Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos ympäristöministeriön ohjeeksi rakennuksen esteettömyydestä

Luonnos ympäristöministeriön ohjeeksi rakennuksen esteettömyydestä

Lausuntopyynnön diaarinumero: YM3/601/2017

Vastausaika on päättynyt: 18.12.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta ympäristöministeriön ohjeeksi rakennuksen esteettömyydestä. Ohjeeseen on koottu esteettömyysasetuksen säännökset ja niiden soveltamiseen liittyvä ohjeistus.
Tausta

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999, jäljempänä MRL) säädetään rakennusten olennaisista teknisistä vaatimuksista. Asetuksella voidaan tarkentaa MRL:ssä säädettyä esteettömyyttä koskevaa olennaista teknistä vaatimusta ja MRL 117e §:n 2 momentin nojalla valtioneuvosto on 4.5.2017 antanut asetuksen rakennuksen esteettömyydestä (241/2017, jäljempänä esteettömyysasetus).Asetus tulee voimaan 1.1.2018. Asetus sisältää rakennuksen esteettömyyttäkoskevat vähimmäisvaatimukset.

Esteetön rakennus on kaikille käyttäjille toimiva ja turvallinen. Esteettömyys edistää kaikkien arjen sujuvuutta, mutta erityisen tärkeää esteettömyys on henkilöille, joilla on väliaikaisesti tai pysyvästi liikkumis- tai toimimisesteitä, kuten iäkkäille ja vammaisille henkilöille.Esteettömässä rakennuksessa otetaan huomioon liikkumisen esteettömyyden lisäksi laaja-alaisesti toimimisesteisten käyttäjien tarpeet ja rakennetun ympäristön esteettömyyden muut osa-alueet. Tällöin rakennuksessaon mm. hyvä akustiikka,tarvittavat äänentoisto- ja siirtojärjestelmät, puhdas sisäilma, hyvä ja häikäisemätön valaistus, selkeät materiaali- ja tummuuskontrastit sekä katkeamaton opastus.

Tavoitteet
Ohjeessa selostetaan säännösten sisältöä sekä annetaan niitä koskevia suositusluonteisia soveltamisohjeita. Ohjeen tarkoitus on selventää asetuksen sisältöä, tarjota esimerkkejä asetuksen mukaisista ratkaisuista ja kannustaa esteettömiin ratkaisuihin.
Linkit

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170241 - Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä

Liitteet:

Ohjeluonnos_esteettömyys_lausuntoversio.pdf - Luonnos ohjeeksi rakennuksen esteettömyydestä

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 18.12.2017.
Vastausohjeet vastaanottajille
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta ympäristöministeriön ohjeeksi rakennuksen esteettömyydestä. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi ympäristöministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.                            
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa yliarkkitehti Niina Kilpelä, 029 525 0019, niina.kilpela@ym.fi.
Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Jakelu:
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry    
Helsingin kaupunki    
Invalidiliitto    
Isännöintiliitto    
Joensuun kaupunki    
Jyväskylä    
Järvenpään kaupunki    
Kuopio    
Kuuloliitto ry    
Kynnys ry    
Lahden kaupunki    
Naantalin kaupunki    
Näkövammaisten keskusliitto ry    
Oulun kaupunki    
Pientaloteollisuus PTT ry    
Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry    
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rakli ry    
Salla    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Korjausneuvojat ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Omakotiliitto    
Suomen opiskelija-asunnot SOA ry    
Suomen Rakennusinsinöörien Liito RIL ry    
Suomen sosiaali- ja terveys ry SOSTE    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Vaasa    
Valtakunnallinen vammaisneuvosto    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry    
Vanhustyön keskusliitto VTKL    
Asiasanat

esteettömyys

rakennettu ympäristö

ympäristöministeriön ohje