Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/15672/2022

Vastausaika on päättynyt: 15.8.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (132/2014) muuttamista koskevasta asetusluonnoksesta.

Ehdotuksen tarkoituksena on päivittää asetusta siten, että ajantasaistetaan yhteisten perustietotekniikkapalvelujen tarkempaa määrittelyä, muutetaan asiakasneuvottelukunnan toimikauden pituutta sekä täsmennetään palvelukeskuksen tuottamien palvelujen  laadun ja kustannustehokkuuden todentamismenettelyä.

Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan syyskuussa 2022.
Liitteet:
Aikataulu

Lausunnot pyydetään toimittamaan valtiovarainministeriölle viimeistään 15.8.2022.

Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut tahot.

VAHVA-järjestelmää käyttävien ministeriöiden on muistettava arkistoida vastauksensa myös VAHVA-järjestelmään tunnisteella VN/15672/2022.
Valmistelijat

Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Isamaria Mäkiaho (etunimi.sukunimi@gov.fi, 0295530555).

Jakelu:
Business Finland    
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Eduskunta    
Eläketurvakeskus    
Energiavirasto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Geologian tutkimuskeskus    
Helsingin eurooppalainen koulu    
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu    
Huoltovarmuuskeskus    
Hätäkeskuslaitos    
Ilmatieteen laitos    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti    
Kansallisarkisto    
Kansaneläkelaitos    
KEHA-keskus    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kotimaisten kielten keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic    
Luonnonvarakeskus    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus    
Metsähallitus    
Millog Oy    
Millog Oy    
Museovirasto    
Niuvanniemen sairaala    
Näkövammaisten kirjasto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Opintotuen muutoksenhakulautakunta    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pelastusopisto    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Rahoitusvakausvirasto    
Rajavartiolaitos    
Ruokavirasto    
Saamelaisalueen koulutuskeskus    
Senaatti-kiinteistöt    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta    
Suomalais-venäläinen koulu    
Suomen Akatemia    
Suomen metsäkeskus    
Suomen Pankki    
Suomen ympäristökeskus    
Suomenlinnan hoitokunta    
Säteilyturvakeskus    
Taiteen edistämiskeskus    
Tasavallan presidentin kanslia    
Tilastokeskus    
Tulli    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valteri-koulu    
Valtiokonttori    
Valtion eläkerahasto    
Valtion koulukodit    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vanhan Vaasan sairaala    
Vankiterveydenhuollon yksikkö    
Varastokirjasto    
Verohallinto    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö