuneet muutokset ja muut uudistustarpeet.

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman (2015) mukaan oikeusprosesseja nopeutetaan ja mahdollistetaan tuomioistuinten keskittyminen ydintehtäviin. Lyhennetään tuomioistuinten käsittelyaikoja muun muassa kehittämällä korkein hallinto-oikeus aidoksi ennakkoratkaisutuomioistuimeksi.
Tausta
Oikeusministeriön asettama prosessityöryhmä laati ehdotuksen laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (OMML 4/2011). Nyt lausunnolle lähetettävä esitysluonnos perustuu tähän mietintöön ja siitä annettuihin lausuntoihin.
Tavoitteet
Laissa säädettäisiin hallintoasioita koskevasta oikeudenkäynnistä nykyistä täsmällisemmin ja informatiivisemmin. Esityksessä otetaan huomioon muussa lainsäädännössä tapahtuneet muutokset ja muut uudistustarpeet.
Linkit

http://valtioneuvosto.fi/hanke?selectedProjectId=14004 - Linkki valtioneuvoston hankkeet -sivulle.

Liitteet:

HE_laki oikeudenkäynnistä_hallintoasioissa_luonnos.pdf - HE luonnos; laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa

HE_HOL_LIITELAIT_rinnakkaistekstit_luonnos.pdf - Liitelait

HOL_prop_huvudsakliga_innehåll_sv.pdf - Propositionens huvudsakliga innehåll

HOL_lagen_sv.pdf - Lag om rättegång i förvaltningsärenden

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om rättegång i förvaltningsärenden_utkast .pdf - Utkast; Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om rättegång i förvaltningsärenden och till vissa lagar som har samband med den

Anslutande lagar_sv.pdf - Anslutande lagar

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään tiistaina 13.6.2017.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnonantajia pyydetään erityisesti lausumaan luonnoksessa esitetyistä keskeisistä ehdotuksista.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voit pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lisätietoja asiasta antavat (s-postiosoitteet etunimi.sukunimi@om.fi):
Manner, Arja, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, lainvalmisteluosasto, p. 02951 50450
Attila, Eeva, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, lainvalmisteluosasto, p. 02951 50328
Koivuluoma, Anu, erityisasiantuntija, oikeusministeriö, lainvalmisteluosasto, p. 02951 50228
Jakelu:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssivalvonta    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin oikeusaputoimisto    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Uudenmaan oikeusaputoimisto    
Joensuun kaupunki    
Julkiset Oikeusavustajat ry    
Juridista Föreningen i Finland rf.    
Jyväskylän kaupunki    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kansaneläkelaitos, Kela    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kutsunta-asiain keskuslautakunta    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan oikeusaputoimisto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maaseutuvirasto    
Markkinaoikeus    
Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry    
Muuramen kunta    
Oikeudenkäyntiavustajalautakunta    
Oikeusministeriö, HAIPA-hanketoimisto    
Oikeuspoliittinen yhditys Demla ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opintotuen muutoksenhakulautakunta    
Oulun käräjäoikeus    
Oulun oikeusaputoimisto    
Pakolaisneuvonta ry    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pelastakaa Lapset ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pirkanmaan oikeusaputoimisto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon oikeusaputoimisto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Rakennusteollisuus RT ry    
RAKLI ry    
Rovaniemen kaupunki    
Rovaniemen oikeusaputoimisto    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta    
Sotkamon kunta    
Statens ämbetsverk på Åland    
Suomalainen Lakimiesyhdistys    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen evankelis-luterilainen kirkko    
Suomen Kiinteistöliitto    
Suomen kuntaliitto    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Oikeusapulakimiehet ry    
Suomen ortodoksinen kirkko    
Suomen tuomariliitto - Finlands domareförbund ry    
Suomen Veroasiantuntijat ry    
Suomen ympäristökeskus    
Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta    
Tilintarkastuslautakunta    
Tulli    
Turun hallinto-oikeus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta    
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Vakuutusoikeus    
Valtion elokuvalautakunta    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Verohallinto    
Veronmaksajain keskusliitto ry    
Ympäristöministeriö    
Ålands förvaltningsdomstol    
Ålands ladskapsregering    
Asiasanat

oikeudenkäynti

hallinto-oikeudet

korkein hallinto-oikeus

hallintotuomioistuimet

hallintolainkäyttö